Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Przedłużenie sesji
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania
 

 Usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie oraz przedłużenie sesji

 

Zasady przeprowadzania sesji egzaminacyjnej określa Regulamin Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia oraz jednolitych magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz opublikowaną Instrukcja Dziekana Studium Magisterskiego w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności studenta na egzaminie oraz trybu uzyskania dodatkowego terminu egzaminu.

Dla każdego realizowanego przedmiotu, w sesji wyznaczane są dwa terminy egzaminów: termin pierwszy i termin drugi. Nauczyciel akademicki może przeprowadzić egzamin w tzw. terminie zerowym, tj. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Przystąpienie studenta do takiego egzaminu jest dobrowolne, jednak jest równoznaczne z wykorzystaniem jednego z terminów przysługujących w sesji.

Student ma prawo do zdawania egzaminu w terminie drugim w sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu w terminie pierwszym. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie z terminie pierwszym i równocześnie otrzymania oceny niedostatecznej w terminie drugim, student zachowuje prawo do powtórnego podejścia do egzaminu. Student może ubiegać się wówczas o przedłużenie sesji egzaminacyjnej w celu wykorzystania przysługującemu mu drugiego terminu egzaminu. O przedłużenie sesji może ubiegać się również student w przypadku usprawiedliwionej nieobecności podczas drugiego terminu egzaminu.

Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie oraz otrzymanie prawa do przedłużenia sesji jest możliwe w następujących przypadkach:

1. Kolizja terminów egzaminów

Zgodnie z par. 23 ust. 6 i 8 Regulaminu Studiów kolizja terminów pojawia się w przypadku, gdy jednego dnia sesji studentowi zostały wyznaczone więcej niż dwa egzaminy (dla studentów studiów sobotnio-niedzielnych trzy egzaminy) lub pomiędzy egzaminami nastąpiła kolizja godzinowa. Gdy zachodzi taka sytuacja, student:

  • najpóźniej na sześć dni przed ustalonym terminem egzaminu za pośrednictwem asystenta zgłasza (składając zgłoszenie w WD) pisemnie kolizję, wskazując, w którym z egzaminów nie będzie mógł uczestniczyć;
  • jeżeli zajdzie taka potrzeba, składa podanie o przedłużenie sesji w celu wykorzystania przysługującemu mu drugiego terminu egzaminu. Prawo do zachowania egzaminu w przedłużonym terminie sesji dotyczy wyłącznie przedmiotu, wskazanego przez studenta we wniosku, w którym zgłoszony został fakt kolizji. Podanie to powinno być złożone oddzielnie i musi się w nim znaleźć odwołanie do wniosku o zawiadomieniu o kolizji terminów. Podanie składa się za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu lub USOSweb bezpośrednio po otrzymaniu informacji o niezaliczeniu egzaminu.

2. Brak możliwości przystąpienia do egzaminu, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

Zgodnie z par. 23 ust. 7 Regulaminu Studiów, na wniosek studenta udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, dziekan może przedłużyć studentowi sesję w celu skorzystania z przysługujących mu terminów egzaminacyjnych. Gdy zachodzi taka sytuacja, student:

  • przesyła do asystenta drogą elektroniczną (z poczty w domenie sgh.waw.pl) informację o nieobecności wraz z poświadczającą ją dokumentacją (zaświadczenie lekarskie); dokumenty powinny zostać przesłane najpóźniej czwartego dnia od ich wystawienia (wliczając w to dzień ich wydania);
  • jeżeli zajdzie taka potrzeba, składa podanie o przedłużenie sesji w celu wykorzystania przysługującemu mu drugiego terminu egzaminu. Podanie to powinno być złożone oddzielnie i musi się w nim znaleźć odwołanie do informacji zawierającej zaświadczenie lekarskie. Podanie składa się za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu lub USOSweb bezpośrednio po powzięciu informacji o niezaliczeniu drugiego terminu egzaminu.

3. Przyjęcie szczepienia przeciwko Covi-19

W oparciu o par. 23 ust. 5 Regulaminu Studiów za usprawiedliwiony powód nieobecności na egzaminie może być uznane przyjęcie przez studenta w dniu egzaminu lub maksymalnie dwa dni wcześniej, szczepienia przeciwko Covid-19. Student, któremu stan zdrowia po przyjęciu szczepienia nie pozwala na uczestniczenie w egzaminie, może wystąpić o usprawiedliwienie swojej nieobecności. Gdy zachodzi taka sytuacja, student:

  • przesyła do asystenta drogą elektroniczną (z poczty w domenie sgh.waw.pl) skan karty szczepienia lub inny dokument poświadczający datę jego przyjęcia; dokument powinien zostać przesłany najpóźniej w dniu wyznaczonego egzaminu;
  • jeżeli zajdzie taka potrzeba, składa podanie o przedłużenie sesji w celu wykorzystania przysługującemu mu drugiego terminu egzaminu. Podanie to powinno być złożone oddzielnie i musi się w nim znaleźć odwołanie do informacji potwierdzającej przyjęcie szczepienia. Wniosek składa się za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu lub USOSweb bezpośrednio po powzięciu informacji o niezaliczeniu drugiego terminu egzaminu.

4. Szczególne przypadki losowe

W przypadkach szczególnych (np. śmierć osoby bliskiej, zgodnie z par. 43 ust. 1 Regulaminu Studiów, decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności na egzaminie i przyznaniu prawa do zdawania go w przedłużonym terminie sesji podejmuje Dziekan Studium Magisterskiego SGH w oparciu o przedstawioną dokumentację.