Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Magisterskiego : Dla dydaktyków
Dziekanat Studium Magisterskiego
 

 Informacje dla Dydaktyków

 
Prowadzenie zajęć oraz ich zaliczanie składa się na proces dydaktyczny opisany w Regulaminie Studiów. Znajdujące się tam zapisy dotyczą zarówno studentów jak i pracowników dydaktycznych. Tam, gdzie jest to niezbędne, są one uszczegóławiane w aktach niższego rzędu oraz instrukcjach dziekańskich, które zawierają terminy konkretnych działań. Pozwala to na zoptymalizowanie procesu dydaktycznego w okresie roku akademickiego. Poniżej znajdują się informacje, które ułatwią nauczycielom akademickim poruszanie się w ramach skomplikowanych procedur. Oczywiście zespół Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH zawsze służy niezbędnymi wyjaśnieniami.

 

 Dopisywanie i wypisywanie studentów z zajęć

 

System wyboru zajęć i wykładowców prowadzony jest za pomocą elektronicznego systemu deklaracji. Odbywa się to w ściśle określonych terminach podzielonych na cztery etapy. Szczegóły tego procesu precyzuje Instrukcja Dziekana SM. Dotyczy ona także przedmiotów prowadzonych w trybie indywidualnym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach możliwe jest dopisanie studenta do listy uczestników zajęć po zakończeniu trzeciego etapu deklaracji. Owe szczególne przypadki to:

  • zapisy na zajęcia za zgodą dydaktyka. Proces ten odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Zapisy takie możliwe są jedynie w pierwszym tygodniu rozpoczętego semestru. Decyzję dydaktyk podejmuje za pomocą systemu elektronicznego, akceptując lub odrzucając prośbę studenta.
  • brak zadeklarowanego przez studenta IV semestru przedmiotu kierunkowego lub specjalizacyjnego, niezbędnego do ukończenia studiów.. W tym przypadku student musi uzyska pisemną zgodę wykładowcy na dopisanie do przedmiotu (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest tryb indywidualny zaliczania przedmiotu).
  • podjęcie studiów po ich wznowieniu, co uniemożliwiało wcześniejsze wzięcie udziału w procesie składania deklaracji. W tym przypadku student musi uzyskać pisemną zgodę wykładowcy.

W nadzwyczajnych przypadkach decyzją Dziekana SM student może zostać wpisany na zajęcia w trakcie trwania semestru. Dotyczy to osób powtarzających przedmiot, które korzystały z przywileju przedłużenia sesji egzaminacyjnej, a po jej zakończeniu złożyły wniosek o powtarzanie semestru lub wpis warunkowy. Podobna procedura obowiązuje w przypadku otrzymania przez kandydata pozytywnej decyzji w sprawie odwołania od decyzji nieprzyjęcia na Uczelnię.

Zgodnie z Regulaminem Studiów jeden raz w trakcie ich trwania, student może wnioskować o wykreślenie z listy uczestników zajęć. Musi dokonać tego w okresie miesiąca od rozpoczęcia semestru. Nie dotyczy to przedmiotów określonych w programie studiów jako obowiązkowe i kierunkowe oraz przedmiotów powtarzanych.

 

 Sesja egzaminacyjna i protokoły egzaminacyjne

 
Egzamin kończący zajęcia powinien odpowiadać efektom kształcenia, treściom merytorycznym oraz warunkom zaliczenia opisanym w sylabusie. W szczególności dotyczy to zapisanych w sylabusie komponentów składających się na ocenę egzaminacyjną. Skalę ocen stosowanych w SGH precyzuje Regulamin Studiów.

