Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Magisterskiego : Dla dydaktyków
Dziekanat Studium Magisterskiego
 

 Informacje dla Dydaktyków

 
Szanowni Państwo,  

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Zawarte na niej informacje usprawnią naszą współpracę w zakresie obsługi procesu dydaktycznego. Pozwolą także na wyjaśnienie, dlaczego obsługa procesu dydaktycznego zorganizowana jest w taki sposób.  

Podstawą naszych działań jest Regulamin studiów. W zakresach, które według Regulaminu leżą w kompetencji Dziekana, ustalamy zasady, które wydają się nam optymalne w celu właściwego zorganizowana obsługi procesu dydaktycznego. Często są one podobne do rozwiązań stosowanych w DSL, nie zawsze są jednak tożsame.
 

 Dopisywanie i wypisywanie z zajęć

 
​Studenci mają świadomość tego, że obowiązują ich zapisy na zajęcia według instrukcji dziekańskiej, która umożliwia dopisywanie się wyłącznie przez system WD. Mimo to zdarzają się przypadki, w których studenci chcą zmienić swój plan zajęć po zakończeniu regulaminowych zapisów. Staramy się ograniczyć liczbę takich przypadków, jednak czasami dopisanie na zajęcia jest bardzo wskazane: 
  • Jeżeli jest to student IV (ostatniego) semestru, który nie zdołał zapisać się na przedmiot kierunkowy lub specjalizacyjny niezbędny do ukończenia studiów;
  • Jeżeli student został przyjęty z odwołania lub wznowił studia – nie miał bowiem możliwości zapisu w regulaminowym terminie na jakiekolwiek zajęcia. Prosimy w tych dwóch przypadkach o wyrozumiałość potwierdzoną wyrażeniem pisemnej zgody na dopisanie na zajęcia. 
Czasami również wypisanie studenta z zajęć wydaje się konieczne:
  • Jeżeli student zapisał się na przedmiot, który wymaga ukończenia prerekwizytu;
  • Jeżeli wystąpiły okoliczności zewnętrzne niezależne od studenta uniemożliwiające mu uczęszczanie na zajęcia po terminie składania deklaracji semestralnych (np. specjalistyczna rehabilitacja w jedynym możliwym terminie, w którym akurat odbywają się zajęcia).
Staramy się nie wypisywać studentów z zajęć bez Państwa wiedzy, a zatem jeżeli wyrażają Państwo na to zgodę, prosimy również o pisemną adnotację na podaniu studenta lub e-mailowe potwierdzenie tego faktu.

W pozostałych przypadkach jesteśmy mniej skłonni do zmian planów zajęć przez studentów, jednak każdą sprawę traktujemy indywidualnie i w każdym przypadku bierzemy pod uwagę Państwa zdanie wyrażone pisemnie na podaniu studenta, albo w korespondencji emailowej między Państwem a studentem.

Istnieją także nieliczne przypadki, w których student zostaje dopisany na Państwa zajęcia „z automatu”. Dotyczy to przedmiotów powtarzanych. W związku z tym, że studenci mają 2 tygodnie na złożenie podania o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru, a i doliczając do tego czas przedłużonej sesji, niektórzy mogą zostać dopisani do Państwa zajęć i miesiąc po rozpoczęciu semestru. Nie wynika to z ich winy, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Podobnie wygląda sytuacja studentów przyjętych na SGH z odwołania – tu termin może być jeszcze dłuższy, co również nie jest zależne ani od dziekanatu, ani od komisji odwoławczej, ani od samego studenta. Jeżeli uznają Państwo, że nie ma możliwości zaliczenia przez takiego studenta zajęć ze względu na zbyt wiele nieobecności, prosimy o informację w stosownym czasie, abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki.
 

