Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Magisterski egzamin dyplomowy
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 obrony online

 
Rozpoczęliśmy organizację obron online przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Sczegóły określają instrukcje Dziekan SM:
 • INSTRUKCJA w sprawie organizacji obron on-line - dotyczy studentów, którzy zdali pisemny egzamin z ekonomii (I etap egzaminu dyplomowego) i czekają na obronę pracy (II etap egzaminu dyplomowego). 
Prosimy o regularne sprawdzanie poczty w domenie sgh.waw.pl. 

Przypominamy, że wszystkie podania, także dotyczące terminu obrony, należy składać u Asystentki/Asystenta toku. W obecnej sytuacji podanie można przesłać elektronicznie za pomocą USOSweb oraz tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 

 Magisterski egzamin dyplomowy

 

Zgodnie z § 39 ust. 8 Regulaminu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia ma formę ustną, składa się z trzech pytań.

Szczegółowe zasady wyznaczania terminu egzaminu dyplomowego określa instrukcja Dziekan Studium Magisterskiego:
 • INSTRUKCJA z dnia 30.09.2020 r. - semestr zimowy 2020/2021
 • INSTRUKCJA z dnia 22.02.2020 r. - semestr letni 2019/2020 (pytania podane są z boku strony) - dotyczy studentów, którzy: uzyskali zgodę na przedłużenie terminu oddania pracy (maksymalnie do 21.05.2020 r.); są obecnie na IV semestrze studiów; nie zaliczą egzaminu z ekonomii do marca 2020 r.
Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego jest możliwe po spełnieniu poniższych wszystkich warunków:
 • zrealizowanie programu studiów,
 • pozytywna ocena promotora,
 • złożenie pracy magisterskiej w Dziekanacie SM,
 • pozytywna ocena recenzenta oraz złożona recenzja w Dziekanacie w formie papierowej,
 • uregulowanie ewentualnych zaległości finansowych.
 

 egzamin dyplomowy - "stare" zasady

 
PISEMNY EGZAMIN Z EKONOMII

Szanowni Państwo,

Panująca sytuacja epidemiczna i Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z dnia 31 lipca 2020 sprawiają, iż zaplanowany i przygotowany dla Państwa egzamin z ekonomii w formie testu nie może się odbyć.

Mając świadomość Państwa oczekiwań i nadziei na ukończenie studiów i uzyskanie dyplomu w najbliższym czasie proponuję ustną formę egzaminu dyplomowego zgodnie z Instrukcją Dziekana SM z 22 lutego 2020

Proszę zatem o przygotowanie się do egzaminu dyplomowego i obrony pracy, która zaplanowana zostanie w terminie od 19 października 2020 do 20 listopada 2020.

O przewidywanym terminie będziemy informować Państwa za pośrednictwem poczty w domenie sgh, stąd prośba o regularne jej sprawdzanie i kontakt z asystentami DSM.

Licząc na zrozumienie sytuacji, pozostaję

z wyrazami szacunku

Dorota Niedziółka

Dziekan Studium Magisterskiego

 

 egzamin dyplomowy - "nowe" zasady

 

Zgodnie z instrukcją Dziekana SM obowiązującą od 22 lutego 2020 r. egzamin z ekonomii ma formę ustną i polega na odpowiedzi na pytanie z kierunku (lista pytań z kierunku znajduje się z boku strony). Obowiązujący Regulamin studiów zawiera pojęcia takie jak: egzamin z ekonomii i dwuetapowość egzaminu. Z uwagi na zmianę formy egzaminu i zasady jego organizacji wskazane w Instrukcji Dziekana Studium Magisterskiego egzamin odbywać się będzie w dniu obrony, która w związku z tym wydłuży się do 30 minut. Podczas egzaminu dyplomowego należy odpowiedzieć na trzy pytania:

 • Dwa pytania wylosowane z puli pytań dla danego kierunku,
 • Jedno pytanie sformułowane przez recenzenta, dotyczące przygotowanej pracy.
Dwuetapowość egzaminu dyplomowego zapisana w obowiązującym Regulaminie wymaga ujednolicenia terminologii i wyjasnienia iż ocena z jednego pytania losowanego z puli pytań z kierunku stanowi przedmiot osobnej oceny i ewentualnego uznania, w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, prawa do drugiego terminu egzaminu.

