Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dokumenty do pobrania : Dokumenty do pobrania – Kwestura | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kwestura - Lista spraw i wniosków
 

 dokumenty finansowe

 

Faktury, rachunki oraz inne, równoważne dowody księgowe, potwierdzające zaistnienie operacji gospodarczej powinny być wystawione na poniższe dane:

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

NIP: PL 525-000-84-07

 

W przypadku transakcji zagranicznych obowiązkowo w numerze NIP musi się pojawić skrót identyfikujący 

kraj - NIP: PL 525-000-84-07.

Każdy prawidłowo opisany dowód księgowy, potwierdzający dokonanie zakupu musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 1. szczegółowy opis przedmiotu zakupu, określający w sposób nie budzący wątpliwości rodzaj nabytego towaru lub usługi,

 2. cel zakupu, umożliwiający ustalenie związku dokonanego zakupu z działalnością Uczelni,

 3. nr wniosku, na podstawie którego dokonano zakupu,

 4. stopień wykorzystania wniosku, informujące czy dany dokument jest ostatnim dokumentem do wskazanego wniosku,

 5. nr i kwota umowy, do której wystawiony jest dokument (jeśli zakup został dokonany w oparciu o umowę),

 6. stopień wykorzystania umowy, uwzględniający opisywany dokument (jeśli zakup został dokonany w oparciu o umowę),

 7. forma płatnościadnotacja informująca, czy dany dokument jest do zapłaty, opłacony na podstawie faktury proforma, opłacony służbową kartą płatniczą (imię i nazwisko użytkownika karty),

 8. potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi / otrzymania towaru,

 9. potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznejadnotacja świadcząca o dokonaniu, przez uprawnioną  w tym zakresie osobę, kontroli dokumentu w zakresie prawdziwości, rzetelności, celowości i zgodności z przepisami dokonanej operacji gospodarczej, potwierdzonej tym dokumentem. 

  Dokumenty dotyczące realizowanych w SGH projektów powinny dodatkowo zawierać następujące informacje:

 10. nazwie i nr zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie / kosztorysem projektu,

 11. nr umowy o dofinansowanie projektu, nazwie projektu,

 12. kwocie kosztów/wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,

 13. kwocie kosztów/wydatków pokrywanych ze źródeł zewnętrznych i stanowiących wkład własny,

 14. adnotację o zastosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 15. adnotację o Crossfinancingu i Subcontractingu. 

W celu terminowego dokonania płatności wszelkie dokumenty finansowe powinny być dostarczane do Kwestury na 14 dni przed upływem terminu płatności.

 

 druki do pobrania

 

 • Nowy Druk Z-15A dla osób ubiegających się o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w wersji pdf - obowiązujący od września 2017
 • Nowy Druk Z-15B dla osób ubiegających się o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w wersji pdf - obowiązujący od września 2017
 • Druk PIT-2 obowiązujący do 31.12.2019 do pobrania w wersji pdf
 • Druk PIT-2 obowiązujący od 01.01.2020 do pobrania w wersji pdf
 

 oświadczenia do pobrania

 
 

 inne dokumenty do pobrania

 
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.