Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 składanie pracy dyplomowej

 
INSTRUKCJA DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO
dotycząca złożenia pracy dyplomowej

Szczegółowa instrukcja złożenia pracy dyplomowej jest wprowadzona w oparciu o § 38 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Załącznik nr 1 do tego regulaminu
 1. Praca dyplomowa musi spełniać wymagania merytoryczne i formalne wskazane w Regulaminie studiów oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu studiów.
 2. Za datę złożenia pracy dyplomowej uważa się datę wypełnienia i zatwierdzenia przez promotora karty oceny pracy w systemie APD.
 3. Praca dyplomowa powinna zostać złożona nie później niż w ostatnim dniu drugiego terminu sesji IV semestru studiów.
 4. Przedłużenie tego terminu możliwe jest jedynie na wniosek studenta złożony w oparciu o § 38 pkt 7 Regulaminu studiów, przesłany najpóźniej 14 dni przed upływem terminu podstawowego, wskazanego w punkcie 3.
 5. Złożenie pracy dyplomowej następuje poprzez wgranie jej ostatecznej wersji przez studenta do systemu APD. Jednocześnie w osobnym pliku pdf student wgrywa skan podpisanego oświadczenia autora pracy. Wzór znajduje się na stronie.
 6. W dniu wgrania pracy do systemu APD student jest zobowiązany wysłać ze swojego adresu uczelnianego do swojej/go Asystentki/a toku mail (o tytule "dokumenty do pracy XXXXX", gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta), do którego załącza dokumenty wymagane przy złożeniu pracy dostępne na stronie DSM: oświadczenie do suplementu, oświadczenie o dodatkowej działalności studenta (nieobowiązkowe), potwierdzenie opłaty za dyplom (w określonych przypadkach). Szczegóły dostępne są niżej na stronie.
 7. Promotor jest zobowiązany do niezwłocznej weryfikacji formalnych aspektów złożonej pracy (strona tytułowa, streszczenie, oświadczenie autora), zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu studiów.
 8. Promotor kieruje pracę dyplomową do weryfikacji w systemie antyplagiatowym. Szczegóły procesu weryfikacji antyplagiatowej znajdują się na stronie.
 9. W przypadku błędów formalnych lub skierowania jej do poprawy, praca zostanie wycofana z systemu APD. Wznowienie procedury następuje po usunięciu nieprawidłowości.
 10. Po uzyskaniu raportu z badania, wypełnia i zatwierdza w systemie APD kartę oceny pracy. Wydrukowana przez dziekanat karta oceny pracy umieszczona zostaje w aktach studenta.
 11. Po wystawieniu oceny, promotor przekazuje do dziekanatu propozycje recenzenta pracy na adres recenzentdsm@sgh.waw.pl (w tytule maila należy wpisać "propozycja recenzenta XXXXX", gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta).
 12. Recenzent wypełnia i zatwierdza formularz recenzji w systemie APD w ciągu 15 dni od daty otrzymania informacji o powierzeniu tego obowiązku. Informacja przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres w domenie "sgh.waw.pl". Wydrukowana przez dziekanat karta recenzji pracy zostaje umieszczona w aktach studenta.
 13. Po skompletowaniu dokumentacji związanej z pracą dyplomową oraz zweryfikowaniu uzyskania przez studenta absolutorium, dziekanat określa, uzgodniony z promotorem, termin egzaminu dyplomowego.
 14. Informacja o ostatecznym terminie obrony pracy dyplomowej zostaje przesłana do promotora, recenzenta i studenta najpóźniej 7 dni przed jej planowaną datą, na ich adresy w domenie "sgh.waw.pl".
Pozostałe kwestie dotyczące procesu złożenia pracy dyplomowej regulują przepisy zawarte w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Załączniku nr 1 do tego regulaminu.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2022 r.

Dorota Niedziółka
Dziekan Studium Magisterskiego
 

 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 
Aby przystąpić do magisterskiego egzaminu dyplomowego niezbędne jest spełnienie czterech warunków. Należy zatem:
 • zrealizować program studiów na danym kierunku
 • złożyć pracę magisterską
 • uzyskać pozytywną recenzję pracy 
 • uregulować ewentualne zaległości finansowe 
Jeżeli wszystkie dokumenty są kompletne, student posiada absolutorium, nie ma żadnych zaległości finansowych względem Uczelni i jest już pozytywna recenzja pracy student jest dopuszczony do magisterskiego egzaminu dyplomowego.
 • Jeżeli dokumenty są niekompletne lub niewłaściwie wypełnione, praca nie zostanie przyjęta do czasu ich skorygowania.
 • Jeżeli student nie posiada absolutorium albo nie uregulował należności względem Uczelni, nie zostanie dopuszczony do magisterskiego egzaminu dyplomowego.
 

 Zrealizowanie programu studiów

 
​Podstawowym warunkiem dopuszczenia do magisterskiego egzaminu dyplomowego jest zrealizowanie minimum punktowego. W ciągu czterech semestrów należy uzyskać minimum 120 ECTS oraz zrealizować wymagane przedmioty z kierunku zgodnie z obowiązującym studenta informatorem. Student jest rozliczany według informatora, który obowiązywał w momencie rozpoczęcia studiów (o ile nie został skreślony, w takim wypadku student jest rozliczany z informatora obowiązującego studentów z toku na który został wznowiony).  
 
Ważna jest zarówno liczba ECTS, jak ich odpowiednia struktura. Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza przed ostatnim semestrem studiów, aby w razie potrzeby uzupełnić punkty ECTS z odpowiedniej puli przedmiotów. Asystentki toku rozliczają Państwa studia bowiem dopiero po tym, gdy złożą Państwo w dziekanacie pracę magisterską.
 

 dokumenty składane wraz z pracą

 
​Komplet dokumentów należy przesłać do swojej/swojego asystentki/asystenta toku w dniu wgrania pracy do systemu APD

Wykaz dokumentów, które należy przesłać, obejmuje:
 

 Pozytywna recenzja pracy

 
Recenzent zostaje wyznaczony przez Dziekana, o czym zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie sgh.waw.pl. Recenzja powinna być wystawiona w terminie 15 dni od daty powiadomienia recenzenta o jego wyznaczeniu. Zgodnie z decyzją Rektora, od dnia 22.03.2021 r., w APD ocena promotora będzie widoczna dla recenzenta dopiero po zatwierdzeniu przez niego jego recenzji.  
 
Kryteria, którymi kieruje się recenzent mają charakter merytoryczny i formalny. Ocena stopnia spełnienia wymagań merytorycznych pracy dyplomowej składa się z następujących komponentów:
 • dobór tematu pracy i adekwatność treści
 • struktura pracy
 • sposób rozwiązania postawionego problemu
 • umiejętność posługiwania się wiedzą nawiązującą do efektów kształcenia w zakresie związanym z pracą dyplomową
 • opanowanie umiejętności określonych w efektach kształcenia dla danego kierunku studiów
 • wykorzystanie literatury przedmiotu
Ocena stopnia spełnienia wymagań formalnych pracy dyplomowej składa się z następujących elementów:
 • umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu
 • poprawność językowa
 • redakcja pracy 
Wzór recenzji pracy jest dostępny tutaj.

W przypadku negatywnej recenzji praca zostaje przekazana do drugiego recenzenta wyznaczonego przez Dziekana. Do oceny końcowej brana jest średnia arytmetyczna ocen z obu recenzji. W przypadku negatywnej drugiej recenzji konieczne jest napisanie nowej pracy.