Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 złożenie pracy w obecnej sytuacji epidemicznej

 

UWAGA: Zmiana procedury składania pracy dyplomowej

W związku z obecną sytuacją i wstrzymaną obsługą bezpośrednią Dziekan SM wprowadza następujące zasady składania prac dyplomowych: 

 1. Złożenie pracy dyplomowej następuje poprzez wgranie jej ostatecznej wersji przez studenta do systemu APD i skierowanie przez promotora do weryfikacji przez system antyplagiatowy.
  UWAGA: skan podpisanego oświadczenia autora pracy należy wgrać w osobnym pliku (w formacie PDF).
 2. Po uzyskaniu raportu z badania antyplagiatowego, promotor wypełnia w systemie APD kartę oceny pracy a następnie wysyła mail z propozycją recenzenta na adres recenzentdsm@sgh.waw.pl (w tytule maila należy wpisać „propozycja recenzenta XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta).
 3. Dziekanat drukuje na podstawie dziennych raportów karty oceny pracy i umieszcza je w aktach studenta.
 4. Za termin złożenia pracy uznaje się datę zatwierdzenia karty oceny pracy przez promotora.
 5. W dniu wgrania pracy do systemu APD student wysyła ze swojego adresu uczelnianego do swojej/go Asystentki/a toku mail (o tytule „dokumenty do pracy XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta), do którego załącza dokumenty wymagane przy złożeniu pracy dostępne na stronie DSM - patrz niżej (oświadczenie do suplementu, oświadczenie o dodatkowej działalności studenta (nieobowiązkowe), potwierdzenie wpłaty za dyplom).
 6. Po prawidłowo wgranej pracy (strona tytułowa, streszczenie, oświadczenie autora) dziekanat wysyła do powołanego przez dziekana recenzenta na adres w domenie sgh.waw.pl prośbę o wykonanie recenzji pracy. Recenzent wypełnia formularz recenzji w systemie APD.
 7. W przypadku  błędów formalnych praca zostanie wycofana z systemu APD, o czym zostanie powiadomiony student przez Asystentkę/a toku. Wznowienie procedury będzie możliwe po usunięciu nieprawidłowości.
 8. Dziekanat odnotowuje numer w APD, pod którym jest zapisana praca i drukuje do akt osobowych studenta.
 9. Dziekanat drukuje na podstawie dziennych raportów recenzje prac i umieszcza je w aktach studenta.
 10. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji oraz zweryfikowaniu uzyskania przez studenta absolutorium, dziekanat wyznacza termin obrony po wcześniejszej konsultacji z promotorem.
 11. Informacja o terminie obrony pracy dyplomowej zostaje przesłana do promotora, recenzenta i studenta z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem na ich adresy w domenie sgh.waw.pl.
 12. Pozostałe zasady procesu dyplomowania pozostają bez zmian.
 

 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 
Aby przystąpić do magisterskiego egzaminu dyplomowego niezbędne jest spełnienie czterech warunków. Należy zatem:
 • zrealizować program studiów na danym kierunku
 • złożyć pracę magisterską
 • uzyskać pozytywną recenzję pracy 
 • uregulować ewentualne zaległości finansowe 
Jeżeli wszystkie dokumenty są kompletne, student posiada absolutorium, nie ma żadnych zaległości finansowych względem Uczelni i jest już pozytywna recenzja pracy student jest dopuszczony do magisterskiego egzaminu dyplomowego.
 • Jeżeli dokumenty są niekompletne lub niewłaściwie wypełnione, praca nie zostanie przyjęta do czasu ich skorygowania.
 • Jeżeli student nie posiada absolutorium albo nie uregulował należności względem Uczelni, nie zostanie dopuszczony do magisterskiego egzaminu dyplomowego.
 

 Zrealizowanie programu studiów

 
​Podstawowym warunkiem dopuszczenia do magisterskiego egzaminu dyplomowego jest zrealizowanie minimum punktowego. W ciągu czterech semestrów należy uzyskać minimum 120 ECTS oraz zrealizować wymagane przedmioty z kierunku zgodnie z obowiązującym studenta informatorem. Student jest rozliczany według informatora, który obowiązywał w momencie rozpoczęcia studiów (o ile nie został skreślony, w takim wypadku student jest rozliczany z informatora obowiązującego studentów z toku na który został wznowiony).  
 
Ważna jest zarówno liczba ECTS, jak ich odpowiednia struktura. Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza przed ostatnim semestrem studiów, aby w razie potrzeby uzupełnić punkty ECTS z odpowiedniej puli przedmiotów. Asystentki toku rozliczają Państwa studia bowiem dopiero po tym, gdy złożą Państwo w dziekanacie pracę magisterską.
 

 dokumenty składane wraz z pracą

 
​Komplet dokumentów należy przesłać do swojej/swojego asystentki/asystenta toku w dniu wgrania pracy do systemu APD

Wykaz dokumentów, które należy przesłać, obejmuje:
 

 Pozytywna recenzja pracy

 
Recenzent zostaje wyznaczony przez Dziekana, o czym zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie sgh.waw.pl. Recenzja powinna być wystawiona w terminie 15 dni od daty powiadomienia recenzenta o jego wyznaczeniu. Zgodnie z decyzją Rektora, od dnia 22.03.2021 r., w APD ocena promotora będzie widoczna dla recenzenta dopiero po zatwierdzeniu przez niego jego recenzji.  
 
Kryteria, którymi kieruje się recenzent mają charakter merytoryczny i formalny. Ocena stopnia spełnienia wymagań merytorycznych pracy dyplomowej składa się z następujących komponentów:
 • dobór tematu pracy i adekwatność treści
 • struktura pracy
 • sposób rozwiązania postawionego problemu
 • umiejętność posługiwania się wiedzą nawiązującą do efektów kształcenia w zakresie związanym z pracą dyplomową
 • opanowanie umiejętności określonych w efektach kształcenia dla danego kierunku studiów
 • wykorzystanie literatury przedmiotu
Ocena stopnia spełnienia wymagań formalnych pracy dyplomowej składa się z następujących elementów:
 • umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu
 • poprawność językowa
 • redakcja pracy 
Wzór recenzji pracy jest dostępny tutaj.

W przypadku negatywnej recenzji praca zostaje przekazana do drugiego recenzenta wyznaczonego przez Dziekana. Do oceny końcowej brana jest średnia arytmetyczna ocen z obu recenzji. W przypadku negatywnej drugiej recenzji konieczne jest napisanie nowej pracy.