Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Przepisywanie ocen
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania
 

 Zasady przepisywania ocen

 
Wnioski dotyczące przeniesienia oceny wraz z opinią Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku, składać można w terminach określonych przez Dziekana. Dziekan wydaje decyzję dotyczącą przeniesienia ocen w terminie 14 dni od daty złożenia w pełni udokumentowanego wniosku.

PRZEPISANIE OCENY Z INNEJ UCZELNI

W sytuacjach, kiedy szczególne warunki przemawiają za dokonaniem przeniesienia oceny, decyzja Dziekana wydawana będzie z uwzględnieniem poniżej wskazanych przesłanek:
  • Przepisane oceny nie mogą przekroczyć w okresie całych studiów łącznie 10 ECTS.
  • Przenoszenie ocen na studiach II stopnia jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedmiotów zrealizowanych w ramach studiów jednolitych lub studiów II stopnia
  • Decyzje dotyczące przeniesienia oceny wydawane są wyłącznie w następstwie złożenia wniosku przez zainteresowanego (formularz wniosku). 
  • Na osobie wnioskującej o przeniesienie oceny ciąży obowiązek właściwego udokumentowania wnoszonego podania, obejmującego w szczególności: 
    • poświadczony przez uczelnię, na której przedmiot był realizowany dowód uzyskania zaliczenia lub zdania egzaminu, jak również uzyskanej oceny, 
    • zakres merytorycznych treści nauczania w ramach zrealizowanego przedmiotu w oparciu o sylabus przedmiotu poświadczony przez uczelnię, na której przedmiot był realizowany (dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być zaopatrzone w tłumaczenie przysięgłe na język polski), 
    • wskazanie okresu czasu, w jakim realizowany był przedmiot (oceny uzyskane wcześniej niż cztery semestry akademickie, poprzedzające datę złożenia wniosku nie będą przenoszone).
DRUGI KIERUNEK, PONOWNA REKRUTACJA

W przypadku rozpoczęcia drugiego kierunku studiów lub rozpoczęcia studiów od nowa (ponowne zrekrutowanie się), istnieje możliwość uznania wcześniej zrealizowanych przedmiotów na SGH. W tym celu należy złożyć podanie adresowane do Dziekan SM z wyszczególnieniem przedmiotów, które maja być przepisane. Nie trzeba realizować dwa razy tego samego przedmiotu (pod warunkiem, że uzyskana ocena jest pozytywna). Szczegółowe zasady określa Instrukcja Dziekana SM w sprawie przepisywania ocen.