Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Opisywanie dokumentów księgowych

2015-05-18 kategoria: informacja 

Faktury, rachunki oraz inne, równoważne dowody księgowe, potwierdzające zaistnienie operacji gospodarczej powinny być wystawione na poniższe dane: 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
NIP: PL 525-000-84-07

W przypadku transakcji zagranicznych obowiązkowo w numerze NIP musi się pojawić skrót identyfikujący kraj - NIP: PL 525-000-84-07.

Każdy prawidłowo opisany dowód księgowy, potwierdzający dokonanie zakupu musi zawierać co najmniej następujące informacje:

1. szczegółowy opis przedmiotu zakupu, określający w sposób nie budzący wątpliwości rodzaj nabytego towaru lub usługi,

2. cel zakupu, umożliwiający ustalenie związku dokonanego zakupu z działalnością Uczelni,

3.  nr wniosku, na podstawie którego dokonano zakupu,

4. stopień wykorzystania wniosku, informujące czy dany dokument jest ostatnim dokumentem do wskazanego wniosku,

5. nr i kwota umowy, do której wystawiony jest dokument (jeśli zakup został dokonany w oparciu o umowę),

6. stopień wykorzystania umowy, uwzględniający opisywany dokument (jeśli zakup został dokonany w oparciu o umowę),

7. forma płatności, adnotacja informująca, czy dany dokument jest do zapłaty, opłacony na podstawie faktury proforma, opłacony służbową kartą płatniczą (imię i nazwisko użytkownika karty),

8.  potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi / otrzymania towaru,

9. potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej,  adnotacja świadcząca o dokonaniu, przez uprawnioną  w tym zakresie osobę, kontroli dokumentu w zakresie prawdziwości, rzetelności, celowości i zgodności z przepisami dokonanej operacji gospodarczej, potwierdzonej tym dokumentem.

 

Dokumenty dotyczące realizowanych w SGH projektów powinny dodatkowo zawierać następujące informacje:

 

10. nazwie i nr zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie / kosztorysem  projektu,

11. nr umowy o dofinansowanie projektu, nazwie projektu,

12. kwocie kosztów/wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,

13. kwocie kosztów/wydatków pokrywanych ze źródeł zewnętrznych i stanowiących wkład własny,

14. adnotację o zastosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

15. adnotację o Crossfinancingu i Subcontractingu.

 

W celu terminowego dokonania płatności wszelkie dokumenty finansowe powinny być dostarczane do Kwestury na 14 dni przed upływem terminu płatności.​

Archiwum