Uzyskanie pozytywnej oceny z losowanego pytania z kierunku jest podstawą do przejscia do tzw. drugiego etapu i odpowiedzi na pozostałe pytania. 

Egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany w języku, w którym została napisana praca dyplomowa.
 

 termin obrony/egzaminu dyplomowego

 
Osobą odpowiedzialną za ustalanie terminów obron w Dziekanacie Studium Magisterskiego jest Pani Agnieszka Glińska. 

Termin obrony pracy mozna sprawdzić w Harmonogramie obron (logując się za pomocą loginu i hasła do poczty SGH, wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie numeru albumu).

Obrony w SGH odbywają się w określone dni tygodnia w turach, najczęściej od 8:00 do 16:00 w terminach określonych przez Dziekana SM. Ze względu na konieczność ustalenia harmonogramu w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystywać czas członków komisji, terminy obrony planowane są z wyprzedzeniem. Ostateczny termin podawany jest na 7 dni przed obroną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w domenie @sgh.waw.pl. Staje się on wiążący dla studenta.

W kontekście wyznaczania terminu obrony warto pamiętać o tym, że:

 • Wstępny i ostateczny termin obrony można sprawdzić w serwisie harmonogramu obron.
 • Istnieje możliwość uwzględnienia preferencji studenta co do terminu obrony. Należy jednak złożyć u swojej asystentki toku podanie adresowane do Dziekana zanim zostanie zaplanowany termin obrony. Możliwe jest wyznaczenie terminu obrony nie wcześniej niż [wnioskowana data]. Trudno byłoby wyznaczyć termin nie później niż, ponieważ nie wszystkie elementy procesu obrony zależne są od Dziekanatu (np. termin wpłynięcia recenzji pracy).
 • Jeżeli termin obrony został zaplanowany wcześniej niż 7 dni przed obroną, można złożyć podanie o jego zmianę, ale konieczne jest wskazanie szczególnych i udokumentowanych okoliczności. Każde takie podanie będzie rozpatrywane indywidualnie.
 • Jeżeli do obrony zostało mniej niż 7 dni, nie ma możliwości zmiany jej terminu.
 • Warto sprawdzać regularnie pocztę w domenie @sgh.waw.pl, ponieważ informację o terminie obrony wysyłamy wyłącznie tam (co wynika z § 3 Regulaminu studiów).
 

 zwrot legitymacji

 
UWAGA:
W okresie pandemii nie ma obowiązku zwrotu legitymacji. Zostanie ona automatycznie unieważniona w dniu obrony.

Istotnym warunkiem formalnym dopuszczającym do obrony jest zdanie komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej. Jeżeli egzamin dyplomowy zostanie zdany – legitymację zatrzymujemy, ponieważ z chwilą obrony tracą Państwo status studenta. Jeżeli egzamin dyplomowy nie zostanie zaliczony, a był to I termin (czego nikomu nie życzymy), wówczas oddajemy legitymację.   

W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni i złożenia odnośnego oświadczenia. Jeżeli legitymacja została przez Państwa zgubiona i nie mieli Państwo możliwości wyrobienia duplikatu, wówczas podstawą do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest wypełnienie stosownego oświadczenia (dostępnego w sali egzaminacyjnej). Studenci, którzy studiują jeszcze drugi kierunek studiów magisterskich nie tracą legitymacji, jednak również muszą złożyć stosowne oświadczenie w momencie podejścia do egzaminu.   

Uprawnienie do posiadania legitymacji studenckiej przysługuje wyłącznie osobom zachowującym status studenta. Oznacza to, iż z chwilą ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego) lub zakończenia studiów (z datą, kiedy decyzja o skreśleniu z listy studentów stanie się ostateczna), powstaje obowiązek zwrotu legitymacji studenckiej do Dziekanatu Studium Magisterskiego. Wynika to z postanowień § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie zasad dokumentacji przebiegu studiów
 
 
 

 ustny egzamin z kierunku