Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
FAQ : Praca magisterska
Dziekanat Studium Magisterskiego - FAQ
 

 Praca magisterska

 

Czy możliwa jest zmiana promotora w trakcie trwania seminarium magisterskiego. Jaka jest procedura?
Jeśli współpraca z promotorem nie układa się zgodnie z oczekiwaniami lub wybrany promotor jest niedostępny (na przykład na skutek choroby bądź dłuższego wyjazdu zagranicznego) możliwa jest zmiana promotora do końca 3 semestru studiów. W tym celu należy złożyć podanie i uzyskać pisemną zgodę obecnego promotora oraz promotora, który obejmie tę funkcję. Wniosek należy złożyć w DSM u swojej Asystentki Toku.


Czy w przypadku pisania pracy magisterskiej w języku obcym egzamin magisterski odbywa się również w języku obcym?
Student za zgodą Dziekana może przygotowywać pracę magisterską w języku obcym. Obrony od października 2018 r. (zgodnie z Regulaminem Studiów) będą odbywać się w takim samym języku w jakim napisana jest praca.

Do kiedy należy złożyć pracę magisterską?
Student zobowiązany jest do złożenia pracy  dyplomowej nie później  niż  do terminu okreslonego w (§ 38 Regulaminu studiów) - koniec II terminu sesji.
 Niezłożenie pracy w terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 
Czy promotorem pracy może być osoba spoza SGH?
Nie ma takiej możliwości. Regulamin mówi o nauczycielu akademickim - ten status wymaga stosunku pracy z uczelnią. Proces dyplomowania jest najbardziej "esencjonalnym" elementem kształcenia od czego jest uczelnia i jej pracownicy. A ponadto trudno by było ustalić, kto ma w Szkole "upoważniać" promotorów, tym bardziej z zewnątrz.
 
Czy istnieje możliwość odbycia seminarium magisterskiego drogą mailową?
Teoretycznie tak, choć wymaga to zgody ze strony promotora (co wiąże się zarazem z koniecznością wypracowania formuły współpracy). Konieczne jest jednak terminowe zgłoszenie na seminarium za pośrednictwem WD. Rozwiązanie to jest możliwe gdy student bądź promotor nie są w stanie regularnie spotykać się w Warszawie, np. z powodu zagranicznego wyjazdu na stypendium.
 
Jaka jest procedura ustalania daty obrony. Co zrobić by bronić się w lipcu?
Przede wszystkim student nie powinien mieć egzaminów do zdania w sesji. Procedura ustalania daty obrony składa się z kilku etapów. Student składa pracę w systemie APD a następnie przesyła informację do asystenta/asystentki toku toku. Następnie jest rozliczany ze zrealizowanego planu studiów. Równolegle praca jest kierowana do recenzji. Recenzent ma dwa tygodnie na przygotowanie recenzji. Gdy do Dziekanatu wpłynie pozytywna recenzja i jednocześniei liczba zrealizowanych przedmiotów zgadza się z planem studiów. Praca jest kierowana do działu obron. Po tym wszystkim praca jest kierowana do ustawienia w harmonogramie obron. 

Aby bronić się w lipcu należałoby złożyć pracę  na przełomie kwietnia i maja. 

Proszę mieć jednak na względzie, że studentów na roku jest często kilkuset. Złożenie prac w jednym terminie przez tak dużą ilość studentów może powodować wydłużenie się oczekiwania na obronę.
 
Czy można pisać pracę w zespole?
Pracę można przygotować w zespołach 2-3 osobowych, jeżeli studenci złożą wniosek do Dziekana wraz z uzasadnieniem i pozytywną opinią promotora oraz otrzymają zgodę. Rozdziały pracy przygotowywanej w zespole powinny być wyraźnie wyodrębnione i autoryzowane (na odwrocie strony tytułowej, w spisie treści, we wstępie). Każda z części pracy podlegać będzie osobnej ocenie i recenzji.

Jak wygląda procedura odbioru dyplomu?
Po pozytywnie zdanym egzaminie magisterskim Uczelnia ma 30 dni na wystawienie dyplomu oraz suplementu. O tym, czy dokument jest już do odbioru należy dowiadywać się u swojej asystentki toku

Wraz z dokumentami poświadczającymi ukończenie studiów II stopnia jest wydawany absolwentowi dyplom ukończenia poprzedniej Uczelni oraz świadectwo maturalne (o ile w procesie rekrutacji zostały złożone oryginały dokumentów a nie kopie poświadczone przez pracownika SGH).

Czy muszę składać formularz zgłoszeniowy seminarium magisterskiego na 3-cim i na 4-tym semestrze?
Złożenie formularza zgłoszeniowego na 4 semestr jest konieczne, gdy student po semestrze zmienia Promotora. W takim przypadku konieczne jest także podanie o zmianę promotora wraz ze zgodami obu promotorów (obecnego i przyszłego). W pozostałych przypadkach rozumiemy, że współpraca między studentem a promotorem układa się pomyślnie i 4 semestr jest kontynuacją seminarium magisterskiego z 3 semestru i ponowne składanie formularza nie jest potrzebne.