Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
FAQ : varia
Dziekanat Studium Magisterskiego - FAQ
 

 Varia

 
Czy istnieje możliwość uzyskania kilku obcojęzycznych odpisów dyplomu?
Student może uzyskać odpis dyplomu oraz suplement w jednym języku obcym (angielskim). Nie ma możliwości wydania odpisów dyplomu w kilku językach obcych. Można zlecić przetłumaczenie dyplomu i suplementu tłumaczowi przysięgłemu.
 
Czy inauguracja roku akademickiego jest także dla studentów studiów sobotnio-niedzielnych, skoro zaczynają zajęcia później?
Tak oczywiście – inauguracja jest dla wszystkich studentów SGH.
 
Jak szybko trwa rozpatrywanie podań?
Kwestie standardowe (np. przedłużenie sesji – jeżeli jest dobrze udokumentowane) rozpatrywane są w ciągu kilku dni. Te trudniejsze, wymagające zindywidualizowanego podejścia, a nierzadko zapoznania się z odpowiednimi regulacjami prawnymi – tydzień, albo i dłużej. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. Według kodeksu na załatwienie sprawy Dziekan ma miesiąc, zaś szczególnie skomplikowanej dwa miesiące.
 
Nie mogę osobiście przyjść do dziekanatu, czy moją sprawę może załatwić inna osoba?
W uzasadnionych przypadkach sprawy administracyjne może załatwić osoba do tego upoważniona (pełnomocnik). Powinna posiadać dowód osobisty oraz być prawidłowo upełnomocniona na piśmie. W treści pełnomocnictwa należy wyraźnie określić, kto upoważnia kogo i do dokonania jakich czynności przed DSM. Wzór pełnomocnictwa znaleźć można we wzorach podań. Pełnomocnictwo powinno być złożone w DSM do akt w oryginale przez mocodawcę, osobiście przez pełnomocnika lub w przypadku przesłania go pocztą z podpisem strony (mocodawcy) poświadczonym przez notariusza. Może mieć ono charakter ogólny lub konkretny – dotycząc konkretnej czynności lub postępowania. Podpis mocodawcy w miarę możliwości powinien być czytelny, musi zaś obejmować co najmniej nazwisko. Do odbioru dyplomu, z uwagi na szczególny charakter dokumentu, wymagane jest pełnomocnictwo konkretne do tego rodzaju czynności.
 
Byłem na studiach dziennych 5-cio letnich (jednolitych), nie złożyłem pracy magisterskiej. Jak mogę dokończyć studia?
Studia 5-cio letnie (jednolite) wygasły w roku 2011. Uzyskane do tego czasu absolutorium również posiadało swoją ważność. Niestety czas na złożenie pracy magisterskiej minął i nie ma możliwości ukończenia przerwanych studiów.
Powrót na Uczelnię może się odbyć w następujący sposób:
  1. jeśli jest Pan w posiadaniu dyplomu ukończenia studiów przynajmniej I stopnia (licencjat, inżynier, magister innej uczelni) może Pan wziąć udział w egzaminie wstępnym na studia II stopnia i po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na studia, może się Pan ubiegać o uznanie części zrealizowanych na SGH przedmiotów.
  2. jeśli nie posiada Pan dyplomu ukończenia studiów I stopnia wówczas może Pan wnioskować w Dziekanacie Studium Licencjackiego o wznowienie studiów. Na podstawie wykazu zrealizowanych przedmiotów (dostępny w naszym biurze jak i stanowi zawartość Pana akt osobowych) Dziekan Studium podejmuje decyzję, na który semestr Pana wznowić. Studia I stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej, która daje Panu możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim.
 
Byłam studentką Dziekanatu Studium Niestacjonarnego (dawnego zaocznego), zrealizowałam cały plan studiów, ale nie złożyłam pracy magisterskiej. Jak mogę dokończyć studia?
Dziekanat Studium Niestacjonarnego został zamknięty we wrześniu 2009 roku. Nasze biuro przejęło wówczas akta studentów oraz obowiązki tamtej jednostki. Absolutorium było ważne 2 lata i ten okres niestety już dawno minął.
Jedyną drogą powrotu na studia II stopnia jest udział w rekrutacji na studia II stopnia i po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na studia, można ubiegać o uznanie części zrealizowanych na SGH przedmiotów.