Jedynym dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie egzaminu jest wpisanie przez dydaktyka ocen studentów do protokołu. Protokoły prowadzone są w systemie USOSweb - tam też znajduje się szczegółowa instrukcja ich wypełniania. Nie jest wymagany wydruk protokołów i składanie ich w DSM. Protokoły są automatycznie zamykane po zakończeniu pierwszego i drugiego terminu sesji. Dokonanie korekty oceny możliwe jest tylko na druku złożonym bezpośrednio w DSM. Oceny wpisane w USOSweb są natychmiast widoczne dla studentów. Jeżeli student nie przystąpił do egzaminu w obu terminach, w protokole egzaminacyjnym pozostaje niewypełniona rubryka oceny. Oznacza to ocenę niedostateczną i skutkuje to niezaliczeniem przedmiotu.

Egzaminy powinny odbywać się według harmonogramu przygotowanego przez Dział Organizacji Dydaktyki SGH. Jest on udostępniony na kilka tygodni przez sesją w systemie USOSweb. W przypadku ustalenia indywidualnego terminu egzaminu, należy wziąć pod uwagę oficjalny harmonogram sesji, co pozwoli zapobiec kolizjom terminów. Do przedłużenia sesji egzaminacyjnej ma prawo student, który złoży w Dziekanacie SM umotywowany i udokumentowany wniosek oraz uzyska zgodę Dziekana. W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie sesji, student ma obowiązek skontaktować się z wykładowcą i ustalić termin egzaminu. Przeprowadzenie egzaminu dla studenta, który uzyska zgodę na przedłużenie sesji, jest obowiązkiem dydaktyka. Protokół z takiego egzaminu należy złożyć na druku bezpośrednio w DSM.
 

 seminarium magisterskie i Praca dyplomowa

 
Udział w seminarium magisterskim studenci deklarują za pomocą systemu elektronicznego. Zgłoszenie takie wymaga akceptacji prowadzącego, dokonanej za pomocą tego systemu. W przypadkach szczególnych możliwe jest zapisanie studenta na seminarium na podstawie podania z załączoną zgodą prowadzącego. Szczegóły tego procesu określa instrukcja.

Wymagania merytoryczne i formalne dotyczące pracy dyplomowej (także jej fizycznego kształtu) precyzuje załącznik do Regulaminu Studiów.

Termin złożenia pracy magisterskiej określony jest w Regulaminie Studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta może ten termin wydłużyć maksymalnie do trzech miesięcy. Za datę złożenia pracy uznawany jest moment wystawienia oceny przez promotora. Następuje to w systemie APD. Przyjęcie pracy jest tożsame z zaliczeniem przez studenta drugiego semestru seminarium i nie wymaga dodatkowych działań promotora.

Po wystawieniu oceny promotor powinien niezwłocznie zaproponować recenzenta pracy. propozycja powinna zostać przesłana na adres recenzentdsm@sgh.waw.pl (w tytule maila należy wpisać "propozycja recenzenta XXXXX", gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta). Recenzji pracy dokonuje się w systemie APD w terminie 15 dni od daty otrzymania powiadomienia.
Zgodnie z decyzją Rektora, od dnia 22.03.2021 r., w APD ocena promotora będzie widoczna dla recenzenta dopiero po zatwierdzeniu przez niego jego recenzji.
 

 Egzamin magisterski

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 19 z dnia 4 marca 2022 r. dotyczącego powrotu do nauczania stacjonarnego na terenie SGH, w tym trybie odbywać się będą także obrony prac dyplomowych złożonych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Obrona pracy dyplomowej będzie wymagała osobistego stawiennictwa w określonym czasie i we wskazanej przez DSM sali.

Państwa preferencje co do terminu obrony niezmiennie przyjmuje Zespół obron.

Termin egzaminu magisterskiego ustalany jest z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przy możliwym uwzględnieniu preferencji promotora. Szczegóły organizacyjne dotyczące egzaminów magisterskich znajdują się na stronie DSM.
 
 
 

 wykłady w semestrze letnim 2021/2022

 
 

 wykłady online w semestrze zimowym 2021/2022

 

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie DSM
 

 ważne informacje

 
protokoly.png
protokoly_instrukcja.pngseminarium.png
deklaracje_1.png
 

 System antyplagiatowy

 
jsa.pngjsa_kurs.png
prace zaliczeniowe.png