Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zasady studiowania : Procedury
Dziekanat Studium Magisterskiego - Zasady studiowania
 

 Procedury

 
​W tym dziale opisane są procedury związane z decyzjami semestralnymi:
 • urlop;
 • warunkowy wpis na kolejny semestr;
 • wcześniejszy egzamin dyplomowy,
 • wznowienie studiów,
 • zmiana trybu studiów.
Strona będzie na bieżąco uzupełniania.
 
Wszystkie informacje dotyczące przedłużenia sesji znajdują się w osobnej zakładce.
 

 urlop

 
​Student nie może zawiesić studiów. Zgodnie z § 33 Regulaminu Studiów:
 • student może ubiegać się o udzielenie mu urlopu dziekańskiego:
 1. krótkoterminowego – trwającego do sześciu tygodni;
 2. długoterminowego – na okres semestru lub dwóch kolejnych semestrów;
 3. zdrowotnego – za okres semestru poprzedzającego złożenie wniosku oraz na okres dłuższy niż semestr, jeśli orzeczenie lekarskie będzie wskazywało taką konieczność.
 • Urlopu udziela dziekan, na umotywowany i udokumentowany wniosek studenta.
 • Urlop długoterminowy może być udzielony po zaliczeniu semestru studiów, a przed początkiem semestru, którego dotyczy wniosek.
 • Udzielenie urlopu zdrowotnego następuje na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lub opinii komisji lekarskiej sporządzonej przez jednostkę służby zdrowia współpracującą z SGH. Realizacja zajęć w czasie jego trwania wymaga zgody dziekana.
 • Udzielenie urlopu długoterminowego, przedłuża o czas udzielonego urlopu planowy czas trwania studiów. Udzielenie urlopu długoterminowego wyklucza zaliczanie zajęć w czasie jego trwania.
 • Udzielenie urlopu krótkoterminowego jest tożsame ze zwolnieniem studenta z zajęć odbywających się w trakcie tego urlopu.
 • Studentowi odbywającemu studia w SGH na więcej niż jednym kierunku udziela się urlopu równocześnie na wszystkich studiowanych kierunkach.
 • W okresie urlopu student zachowuje ważną legitymację studencką.
 • Student powracający z urlopu jest obowiązany złożyć deklarację studencką na kolejny semestr. Niezłożenie deklaracji w terminie uważa się za niepodjęcie studiów.

Wniosek o urlop

Wniosek o urlop, powinien być skierowany do Dziekana Studium Magisterskiego. Wniosek należy wysłać pocztą. Do wniosku powinny być załączone załączniki potwierdzające jego treść.

Wniosek powinien być złożony w terminie określonym w harmonogramie składania podań.

Szczegółowe zasady

 • Student, który złożył wniosek o urlop zdrowotny może zostać skierowany przez Dziekana na komisję lekarską służby zdrowia współpracującej z SGH.
 • W okresie, kiedy student przebywa na urlopie, nie pobiera się opłat czesnego.
 • Student powinien ubiegać się o udzielenie urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia.
 • Decyzja Dziekana w sprawie wniosku o urlop zostanie przekazana drogą mailową na adres w domenie @sgh.waw.pl oraz będzie widoczna w Wirtualnym Dziekanacie.
 

 warunkowy wpis na kolejny semestr

 
​Zgodnie z § 28 Regulaminu Studiów w przypadku niezaliczenia przedmiotu w drugim terminie, na wniosek studenta dziekan może wydać decyzję o skierowaniu na powtarzanie przedmiotu i warunkowym zezwoleniu na kontynuowanie studiów w następnym semestrze - potocznie nazywane: warunkowy wpis na kolejny semestr.
 • powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów w następnym semestrze nie może być orzeczone:
 1. wobec studentów pierwszego semestru w przypadku niezaliczenia więcej niż jednego przedmiotu,
 2. w przypadkach niezaliczenia więcej niż dwóch przedmiotów na drugim lub kolejnym semestrze,
 3. w przypadku konieczności powtarzania tego samego przedmiotu po raz drugi.
 • Termin zaliczenia przedmiotu w ramach warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w kolejnym semestrze nie może być dłuższy niż semestr, chyba że powtarzany przedmiot jest realizowany co drugi semestr.
 • Skierowanie na powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów wyklucza możliwość kolejnego skierowania na powtarzanie zajęć z tego samego przedmiotu i ponownego warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów oraz wyklucza możliwość powtarzania semestru.

