Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków Kwestury : Zakres obowiązków – Kwestura | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kwestura - Zakres obowiązków kwestury
 

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 
Dział Płac, do którego zadań w szczególności należy:
 • Sprawdzanie dokumentów płacowych pod względem formalno-rachunkowym.
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów płacowych.
 • Naliczanie wynagrodzeń osobowych finansowanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Naliczanie wynagrodzeń bezosobowych finansowanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Naliczanie stypendiów finansowanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Sporządzanie list płac.
 • Dokonywanie obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń.
 • Realizacja dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Rozliczanie składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji.
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji.
 • Rozliczanie składek na PFRON oraz sporządzanie deklaracji.
 • Sporządzanie dokumentów płacowych na potrzeby pracowników Uczelni, dotyczących wypłacanych świadczeń i dokonywanych potrąceń.
 • Realizacja procesu windykacji należności od osób fizycznych w zakresie wierzytelności wynikających z tytułów do wypłaty realizowanych w Dziale.
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby władz Uczelni.
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych.
 • Uzgadnianie sald na kontach bilansowych, pozabilansowych i wynikowych, służących do ewidencji realizowanych w Dziale tytułów do wypłaty.
 • Realizacja wypłat świadczeń socjalnych.

Dział Księgowości Projektowej, do którego zadań w szczególności należy:
 • Sprawdzanie budżetów projektów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Wprowadzenie budżetów projektów do systemu informatycznego.
 • Kontrola kosztów, odpisywanie i potwierdzanie środków w budżetach projektów.
 • Bieżąca kontrola nad realizacją budżetów projektów.
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów, pod względem formalno-rachunkowym.
 • Przygotowywanie dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów, do zatwierdzenia.
 • Przeliczanie dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów, wystawionych w walucie obcej na walutę krajową.
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów.
 • Dekretowanie dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów.
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów, przy użyciu systemu informatycznego.
 • Realizacja dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Rozliczanie projektów.
 • Sporządzanie okresowych raportów z finansowej realizacji projektów.
 • Współpraca z kierownikiem projektu przy sporządzaniu raportów, sprawozdań i wniosków finansowych, na potrzeby instytucji finansujących.
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby władz Uczelni.
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych.
 • Uzgadnianie sald na kontach bilansowych, pozabilansowych i wynikowych, służących do ewidencji projektów.
 • Realizacja procesu windykacji należności w zakresie wierzytelności wynikających z realizowanych w Dziale zadań.

Dział Księgowości Finansowej, do którego zadań w szczególności należy:
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością, pod względem formalno-rachunkowym.
 • Przygotowywanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością, do zatwierdzenia.
 • Przeliczanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością, wystawionych w walucie obcej na walutę krajową.
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością.
 • Dekretowanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością.
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych, związanych z bieżącą działalnością, przy użyciu systemu informatycznego.
 • Uzgadnianie sald na kontach bilansowych, pozabilansowych i wynikowych.
 • Finansowa obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z obrotem gotówkowym.
 • Realizacja dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Rozliczanie wypłaconych zaliczek.
 • Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 • Rozliczanie funduszy tworzonych przez Uczelnię.
 • Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie.
 • Rozliczanie wyniku finansowego.
 • Rozliczanie podatków obciążających funkcjonowanie Uczelni.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzenie książki depozytów i niepodjętych wynagrodzeń.
 • Realizacja procesu windykacji należności w zakresie wierzytelności wynikających z realizowanych w Dziale zadań.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań okresowych.
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych.
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby władz Uczelni.

Dział Planowania i Analiz, do którego zadań w szczególności należy:
 • Składanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Uczelni w oparciu o plany cząstkowe poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 • Weryfikacja oraz zgłaszanie propozycji korekt planów cząstkowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 • Kontrola kosztów, odpisywanie i potwierdzanie środków w budżetach jednostek organizacyjnych Uczelni związanych z bieżącą działalnością.
 • Sporządzanie raportów z realizacji planu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie bieżącej działalności.
 • Sporządzanie raportów i analiz na potrzeby władz Uczelni.
 • Administrowanie elektronicznym portalem sprawozdawczości GUS w ramach Uczelni.
 • Uzgadnianie sald na kontach bilansowych, pozabilansowych i wynikowych, służących do ewidencji działalności bieżącej.
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych.
 • Ocena efektywności ekonomicznej planowanych zamierzeń organizacyjnych.
 
 
 

 Kontakt

 
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

telefon: +48 22 564 95 95
fax:        +48 22 849 93 64
e-mail: kwestura (w domenie sgh.waw.pl)
godziny pracy: 8:00 - 16:00