Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wirtualny Dziekanat – Deklaracje semestralne : Wirtualny Dziekanat – Deklaracje semestralne – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Deklaracje semestralne

 

Wybory wykładowców i przedmiotów  dla wszystkich typów studiów licencjackich  (stacjonarnych, niestacjonarnych popołudniowych i sobotnio-niedzielnych) dokonywane są za pośrednictwem Intranetu. Wszystkie terminy składania deklaracji są obowiązkowe.
k

Zasady wypisywania się z zajęć na podstwie §23 pkt 12 Regulaminu Studiów  

 

 

Oceny uzyskiwane przez studentów służą dwóm celom: po pierwsze - składają się na ocenę końcową ze studiów, po drugie - pozwalają na skonstruowanie po każdym semestrze listy rankingowej studentów, która stanowi istotny element zarówno systemu stypendialnego, jak i systemu wyboru wykładowców przez studentów.

Każdy wykładowca składający propozycję przedmiotu do "Informatora SGH" musi określić, jaką maksymalną liczbę studentów zamierza przyjąć na swoje zajęcia, a także, jakie kryteria mają być stosowane przy doborze słuchaczy. Jeżeli, dajmy na to, wykładowca określi limit przyjęć na poziomie 30 osób, zaś chęć uczestniczenia w jego zajęciach zadeklarują aż 52 osoby, to "selekcja" odbywa się w oparciu o kryteria ustalone wcześniej przez tego wykładowcę w tzw. sylabusie. Najczęściej jednak kryterium tym jest pozycja studenta na liście rankingowej utworzonej w oparciu o średnią ocen z poprzedniego semestru. Teoretycznie takim kryterium może być również ocena z konkretnego przedmiotu zaliczonego w poprzednich semestrach, np. wykładowca Gospodarki finansowej samorządu terytorialnego może przyjmować na swoje zajęcia w pierwszej kolejności te osoby, które miały najwyższą ocenę z przedmiotu Finanse.

Aby uniknąć sytuacji, w której na dane zajęcia uczęszcza zbyt mała (np. 5 osób) lub też zbyt duża liczba studentów (np. 658 osób), uczelnia ustala dolny i górny limit przyjęć na wykłady znajdujące się na poszczególnych poziomach studiów. Jeżeli więc przepisy mówią o tym, że dane zajęcia na danym poziomie mogą mieć liczebność - powiedzmy - od 25 do 100 słuchaczy, prowadzący nie może przyjąć na nie liczby studentów mniejszej lub większej niż ustalona.

W ściśle określonych terminach ogłaszanych przez poszczególne Dziekanaty studenci zobligowani są do składania deklaracji semestralnych, czyli swoistych oświadczeń, w których wskazują oni zajęcia, na jakie chcieliby uczęszczać w następnym semestrze. Jak już wspomnieliśmy powyżej, student zostaje zakwalifikowany na dane zajęcia, jeżeli pozwala na to jego pozycja na liście rankingowej osób zainteresowanych tym przedmiotem.

Jeżeli student nie "dostanie się" na wykład lub nawet na kilka wykładów, może wybrać inne zajęcia z ogłaszanej przez Dziekanat listy przedmiotów planowanych do uruchomienia. Student ma również możliwość wyboru grupy ćwiczeniowej prowadzonej w ramach danego przedmiotu. O przydziale studentów do grup wykładowych i ćwiczeniowych decyduje kolejność zgłoszeń. W chwili, gdy uczestnictwo w danej grupie zadeklaruje przewidziana górnym limitem liczba osób, system Wirtualnego Dziekanatu nie przyjmie już kolejnych zgłoszeń na te zajęcia.

Student ma możliwość zrezygnowania z przedmiotu lub też wybrania innych zajęć, jeżeli okaże się, że w grupie wykładów, do których został przydzielony, wystąpią kolizje czasowe, tzn. jeżeli dwa różne wykłady odbywać się będą tego samego dnia o tej samej godzinie.