 Sesja egzaminacyjna

 
Egzamin z przedmiotu powinien odpowiadać efektom kształcenia, treściom merytorycznym oraz warunkom zaliczenia opisanym w sylabusie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy istotnym komponentem oceny jest np. obecność na wykładzie (która według Regulaminu nie może być brana pod uwagę), albo rozbieżności między sylabusem a warunkami zaliczenia ustalonymi przez Państwa na zajęciach (np. według sylabusa przygotowanie projektu to 30% oceny, a na zajęciach okazuje się, że jest to 60%). O ile możliwe są drobne zmiany, warto mieć to na uwadze, w przypadku ewentualnych odwołań studentów.

Ustalając termin egzaminu prosimy uprzejmie, aby czas między I a II terminem był możliwie najdłuższy. Jest to szczególnie istotne w przypadku sesji zimowej, w której I i II termin sesji dzieli jedynie około tydzień ferii zimowych. Czas pomiędzy podaniem wyników z I terminu a wyznaczeniem terminu II powinien być na tyle długi, aby umożliwić studentowi powtórne przygotowanie się do egzaminu.

Jeżeli ustalają Państwo „termin indywidualny” prosimy o poinformowanie o nim studentów i nas. Chcemy uniknąć sytuacji, gdy studenci zwracają się do dziekanatu z prośbami o pomoc w kontakcie z wykładowcami, którzy nie odpowiadają na ich pytanie o termin egzaminu. Udokumentowany brak kontaktu z wykładowcą może być podstawą do przedłużenia sesji egzaminacyjnej.

Jeżeli student nie przystąpił do egzaminu w I lub II terminie, prosimy o to, aby nie wystawiali mu Państwo oceny 2.0. Puste miejsce oznacza, że nie przystąpił do egzaminu i może wnioskować o przedłużenie sesji. Jeżeli widnieje natomiast 2.0 – zakładamy, że przystąpił do egzaminu i go nie zaliczył, więc nie kwalifikuje się do przedłużenia sesji. Ocena niedostateczna za nieobecność jest zatem dla studenta krzywdząca. Informujemy zarazem, że brak oceny pozytywnej w którymkolwiek terminie jest dla nas jednoznacznym sygnałem, że student przedmiotu nie zaliczył.

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej uzyskuje student na umotywowany i udokumentowany wniosek. Staramy się dokładać najwyższej staranności w weryfikowaniu podań. Ustalony na podaniu termin (zazwyczaj około 2 tygodnie od początku semestru) obowiązuje przede wszystkim studenta. Ma on w tym czasie skontaktować się z Państwem i przystąpić do egzaminu. Jeżeli zaplanowali Państwo egzamin nieco później, nie ma potrzeby uzyskiwania z dziekanatu kolejnego przedłużenia sesji. Grunt, aby egzamin odbył się, a oceny spłynęły do Dziekanatu w rozsądnym terminie.

Czasami zdarza się, że z powodów losowych studentowi przysługuje przedłużenie sesji, jednak nie jest w stanie z niego skorzystać (np. ze względu na przewlekłą chorobę). Aby uniknąć sytuacji, gdy przeegzaminowali Państwo wszystkich studentów, a następnie przychodzi jeszcze jeden, zawsze staramy się pytać Państwa o zgodę na takie dodatkowe przedłużenie.
 

 Protokoły egzaminacyjne

 

Uwaga!

Kolejnym etapem wdrażania USOSa jest przeniesienie protokołów do USOSweb. Prosimy zapoznać się z instrukcją dostępną na stronie dziekanatu. Uprzejmie prosimy o terminowe wypełnianie protokołów. https://usosweb.sgh.waw.pl/


Począwszy od sesji egzaminacyjnej kończącej semestr letni 2016/2017 wykładowcy nie muszą drukować ani podpisywać protokołów egzaminacyjnych. Po wpisaniu wszystkich ocen należy protokół zamknąć – system automatycznie wyśle zamknięty protokół do odpowiedniego dziekanatu. Na tym obowiązki wykładowcy się kończą – wydrukiem protokołów do celów dokumentacji przebiegu studiów zajmują się pracownicy dziekanatów.
 
Osobiste zgłoszenie się do dziekanatu jest konieczne jedynie w przypadku konieczności dokonania korekty w zamkniętym protokole.
 
