Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wyjazdy zagraniczne : Wyjazdy zagraniczne – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 informacje dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS, umów bilateralnych i Free movers

 

Instrukcja obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r. 

I. PRZED WYJAZDEM

Wyjazdy studentów reguluje „REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENCKICH ORAZ DOKTORANCKICH”, będący Załącznikiem do zarządzenia Rektora nr 51 z dnia 11 października 2017 r. (do pobrania tutaj). Każdy student ma obowiązek do zapoznania się przed wyjazdem z Regulaminem wyjazdów, gdyż zawarte tam przepisy są obowiązujące. W celu uniknięcia dublowania informacji, poniżej nie powtarzamy informacji zawartych w Regulaminie wyjazdów.

Dokumenty przedwyjazdowe są składane w Centrum Programów Międzynarodowych (student nie składa poniższych dokumentów w Dziekanacie Studium Licencjackiego)


Studenci wyjeżdżający na wymianę zagraniczną powinni złożyć w CPM:


1. „Wniosek – Skierowanie za granicę” (2 egzemplarze) i „Learning Agreement” (2 egzemplarze) (semestr letni 2020/21 jest oznaczony jako Cykl 20202).


2. Na jednym egzemplarzu „Wniosku – Skierowanie za granicę” na samym dole (pod miejscem na podpis Koordynatora wymiany i Dziekana) student powinien napisać krótkie oświadczenie:


„Zostałem poinformowany, że w przypadku niezaliczenia przedmiotów w sesji ……… (tu należy podać semestr oraz rok akademicki, np. „letniej r. ak. 2018/2019”) zostanę cofnięty z wymiany” plus data i własnoręczny podpis. Zapis ten ma utrwalić znajomość art. 6 Regulaminu wyjazdów.


3. Dotyczy studentów, którzy zakończyli już naukę lektoratów (lub planują ją zakończyć w semestrze poprzedzającym wyjazd):


Na dole jednego egzemplarza „Wniosku – Skierowanie za granicę” (po zakończeniu zdania „Zostałem poinformowany, że w przypadku niezaliczenia...”, ale przed datą i podpisem) student powinien napisać: „Oświadczam, że zdałem egzaminy końcowe z lektoratów” lub „Oświadczam, że planuję zdać egzaminy końcowe z lektoratów do końca semestru poprzedzającego wyjazd” (w zależności od tego, co jest prawdziwe).


4. Dotyczy studentów, którzy nie zakończą nauki lektoratów przed wyjazdem:


Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Centrum Nauki Języków Obcych i Dziekanatem Studium Licencjackiego, wraz z dokumentami wyjazdowymi należy złożyć deklarację dotyczącą języków obcych (oddzielną deklarację dla każdego języka) do pobrania tutaj.


5. Studenci, którzy jeden lektorat planują zaliczyć przed wyjazdem, a drugi po wyjeździe, muszą postępować zgodnie z pkt. 3 dla lektoratu zaliczanego przed wyjazdem oraz zgodnie z pkt. 4 dla lektoratu zaliczanego po wyjeździe.

Termin składania dokumentów


Prodziekan SL ma maksymalnie dwa tygodnie na podpisanie dokumentów wyjazdowych. W związku z tym, cały komplet dokumentów należy składać w CPM odpowiednio wcześniej.
 

Dodatkowe informacje dotyczące wyboru przedmiotów na wymianie


1. Dziekan ma prawo nie wyrazić zgody na realizację na wymianie przedmiotów już realizowanych w SGH (mających taką samą lub podobną nazwę jak przedmiot realizowany w SGH).


2. W przypadku trudności z wyborem na uczelni zagranicznej przedmiotów z oferty dla studiów licencjackich, dopuszcza się możliwość realizacji na uczelni zagranicznej przedmiotów ze studiów magisterskich.

