Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Przedłużenie sesji
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania
 

 Przedłużenie sesji

 
Szanowni Studenci,  
 
Uprzejmie przypominamy o zapisach Regulaminu studiów, obowiązującego od 1 października 2020 roku,  dotyczących możliwości przedłużania sesji egzaminacyjnej.
 
KOLIZJA EGZAMINÓW
Zgodnie z § 23 ust. 6 w przypadku, gdy w jednym dniu sesji ustalone są więcej niż dwa egzaminy dla danego studenta lub występuje kolizja godzinowa, student zgłasza ten fakt dziekanowi przed rozpoczęciem sesji. Zgodnie z § 23 ust. 8 dla studentów sobotnio-niedzielnych dopuszcza się trzy egzaminy w jednym dniu sesji.
 
Oznacza to, że jeśli w danym dniu student ma więcej niż dwa egzaminy, trzy w przypadku studiów sobotnio-niedzielnych lub godziny egzaminów pokrywają się, ma możliwość otrzymania zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej (po II terminie sesji), ale warunkiem jej otrzymania jest złożenie w Wirtualnym Dziekanacie do swojej Asystentki toku "Zgłoszenia o kolizji egzaminów" przed rozpoczęciem sesji
 
Zgłoszenie kolizji będzie jedyną podstawą do przedłużenia sesji egzaminacyjnej z powodu kolizji egzaminów. Kolizja egzaminów nie będzie rozpatrywana jako podstawa do przedłużenia sesji w przypadku, gdy takie zgłoszenie nie wpłynęło lub wpłynęło po terminie.    

ZWOLNIENIE LEKARSKIE
W przypadku złożenia po​dania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej umotywowanego chorobą i udokumentowanego zwolnieniem lekarskim, dokument powinien zostać przedłożony w terminie 3 dni, licząc od następnego dnia po jego wystawieniu. 

POZOSTAŁE ZASADY
(według § 23 – 28 Regulaminu studiów w SGH).

Oto najważniejsze zapisy:
W każdej sesji egzaminacyjnej organizowane są dwa terminy egzaminu z danego przedmiotu – termin podstawowy oraz termin poprawkowy, określane jako I termin oraz II termin. Egzaminator może też przeprowadzić egzamin w tzw. terminie zerowym, tj. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, podając studentom ustalone przez niego warunki uznania uzyskanej oceny w finalnym zaliczeniu przedmiotu. Egzamin zerowy może być przeprowadzony wyłącznie poza godzinami zajęć przewidzianych w semestralnym harmonogramie do zrealizowania w ramach danego przedmiotu. Przystąpienie do takiego egzaminu stanowi wykorzystanie jednego terminu o którym mowa w ust. 3.
 
Student ma prawo do składania egzaminu w dwóch terminach, co oznacza, że:
  • w razie uzyskania na egzaminie w I terminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego w II terminie; 
  • w przypadku gdy student nie przystąpił do egzaminu w I terminie, nie otrzymuje oceny niedostatecznej z powodu nieobecności na egzaminie i przysługuje mu prawo do zaliczania przedmiotu w II terminie, lecz nie jest uprawniony do poprawkowego terminu egzaminacyjnego w razie niezdania egzaminu w II terminie, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dostarczył stosowne usprawiedliwienie nieobecności (np. zwolnienie lekarskie) w I terminie.  
Innymi słowy: Jeśli student nie przystąpi do egzaminu w I terminie bez przedłożenia stosownego usprawiedliwienia (za takie uważa się zwolnienie lekarskie) traci I termin. W tym przypadku nie ma prawa także do przedłużenia sesji egzaminacyjnej. Jeśli student nie przystąpił do egzaminu w I terminie i nie przedłożył stosownego usprawiedliwienia, a w drugim terminie uzyskał ocenę niedostateczną, nie ma możliwości przedłużenia sobie sesji egzaminacyjnej  i otrzymania zgody na kolejny termin egzaminu. Prawo składania egzaminu w dwóch terminach, nie obejmuje uprawnienia do ponownego zdawania egzaminu w II terminie w przypadku, gdy student otrzymał w I terminie ocenę dostateczną albo wyższą.   

Podanie o przedłużenie sesji należy złożyć za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu po II terminie sesji.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami Regulaminu studiów.  Jego znajomość pozwoli na uniknięcie ewentualnych sytuacji konfliktowych na linii Student – Dziekanat.    

Życzymy powodzenia w sesji egzaminacyjnej.    
Dziekan, Prodziekani i Pracownicy Dziekanatu Studium Magisterskiego