Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych : Dla nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
 

 Dla nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich

 
​​

Informacja dla  nowo zatrudnionych w SGH nauczycieli akademickich w sprawie zgłaszania ofert zajęć dydaktycznych

 

Zasady ogólne

Oferty indywidulane, autorskie oraz seminaria dyplomowe

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oferty dydaktyczne zajęć na studiach I i II stopnia  zgłaszane są jesienią na kolejny rok akademicki. Terminy ogłaszane są co roku w komunikacie Prorektora ds. dydaktyki i studentów. Procedurę zgłaszania ofert przeprowadza i koordynuje Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych (ORSE) w porozumieniu z Senacką Komisja Programową. ORSE prowadzi bieżące konsultacje i szkolenia dotyczące zgłaszania ofert  (w tym wypełniania sylabusów) w systemie „Informatory” .

W SGH przedmioty w programie studiów dzielą się na przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz związane z kierunkiem (w tym tworzące specjalności). Przedmioty te  mają wystandaryzowane szablony sylabusów, nad którymi pieczę sprawują koordynatorzy. Nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora może zgłosić swoją ofertę indywidualną do prowadzenia  takich przedmiotów, o ile posiada odpowiedni dorobek naukowy z danego zakresu. Zgłoszenia ofert indywidulanych oraz zgłoszenia seminariów dyplomowych (licencjackich i magisterskich) dokonuje się poprzez system „Informatory” (por. niżej). W przypadku niektórych przedmiotów (w tym w formie
e-learning i blended learning) bezpośrednie zgłoszenia ofert indywidualnych są zablokowane.

W przypadku przedmiotów ze standardowym sylabusem każdy prowadzący zobowiązany jest do realizacji treści przewidzianych w sylabusie (szablonie). Przedmioty takie mają także wystandaryzowane formy egzaminowania, ustalane przez koordynatora przedmiotu.

Po zamknięciu naboru ofert koordynatorzy przedmiotów mogą zgłaszać zastrzeżenia do obsady.

Nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora może także zgłosić swój przedmiot autorski (spoza grupy przedmiotów podstawowych, kierunkowych i związanych z kierunkiem). Przedmioty autorskie dostępne są dla wszystkich studentów danego poziomu studiów w ramach puli punktów ECTS do swobodnego wyboru. Aby zgłosić przedmiot autorski, nauczyciel akademicki w terminach określonych w corocznym komunikacie musi wypełnić propozycję sylabusa (projekt) w systemie,
a następnie przesłać wygenerowany plik wraz z podaniem do Senackiej Komisji Programowej. Każda propozycja poddawana jest recenzji przeprowadzonej przez nauczyciela akademickiego SGH z innej jednostki niż jednostka wnioskodawcy. 

Zgłoszenie oferty indywidualnej lub autorskiej oznacza, że będzie ona skierowana do wyborów studenckich, a zgłaszający odpowiada za cały cykl, tj. przeprowadzenie zajęć oraz ich zaliczenie studentom. Zgłoszenie oferty nie oznacza zatem, że dane zajęcia będą uruchomione. W sprawie uruchomień po zakończeniu wyborów studenckich należy kontaktować się z właściwym Dziekanatem Studiów.

Udział w zespole prowadzącym zajęcia

Każdy nauczyciel mający ofertę indywidualną lub autorską może ją oferować wraz z zespołem.
W takim przypadku dopisuje członków zespołu (ze stopniem co najmniej doktora) do sylabusa
w systemie w okresie naboru ofert lub wskazuje na Zespół Katedry/Zakładu. Osoby prowadzące ćwiczenia do wykładów nie muszą być wpisywane do sylabusa. Nie wpisuje się też asystentów (bez doktoratu) oraz doktorantów, którzy prowadzą ćwiczenia w ramach zespołów katedralnych/zakładowych.

Osoba, na którą jest zgłoszona dana oferta indywidualna lub autorska w całości za nią odpowiada
(w tym za podział zadań i godzin zajęć pomiędzy członków zespołu, protokół egzaminacyjny, kontakt z Dziekanatem itd.).

Liczba oferowanych przedmiotów

Nauczyciel akademicki może zgłosić oferty zajęć (indywidualne i autorskie) z maksymalnie pięciu  przedmiotów (przy czym dany przedmiot może być oferowany w różnych językach lub formach
np. e-learning). Każdy przedmiot posiada 6-cyfrową sygnaturę, gdzie pierwsze 5 cyfr definiuje ofertę (przedmiot), a cyfra szósta określa język lub e-learningową formę zajęć.

Udział w roli członka zespołu nie wpływa na liczbę ofert. Do w/w liczby ofert nie wchodzą seminaria dyplomowe.

Postępowanie w przypadkach szczególnych

W przypadku potrzeby zgłoszenia oferty dydaktycznej poza ustalonymi terminami (np. nowy pracownik, powrót z urlopu naukowego, konieczność zastępstwa) wymagane jest uzyskanie zgody Prorektora ds. dydaktyki i studentów. W sprawie procedowania takiego podania należy się skontaktować z ORSE.

Do kontaktu z Ośrodkiem w szczególności zapraszamy osoby nowo zatrudnione.

 

Kontakt

Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych:

e-mail: orse@sgh.waw.pl

www: https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/ORSE/Strony/default.aspx

Sekretariat: pok. 312 bud. A (prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy)

System „Informatory”: https://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/