Przypominamy również, że wszystkie zajęcia mają tylko jeden protokół, do którego należy wpisać ocenę końcową z danego przedmiotu - nie ma już osobnych protokołów zaliczenia ćwiczeń i wykładu.
 
Prosimy o terminowe i dokładne wypełnianie protokołów.
 

 Praca dyplomowa

 
Od semestru letniego 2016/2017 studenci deklarują seminarium magisterskie za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją akceptacji zgłoszeń.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 45 z dnia 19 września 2017 r. od 1 października br., prace dyplomowe są procedowane w elektronicznym systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Więcej informacji na stronie Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury.

Termin złożenia pracy magisterskiej wynika z Regulaminu studiów (§ 38 pkt 6), w uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta może ten termin wydłużyć do trzech miesięcy (§ 38 pkt 7). Prosimy o takie ułożenie współpracy z magistrantami, aby mogli tego terminu dotrzymać lub aby mieli możliwość dotrzymania tego terminu.
 

 Egzamin magisterski

 
Termin egzaminu magisterskiego ustalamy z wyprzedzeniem, aby mieli Państwo czas na potwierdzenie, że dany termin Państwu pasuje. Obrony staramy się układać w blokach w konkretnych dniach od 8:00 do 16:00, więc bardzo prosimy o możliwą elastyczność w zakresie ustalania terminu. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby organizować Państwu kilka obron pod rząd, a nie np. po jednej każdego dnia. Studentom dajemy możliwość określenia przedziału czasowego, w którym egzamin miałby się odbyć (nie wcześniej niż [data]). Działania te podejmujemy po to, aby zmniejszyć liczbę nagłych nieobecności magistrantów na obronie. Jeżeli do obrony zostało mniej niż 7 dni, traktujemy ten termin jako ostateczny.

Mimo tych działań bywa, że student nie stawia się na obronie. Najczęściej wynika to z faktu, że tuż przed (a niekiedy i po) obronie przedłożył zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji nie mamy możliwości spowodowania, aby na obronie się stawił i nie zawsze możemy na czas o tym Państwa poinformować – choć staramy się działać bezzwłocznie. Jeżeli student nie stawił się na obronie, ponieważ nie otrzymał informacji o terminie, najpewniej nie sprawdza regularnie swojej poczty w domenie sgh.waw.pl.

Szczegółowe zasady organizacji obron dostępne są na stronie.
 

 Sprawy dodatkowe

 

Zdarza się, że studenci w uzasadnieniu podań podają przyczynę leżącą po stronie wykładowcy (np. niepodanie terminu egzaminu, brak kontaktu podczas przygotowywania pracy magisterskiej). W takich sytuacjach zawsze staramy się z Państwem skontaktować, aby uzyskać informację o sprawie od obu stron. 

Niekiedy w podaniach studenci powołują się na ustną zgodę wykładowcy. Z powodów formalnych nie respektujemy tego typu zgód. Warto zatem – jeżeli Państwo wyrażają zgodę – zrobić to od razu w wersji pisemnej (email, adnotacja na podaniu). 

 

Zachęcamy do komunikowania się ze studentami za pomocą: ·

  • Niezbędnika e-sgh, który umożliwia m. in. zamieszczanie materiałów dydaktycznych oraz komunikację ze studentami za pomocą tablicy ogłoszeń i forów dyskusyjnych 
  • Wirtualnego Dziekanatu, który oprócz dostępu do aktualizowanych regularnie list grup wykładowych i ćwiczeniowych czy protokołów egzaminacyjnych umożliwia wysyłanie do studentów zbiorowych maili oraz sms-ów. Ta ostatnia funkcja jest bardzo dogodna w przypadku konieczności odwołania lub przesunięcia w ostatniej chwili terminu zajęć czy konsultacji.
 
 
 

 ważne informacje

 
protokoly.png protokoly_instrukcja.pngdeklaracje_1.png
seminarium.png

 

 System antyplagiatowy

 
jsa.pngjsa_kurs.png
prace zaliczeniowe.png