Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Standard pracy licencjackiej : Podstawowe informacje – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Standard pracy licencjackiej
 

 zasady składania prac licencjackich online

 

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 r.
w sprawie złożenia pracy dyplomowej

 

W nawiązaniu do § 38 ust. 3 Regulaminu Studiów obowiązującego od dnia 01.10.2021 r.  proces złożenia pracy dyplomowej przyjmuje następujący kształt:

1) Złożenie pracy następuje poprzez jej wgranie przez studenta do systemu APD i skierowanie jej do weryfikacji antyplagiatowej przez promotora.

UWAGA: skan podpisanego oświadczenia autora pracy należy wgrać w osobnym pliku (w formacie PDF).

2) Po uzyskaniu raportu z badania antyplagiatowego, promotor wypełnia w systemie APD recenzję pracy. Po sporządzeniu recenzji, promotor wysyła z konta w domenie SGH mail na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl o treści: „Przyjmuję pracę jako licencjacką” oraz wskazując proponowanego recenzenta. W tytule maila należy wpisać „promotor XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta.

3) W przypadku, gdy Regulamin Studiów lub Instrukcja Dziekana określają najpóźniejszy termin na złożenie pracy, uznaje się termin za dotrzymany w przypadku zatwierdzenia przez promotora sporządzonej recenzji w systemie APD przed jego upływem.

4) Najpóźniej w terminie 7 dni od momentu wgrania pracy do systemu APD student wysyła ze swojego adresu w domenie SGH na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl mail o tytule „student XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta, podając aktualny numer telefonu, który zobowiązany jest odbierać w szczególności w terminie obrony, w przypadku problemów technicznych po stronie Uczelni.

 

Załączniki do niniejszego maila stanowią: 

 • ankieta wraz z oświadczeniem autora pracy, które można pobrać ze strony: Ankieta osobowa
 • dowód opłaty za wydanie dyplomu, wniesionej przelewem na konto indywidualne widoczne w systemie USOS lub WD,
 • w przypadku uzyskania osiągnięć, o których informacja zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu – dodatkowo wypełniony załącznik dostępny na stronie Oświadczenie o dodatkowej działalności oraz potwierdzenia poszczególnych osiągnięć w formie maili przesłanych przez odpowiednie jednostki SGH lub skanów dokumentów. Łączna objętość załączników nie może przekroczyć 20Mb,

5) Dziekanat powiadamia powołanego przez dziekana recenzenta o przekazaniu mu pracy licencjackiej do recenzji. Recenzent wypełnia formularz recenzji w systemie APD w ciągu 15 dni od daty otrzymania powiadomienia.

 

6) Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji oraz zweryfikowaniu uzyskania przez studenta absolutorium, dziekanat informuje promotora, recenzenta i studenta o planowanym terminie obrony najpóźniej na 7 dni przed jej terminem drogą mailową na adres w domenie SGH.

  

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

Tym samym przestają obowiązywać dotychczasowe zasady składania prac licencjackich zawarte w Instrukcji Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 25.06.2021

Osoby, które rozpoczęły lub wznowiły studia od 1.10.2019​ zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 8 maja 2019 r., jeśli zaznaczyły w ankiecie dyplom + dwa odpisy w języku polskim (bez odpisu w języku angielskim) lub dyplom + odpis w języku polskim i odpis w języku angielskim  nie ponoszą żadnych opłat; wnoszą tylko i wyłącznie opłatę w wysokości 40 zł za wydanie dodatkowego odpisu w języku angielskim.        

Osoby, które rozpoczęły lub wznowiły studia przed 1.10.2019 składają potwierdzenie opłaty za wybrany zestaw dyplomów zaznaczony w ankiecie: dyplom + dwa odpisy w języku polskim (bez odpisu w języku angielskim)  60 zł lub dyplom + odpis w języku polskim i odpis w języku angielskim 60 zł. Koszt dodatkowego odpisu w języku angielskim 40 zł 

 standard pracy licencjackiej

 
 

Najważniejszą część pracy stanowi jej treść. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych z formalnego punktu widzenia stron:

 • Strona tytułowa powinna być przygotowana zgodnie z załącznikiem (strona tytułowa w formacie Microsoft Word​- wzór aktualny i obowiązuje od 01.10.2020 r.

 • Strona druga powinna być pusta (inaczej spis treści wydrukuje się na tyle strony tytułowej) 
   
 • Ostatnią stronę stanowi streszczenie pracy (orientacyjnie 900 znaków)
   
 • Oświadczenie jest przesyłane razem z ankietą osobową. Natomiast do APD wgrywamy tylko i wyłącznie podpisane oświadczenie autora jako odzielny plik. 

   
 • na stronie tytułowej pracy licencjackiej konieczne jest wpisanie wszystkich zrealizowanych specjalności kierunkowych. Na dyplomie zostanie wpisana jedna (pierwsza) specjalność, która będzie podana w ankiecie osobowej. Pozostałe zrealizowane specjalności z kierunku będą uwzględnione w suplemencie. Prosimy nie wpisywać specjalności międzykierunkowych na stronie tytułowej pracy.

Zgodnie z Regulaminem studiów § 39 ust.9 osoby, które dostały zgodę Dziekana na pisanie pracy w języku angielskim, mają również obronę w języku angielskim.

   

Pracę licencjacką należy wgrać do systemu  Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

(INSTRUKCJA) 
 

W przypadku problemów technicznych, prosimy kontaktować sie z Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury:

Budynek "B", pokój nr 7A, tel. 0-22 564 64 64

e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl
 
 
 

 pliki

 

Wymagania merytoryczne i formalne dla pracy dyplomowej oraz tryb jej składania i oceny określone są w załączniku do Regulaminu studiów.

Wzór pracy licencjackiejzgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie prac dyplomowych​​

Informacje dotyczące systemu Archiwizacja Prac Dyplomowych APD ​