Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Procedury
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania
 

 Procedury

 
​W tym dziale opisane są procedury związane z decyzjami semestralnymi:
 • urlop;
 • warunkowy wpis na kolejny semestr;
 • wcześniejszy egzamin dyplomowy,
 • zmiana trybu studiów.
Strona będzie na bieżąco uzupełniania.
 
Wszystkie informacje dotyczące przedłużenia sesji znajdują się w osobnej zakładce.
 

 urlop

 
​Student nie może zawiesić studiów. Zgodnie z § 33 Regulaminu Studiów:
 • student może ubiegać się o udzielenie mu urlopu dziekańskiego:
 1. krótkoterminowego – trwającego do sześciu tygodni;
 2. długoterminowego – na okres semestru lub dwóch kolejnych semestrów;
 3. zdrowotnego – za okres semestru poprzedzającego złożenie wniosku oraz na okres dłuższy niż semestr, jeśli orzeczenie lekarskie będzie wskazywało taką konieczność.
 • Urlopu udziela dziekan, na umotywowany i udokumentowany wniosek studenta.
 • Urlop długoterminowy może być udzielony po zaliczeniu semestru studiów, a przed początkiem semestru, którego dotyczy wniosek.
 • Udzielenie urlopu zdrowotnego następuje na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lub opinii komisji lekarskiej sporządzonej przez jednostkę służby zdrowia współpracującą z SGH. Realizacja zajęć w czasie jego trwania wymaga zgody dziekana.
 • Udzielenie urlopu długoterminowego, przedłuża o czas udzielonego urlopu planowy czas trwania studiów. Udzielenie urlopu długoterminowego wyklucza zaliczanie zajęć w czasie jego trwania.
 • Udzielenie urlopu krótkoterminowego jest tożsame ze zwolnieniem studenta z zajęć odbywających się w trakcie tego urlopu.
 • Studentowi odbywającemu studia w SGH na więcej niż jednym kierunku udziela się urlopu równocześnie na wszystkich studiowanych kierunkach.
 • W okresie urlopu student zachowuje ważną legitymację studencką.
 • Student powracający z urlopu jest obowiązany złożyć deklarację studencką na kolejny semestr. Niezłożenie deklaracji w terminie uważa się za niepodjęcie studiów.

Wniosek o urlop

Wniosek o urlop, powinien być skierowany do Dziekana Studium Magisterskiego. Wniosek należy wysłać pocztą. Do wniosku powinny być załączone załączniki potwierdzające jego treść.

Wniosek powinien być złożony w terminie określonym w harmonogramie składania podań.

Szczegółowe zasady

 • Student, który złożył wniosek o urlop zdrowotny może zostać skierowany przez Dziekana na komisję lekarską służby zdrowia współpracującej z SGH.
 • W okresie, kiedy student przebywa na urlopie, nie pobiera się opłat czesnego.
 • Student powinien ubiegać się o udzielenie urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia.
 • Decyzja Dziekana w sprawie wniosku o urlop zostanie przekazana drogą mailową na adres w domenie @sgh.waw.pl oraz będzie widoczna w Wirtualnym Dziekanacie.
 

 warunkowy wpis na kolejny semestr

 
​Zgodnie z § 28 Regulaminu Studiów w przypadku niezaliczenia przedmiotu w drugim terminie, na wniosek studenta dziekan może wydać decyzję o skierowaniu na powtarzanie przedmiotu i warunkowym zezwoleniu na kontynuowanie studiów w następnym semestrze - potocznie nazywane: warunkowy wpis na kolejny semestr.
 • powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów w następnym semestrze nie może być orzeczone:
 1. wobec studentów pierwszego semestru w przypadku niezaliczenia więcej niż jednego przedmiotu,
 2. w przypadkach niezaliczenia więcej niż dwóch przedmiotów na drugim lub kolejnym semestrze,
 3. w przypadku konieczności powtarzania tego samego przedmiotu po raz drugi.
 • Termin zaliczenia przedmiotu w ramach warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w kolejnym semestrze nie może być dłuższy niż semestr, chyba że powtarzany przedmiot jest realizowany co drugi semestr.
 • Skierowanie na powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów wyklucza możliwość kolejnego skierowania na powtarzanie zajęć z tego samego przedmiotu i ponownego warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów oraz wyklucza możliwość powtarzania semestru.

Wniosek o wpis warunkowy na kolejny semestr

Wniosek o wpis warunkowy na kolejny semestr dostępny jest w Wirtualnym Dziekanacie (po zalogowaniu). Powinien być złożony w terminie 14 dni od daty zakończenia:

 • sesji w drugim terminie, 
 • lub od daty zakończenia przedłużonej sesji,
 • lub od daty egzaminu komisyjnego.

W przypadku nieuruchomienia przedmiotu powtarzanego student może wystąpić o: przesunięcie realizacji warunku na następny semestr; uruchomienie przedmiotu w trybie indywidualnym.

UWAGA: Na przedmiot powtarzany student sam dokonuje zapisu za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu w terminach ustalonych w harmonogramie deklaracji.

 

 wcześniejszy egzamin dyplomowy

 

W przypadku studentów ponownie zrekrutowanych, którzy uzyskali zgodę na przepisanie przedmiotów zaliczonych w poprzednim toku studiów, istnieje możliwość wcześniejszego ukończenia studiów. W tym celu należy złożyć w Dziekanacie SM:

 • formularz zgłoszeniowy na II semestr seminarium dyplomowego (dostępny na stronie), wraz ze zgodą promotora na przepisanie zaliczenia I semestru seminarium (jeżeli dotyczy);
 • podanie do Dziekana SM o możliwość wgrania pracy dyplomowej do systemu APD (jeżeli praca ma być wgrana na I lub II semestrze studiów);
 • pracę dyplomową – informacje na stronie;
 • podanie do Dziekana SM o skrócenie czasu studiów i możliwość podejścia do egzaminu dyplomowego ze względu na wcześniejsze zrealizowanie programu studiów;
 • podanie Dziekana SM o zwolnienie z opłat za kolejne semestry studiów ze względu na wcześniejsze zrealizowanie programu studiów i uzyskanie zgody na skrócenie czasu studiów (dotyczy studentów studiów płatnych; dotyczy wyłącznie studentów ponownie zrekrutowanych);
 • podanie do Dziekana SM o zwrot nadpłaty za dany semestr studiów ze względu na zrealizowanie mniej niż 30 ECTS - na podaniu należy podać nr konta, na który zwrot ma być dokonany (jeżeli dotyczy; dotyczy studentów studiów płatnych). 
 

 zmiana trybu studiów

 
Zgodnie z § 31 Regulaminu studiów, można na wniosek studenta, być przeniesionym na studia prowadzone w SGH w innej formie lub odrębnym trybie.

Na studiach II stopnia możliwość przeniesienia na studia prowadzone w formie stacjonarnej dotyczy studentów drugiego i wyższego semestru, pod warunkiem uzyskania najwyższej skumulowanej średniej ocen, i może nastąpić w ramach określonego przez Rektora SGH limitu miejsc na dany semestr.

Oznacza to, że student drugiego lub wyższego semestru, który chce zmienić tryb studiów z niestacjonarnego na stacjonarny, może złożyć pisemny wniosek do Dziekana SM o zmianę trybu studiów. W przypadku uzyskania zgody zmiana trybu nastąpi od kolejnego semestru studiów.