Dokumenty, które student odbiera z Dziekanatu Studium Licencjackiego przed wyjazdem (student odbiera z DSL tylko prawidłowo wypełnione dokumenty przedwyjazdowe)


1. Jeden oryginał Learning Agreement podpisany przez prodziekana Studium Licencjackiego.
2. Oryginał „Wniosku – Skierowanie za granicę” podpisany przez prodziekana Studium Licencjackiego.

Dodatkowe czynności do wykonania przed wyjazdem
1. Student jest zobligowany do poinformowania lektora o udziale w wymianie zagranicznej.
2. Przed wyjazdem na stypendium student akceptuje w Wirtualnym Dziekanacie pustą deklarację przedmiotów na semestr wyjazdowy. W przypadku zaakceptowania deklaracji z przedmiotami, przedmioty zostaną usunięte z deklaracji w późniejszym terminie w trakcie semestru wyjazdowego (ewentualnie poza językami, jeśli student wnioskuje o przepisanie oceny lub podejście do egzaminu zgodnie z wypełnioną deklaracją językową oraz ewentualnie poza seminarium licencjackim, jeśli student wyraził taką wolę i uzyskał zgody opisane w art. 3, ust. 3 Regulaminu wyjazdów).

Rezygnacja z wyjazdu
Student rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany poinformować o tym zarówno Centrum Programów Międzynarodowych, jak i Dziekanat Studium Licencjackiego (dwa odrębne pisma adresowane do CPM i DSL).


Dodatkowe informacje

1. Studenci realizujący seminarium licencjackie w semestrze przedwyjazdowym mają obowiązek złożenia pracy licencjackiej (czyli zaliczenia przedmiotu „Seminarium licencjackie”) do końca danego semestru przedwyjazdowego. Niezaliczenie zadeklarowanego seminarium w semestrze przedwyjazdowym jest traktowane jako niezaliczenie przedmiotu i może spowodować niewyjechanie na wymianę.

2. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące procedur i dokumentów dostępne są na stronie CPM.II. W CZASIE WYJAZDU


Zgłoszenie zmian do Learning Argeement


Student ma miesiąc czasu, od rozpoczęcia wyjazdu zagranicznego, na zgłoszenie zmian do Learning Agreement do pracownika CPM. W przypadku zajęć w systemie blokowym i związanego z tym opóźnienia w zgłoszeniu zmian, należy poinformować o tym fakcie pracownika CPM oraz dziekanat SL (panią Katarzynę Smolińską) mailowo.

 III. PO POWROCIE Z WYMIANY


Termin rozliczenia z wymiany w Dziekanacie Studium Licencjackiego


1. Sugerujemy jak najszybsze rozliczenie wymiany (zwłaszcza w trakcie ostatniego semestru, gdyż co najmniej 10 dni przed obroną pracy licencjackiej musimy przekazać teczki z rozliczeniem wymiany oraz absolutorium do osoby zajmującej się obronami licencjackimi).


2. Rozliczenie wyjazdu musi nastąpić w DSL w terminie jednego miesiąca od końca semestru według organizacji roku akademickiego w SGH.


3. W przypadku gdy termin w punkcie 2 nie może zostać dotrzymany (gdyż np. semestr na uczelni zagranicznej kończy się znacznie później), student ma obowiązek złożyć podanie do prodziekana SL z prośbą o przedłużenie terminu rozliczenia wymiany, podając proponowany termin rozliczenia wymiany (i uzasadniając na podaniu swoją prośbę).


Zamienniki


1. Student, który chce uzyskać zamiennik za przedmiot realizowany za granicą, wypełnia dokument (do pobrania tutaj), na którym proponuje zamienniki za przedmioty zaliczone za granicą.


2. Zamiennikami mogą być tylko przedmioty z oferty SGH dla studiów licencjackich z grupy przedmiotów podstawowych, kierunkowych i związanych z kierunkiem. Zamienniki proponuje student.