Wniosek o wpis warunkowy na kolejny semestr

Wniosek o wpis warunkowy na kolejny semestr dostępny jest w Wirtualnym Dziekanacie (po zalogowaniu). Powinien być złożony w terminie 14 dni od daty zakończenia:

 • sesji w drugim terminie, 
 • lub od daty zakończenia przedłużonej sesji,
 • lub od daty egzaminu komisyjnego.

W przypadku nieuruchomienia przedmiotu powtarzanego student może wystąpić o: przesunięcie realizacji warunku na następny semestr; uruchomienie przedmiotu w trybie indywidualnym.

UWAGA: Na przedmiot powtarzany student sam dokonuje zapisu za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu w terminach ustalonych w harmonogramie deklaracji.

 

 wcześniejszy egzamin dyplomowy

 

W przypadku studentów ponownie zrekrutowanych, którzy uzyskali zgodę na przepisanie przedmiotów zaliczonych w poprzednim toku studiów, istnieje możliwość wcześniejszego ukończenia studiów. W tym celu należy złożyć w Dziekanacie SM:

 • formularz zgłoszeniowy na II semestr seminarium dyplomowego (dostępny na stronie), wraz ze zgodą promotora na przepisanie zaliczenia I semestru seminarium (jeżeli dotyczy);
 • podanie do Dziekana SM o możliwość wgrania pracy dyplomowej do systemu APD (jeżeli praca ma być wgrana na I lub II semestrze studiów);
 • pracę dyplomową – informacje na stronie;
 • podanie do Dziekana SM o skrócenie czasu studiów i możliwość podejścia do egzaminu dyplomowego ze względu na wcześniejsze zrealizowanie programu studiów;
 • podanie Dziekana SM o zwolnienie z opłat za kolejne semestry studiów ze względu na wcześniejsze zrealizowanie programu studiów i uzyskanie zgody na skrócenie czasu studiów (dotyczy studentów studiów płatnych; dotyczy wyłącznie studentów ponownie zrekrutowanych);
 • podanie do Dziekana SM o zwrot nadpłaty za dany semestr studiów ze względu na zrealizowanie mniej niż 30 ECTS - na podaniu należy podać nr konta, na który zwrot ma być dokonany (jeżeli dotyczy; dotyczy studentów studiów płatnych). 
 

 wznowienie studiów

 
WZNOWIENIE STUDIÓW NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

Osoby. które chcą wznowić studia muszą złożyć podanie w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021 r. Podania można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegółowe zasady dotyczące wznowienia studiów określa § 37 Regulaminu studiów. 

Przed wznowieniem studiów należy uregulować ewentualne zaległe opłaty związane z odbywaniem studiów.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dziekana, student powinien:
 • skontaktować się z asystentką/asystentem toku,
 • odzyskać hasło do systemów SGH (Wirtualny Dziekanat, poczta SGH, USOS),
 • złożyć deklarację na semestr za pomocą WD (student jest zobowiązany zadeklarować i zrealizować także przedmioty niezaliczone przed skreśleniem). 
Szczegółowy harmonogram deklaracji znajduje się na stronie DSM.

Przypominamy, że student po wznowieniu zobowiązany jest do zrealizowania ewentualnych różnic programowych, wynikających ze zmiany informatora.
 
 

 zmiana trybu studiów

 
Zgodnie z § 31 Regulaminu studiów, można na wniosek studenta, być przeniesionym na studia prowadzone w SGH w innej formie lub odrębnym trybie.

Na studiach II stopnia możliwość przeniesienia na studia prowadzone w formie stacjonarnej dotyczy studentów drugiego i wyższego semestru, pod warunkiem uzyskania najwyższej skumulowanej średniej ocen, i może nastąpić w ramach określonego przez Rektora SGH limitu miejsc na dany semestr.

Oznacza to, że student drugiego lub wyższego semestru, który chce zmienić tryb studiów z niestacjonarnego na stacjonarny, może złożyć pisemny wniosek do Dziekana SM o zmianę trybu studiów. W przypadku uzyskania zgody zmiana trybu nastąpi od kolejnego semestru studiów.