Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Seminarium magisterskie
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 seminarium magisterskie

 
Seminarium magisterskie rozpoczyna się wprawdzie od III semestru studiów, jednak warto podjąć pierwsze kroki w kierunku wyboru promotora wcześniej, ponieważ seminarium należy zadeklarować do końca II semestru studiów poprzez Wirtualny Dziekanat postępując zgodnie z instrukcją. Deklaracja na seminarium magisterskie rozpoczyna się razem z deklaracjami przedmiotów na kolejny semestr.

Wynika to z Regulaminu studiów (§ 19 pkt 3), który stwierdza, że nieterminowe złożenie deklaracji seminarium magisterskiego może być podstawą do niezaliczenia I semestru seminarium (8 ECTS).

Studenci, którzy wznowili studia, przebywali na urlopie lub chcą zmienić promotora proszeni są o korzystanie z formularza.
 
Mimo tego, że seminarium magisterskie trwa dwa semestry, seminarium wystarczy zadeklarować tylko raz – na I semestr. O ile nie zawnioskują Państwo o zmianę promotora, uznamy że współpracują Państwo nadal z tą samą osobą.
 

 wybór promotora

 
Szczegółowe zasady wyboru promotora i zapisu na seminarium określa INSTRUKCJA Dziekan SM. ​Informacje o zainteresowaniach pracowników naukowych znaleźć można w Informatorze w Wirtualnym Dziekanacie, a także na stronach odpowiednich katedr i instytutów. Promotorem może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający stopień lub tytuł naukowy (minimum doktor) zatrudniony w SGH. Zakres zainteresowań naukowo-dydaktycznych promotora powinien być związany z tematyką i kierunkiem kończonym przez studenta.  
 

 uzyskanie oceny od promotora

 
Seminarium magisterskie trwa dwa semestry i ma wartość 20 ECTS (8 ECTS w pierwszym semestrze i 12 ECTS w drugim semestrze). W pierwszym semestrze seminarium zalicza promotor (bez oceny) odnotowując to w protokole. Zaliczenie drugiego semestru seminarium (a tym samym całego seminarium magisterskiego) następuje na podstawie pozytywnej oceny pracy wystawionej przez promotora i złożenie jej w Dziekanacie SM. Więcej w kolejnych zakładkach.
 

 zmiany planów

 
W czasie trwania seminarium może zdarzyć się i tak, że zdecydują się Państwo na zmianę swoich planów – czy to tematu pracy, czy języka, w jakim ją Państwo piszą. Zmiany te są możliwe zazwyczaj do końca pierwszego semestru seminarium. 

Zmiana promotora
 
Jeżeli współpraca z promotorem nie układa się najlepiej, istnieje możliwość zmiany promotora. W tym celu należy złożyć podanie do Dziekana i uzyskać na nim zgodę dotychczasowego i przyszłego promotora. Taka zmiana możliwa jest do końca trzeciego semestru studiów. 

Zmiana języka pracy

Praca powinna być napisana w języku, w którym prowadzone są studia na danym kierunku. Jeżeli student chce napisać pracę w innym języku, powinien złożyć wniosek do Dziekana wraz z pozytywną opinią promotora. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej do końca pierwszego semestru seminarium. Obrona pracy dyplomowej będzie przeprowadzona w takim języku, w jakim napisana jest praca.

Praca na zlecenie instytucji zewnętrznej

Jeżeli student chce napisać pracę na zlecenie instytucji zewnętrznej, powinien złożyć wniosek do Dziekana z uzasadnieniem i pozytywną opinią promotora. 
 
 
1.jpg