3. Zamienniki muszą być zaakceptowane przez koordynatora przedmiotu (w przypadku przedmiotów podstawowych) lub opiekuna kierunku (w przypadku przedmiotów kierunkowych i związanych z kierunkiem). Student sam zgłasza się do koordynatora przedmiotu lub opiekuna kierunku w celu uzyskania opinii dotyczącej zamienników. Wśród dokumentów, które należy złożyć koordynatorowi przedmiotu / opiekunowi kierunku, musi być m.in. sylabus przedmiotu realizowanego za granicą.


4. Przedmiot realizowany za granicą powinien mieć liczbę ECTS równą lub większą niż jego zamiennik w SGH.


5. Propozycję zamienników zaopiniowaną przez koordynatora przedmiotu / opiekuna kierunku wraz z sylabusem przedmiotu za granicą, student składa do Dziekanatu Studium Licencjackiego najpóźniej w dniu składania pozostałych dokumentów rozliczających wyjazd za granicę do CPM (propozycje zamienników składane po tym terminie nie będą przyjmowane).


6. Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji zamienników należy do Dziekana.


7. W przypadku gdy student uzyskał zgodę na zamiennik za przedmiot realizowany za granicą, do systemu elektronicznego wpisywany jest polski zamiennik z liczbą ECTS-ów przyznawaną w SGH za przedmiot będący zamiennikiem. Jeśli przedmiot realizowany za granicą miał większą liczbę ECTS niż polski zamiennik, do systemu elektronicznego wpisywany jest dodatkowo realizowany za granicą przedmiot z liczbą ECTS równą różnicy między ECTS-ami za ten przedmiot za granicą a ECTS-ami „wykorzystanymi” przez polski zamiennik. Jeśli przedmiot realizowany za granicą nie miał większej liczby ECTS niż polski zamiennik, przedmiot realizowany za granicą nie jest wpisywany do systemu elektronicznego.


Niezaliczony przedmiot na wymianie zagranicznej


1. W przypadku niezaliczenia przedmiotu/przedmiotów podczas pobytu na wymianie, należy złożyć w DSL podanie: „PODANIE O WPIS WARUNKOWY / POWTARZANIE SEMESTRU, UZNANIE ZAMIENNIKÓW ZA PRZEDMIOTY NIEZALICZONE NA WYMIANIE ORAZ DOPISANIE DO PRZEDMIOTÓW BĘDĄCYCH ZAMIENNIKAMI” (druk do pobrania tutaj). 


2. Podanie, o którym mowa w poprzednim punkcie, powinno być złożone w DSL w terminie 14 dni od daty zakończenia sesji w drugim terminie w SGH. W przypadku osób, które rozliczają się z wymiany później, termin ten ulega wydłużeniu i podanie powinno być złożone najpóźniej w dniu dostarczenia dokumentów rozliczających wymianę.


3. Zamienniki za przedmioty niezaliczone na wymianie powinny mieć łączną liczbę ECTS równą łącznej liczbie ECTS dla przedmiotów niezaliczonych na wymianie. Gdy taki wybór jest niemożliwy lub trudny, dopuszcza się wybór zamienników o większej łącznej liczbie ECTS (opłata w takiej sytuacji jest jednak liczona tylko dla punktów ECTS odpowiadających przedmiotom niezaliczonym na wymianie).


Dodatkowe informacje


1. Zgodnie z regulaminem, dokumenty rozliczeniowe są weryfikowane, akceptowane przez prodziekana SL i wprowadzane do wirtualnego systemu w okresie 2 tygodni od przekazania oryginałów Learning Agreement wraz z Changes to LA, Transcript of records oraz Formularza rozliczeniowego przez pracownika CPM.


2. W przypadku wątpliwości dotyczących przekazania dokumentów, prosimy kontaktować się z pracownikami CPM.


3. Przypominamy o konieczności sprawdzenia wprowadzonych do systemu Wirtualnego Dziekanatu rozliczeń. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać w trybie pilnym, do p. Katarzyny Smolińskiej (tel. 564 98 56, e-mail: ksmolin (w domenie sgh.waw.pl)).