Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Budowa budynku dydaktyczno-administracyjnego

2020-12-18 kategoria: Przetarg nieograniczony 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie: ADZP.25.36.2020 pod adresem:

https://sgh.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/227299/budowa-budynku-dydaktyczno-administracyjnego-pn-centrum-przestrzeni-innowacyjnej-przy-ul-batorego-8-w-warszawie​ 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

·               Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4mb/s,

·               Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

·               Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.

·               Włączona obsługa JavaScript,

·               Zainstalowany program do otwierania plików w formacie PDF, np. Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Składanie ofert w formie elektronicznej.

Złożenie oferty za pośrednictwem platformy wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuje się, że:

 

  1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie oferty złożonej w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jego realizacja, rozliczenie i archiwizacja.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami Ustawy Pzp.

  1. Kategorie danych osobowych i źródło pochodzenia danych

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane przekazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dane zostały pozyskane od podmiotu uczestniczącego w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

  1. Odbiorcy

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp. 

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

  1. Czas przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, wykonania umowy, przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Obowiązek podania danych osobowych

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych[1], ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania[2].

Na podstawie udostępnionych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.

  1. Informacja o prawie wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.[1] W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (realizacja prawa dostępu do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, co dotyczy także dostępu do protokołu oraz jego załączników (art. 8a ust. 2 i art. 97  ust. 1a Ustawy Pzp).

[2] Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 Ustawy Pzp).

Archiwum