Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca magisterska : Magisterski egzamin dyplomowy
Dziekanat Studium Magisterskiego - Praca magisterska
 

 obrony online

 
Obrony prac dyplomowych złożonych w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się online przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Sczegóły określają instrukcje Dziekana SM:
Prosimy o regularne sprawdzanie poczty w domenie sgh.waw.pl. 

Przypominamy, że wszystkie podania, także dotyczące terminu obrony, należy składać u Asystentki/Asystenta toku. W obecnej sytuacji podanie można przesłać elektronicznie za pomocą USOSweb oraz tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 

 Magisterski egzamin dyplomowy

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 19 z dnia 4 marca 2022 r. dotyczącego powrotu do nauczania stacjonarnego na terenie SGH, w tym trybie odbywać się będą także obrony prac dyplomowych złożonych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Obrona pracy dyplomowej będzie wymagała osobistego stawiennictwa w określonym czasie i we wskazanej przez DSM sali.

Państwa preferencje co do terminu obrony niezmiennie przyjmuje Zespół obron.

Zgodnie z § 39 ust. 8 Regulaminu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia ma formę ustną, składa się z trzech pytań. Podczas egzaminu dyplomowego należy odpowiedzieć na każde pytanie:

 • dwa pytania wylosowane z puli pytań dla danego kierunku (podane na dole strony),
 • jedno pytanie sformułowane przez recenzenta, dotyczące przygotowanej pracy.
Egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany w języku, w którym została napisana praca dyplomowa.

Szczegółowe zasady wyznaczania terminu egzaminu dyplomowego określa instrukcja Dziekan Studium Magisterskiego:
Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego jest możliwe po spełnieniu poniższych wszystkich warunków:
 • zrealizowanie programu studiów,
 • pozytywna ocena promotora,
 • przesłanie dorgą mailową dokumentów do pracy magisterskiej do swojej/go Asystentki/ta roku,
 • pozytywna ocena recenzenta,
 • uregulowanie ewentualnych zaległości finansowych.
 

 termin obrony/egzaminu dyplomowego

 
Osobą odpowiedzialną za ustalanie terminów obron w Dziekanacie Studium Magisterskiego jest Pani Agnieszka Glińska. 

Termin obrony pracy mozna sprawdzić w Harmonogramie obron (logując się za pomocą loginu i hasła do poczty SGH, wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie numeru albumu).

Obrony w SGH odbywają się w ciągu tygodnia, najczęściej od 8:00 do 16:00 w terminach określonych przez Dziekana SM. Ze względu na konieczność ustalenia harmonogramu w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystywać czas członków komisji, terminy obrony planowane są z wyprzedzeniem. Ostateczny termin podawany jest na 7 dni przed obroną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w domenie @sgh.waw.pl. Staje się on wiążący dla studenta.

W kontekście wyznaczania terminu obrony warto pamiętać o tym, że:

 • Wstępny i ostateczny termin obrony można sprawdzić w serwisie harmonogramu obron.
 • Jeżeli termin obrony został zaplanowany, wcześniej niż 7 dni przed obroną, można złożyć podanie o jego zmianę, ale konieczne jest wskazanie szczególnych i udokumentowanych okoliczności. Każde takie podanie będzie rozpatrywane indywidualnie.
 • Jeżeli do obrony zostało mniej niż 7 dni, nie ma możliwości zmiany jej terminu.
 • Warto sprawdzać regularnie pocztę w domenie @sgh.waw.pl, ponieważ informację o terminie obrony wysyłamy wyłącznie tam (co wynika z § 3 Regulaminu studiów).
 

 zwrot legitymacji

 
UWAGA:
Nie ma obowiązku zwrotu legitymacji. Zostanie ona automatycznie unieważniona w dniu obrony.

Uprawnienie do posługiwania się legitymacją studencką przysługują wyłącznie osobom zachowującym status studenta. Oznacza to, iż z chwilą ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego) lub zakończenia studiów (z datą, kiedy decyzja o skreśleniu z listy studentów stanie się ostateczna), uprawnienia te wygasają.
 

 ustny egzamin z kierunku

 
​Student jest rozliczany do egzaminu dyplomowego wg programu studiów, w roku, w którym rozpoczął naukę. Studenci wznawiani są rozliczani wg programu studiów, na który zostali wznowieni. W przypadku wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z asystentkami/asystentami roku.

PYTANIA OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW ROZLICZANYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO WG PROGRAMU STUDIÓW 2018/2019 oraz wcześniejszych:
PYTANIA OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW ROZLICZANYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO WG PROGRAMU STUDIÓW 2019/2020:
JOINT DEGREE PROGRAMME - Models and Methods of Quantitative Economics (QEM): Economics

DOUBLE DIPLOMA PROGRAMME:
PYTANIA OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW ROZLICZANYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO WG PROGRAMU STUDIÓW 2020/2021:
JOINT DEGREE PROGRAMME - Models and Methods of Quantitative Economics (QEM): Economics

DOUBLE DIPLOMA PROGRAMME: