Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praca licencjacka/Obrony/Absolwenci : Przebieg egzaminu licencjackiego
Praca licencjacka/Obrony/Absolwenci
 

 obrony on-line

 
​Informacje dotyczące przebiegu obron on-line przez aplikację Microsoft Teams określa instrukcja Dziekana SL.
Prosimy o regularne sprawdzanie poczty w domenie sgh.waw.pl.

 

 przebieg egzaminu licencjackiego

 

Aby został wyznaczony termin obrony pracy licencjackiej konieczne są następujące kroki: ​
 
 • Student wgrywa pracę licencjacką do APD zaś ankietę osobową przesyła na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl
 • Asystent toku rozlicza studenta i weryfikuje, czy uzyskał absolutorium
 • Praca jest kierowana do recenzenta (przez system APD) zgodnie z wytycznymi promotora  
 • Recenzent przesyła do dziekanatu recenzję
 • Termin obrony zostaje ustalony w ciągu trzech miesięcy od daty wypełnienia wymagań warunkujących złożenie egzaminu dyplomowego.

Osobą odpowiedzialną za ustalanie terminów obron w Dziekanacie Studium Licencjackiego jest p. Alina Kurzep

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
 • Obrony licencjackie odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 • Dla osób, które złożą pracę licencjacką  do 31 maja 2021 (włącznie) obrony odbędą się w terminie 08-23.07.2021
 • Ostateczny termin podawany jest na 7 dni przed obroną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w domenie @sgh.waw.pl.
 • Termin obrony można sprawdzić w serwisie harmonogramu obron  
 

 

​EGZAMIN LICENCJACKI
 
 • Obrona pracy licencjackiej ma formę ustnego egzaminu składanego przed komisją (przewodniczący, promotor i recenzent).
 • Egzamin obejmuje pytanie odnoszące się do tematyki pracy dyplomowej oraz pytanie dotyczące bezpośrednio kierunku studiów egzaminowanego studenta.
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu licencjackiego lub nieprzystąpienia do obrony (bez usprawiedliwienia), Dziekan wyznacza drugi - ostateczny - termin egzaminu.

 

Absolwent otrzymuje, w terminie 30 dni od zdania egzaminu licencjackiego, dyplom w języku polskim oraz na jego wniosek, jeden lub dwa odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów i oceny na dyplomie jest suma:

 

 • 0,6 średniej z ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów danego stopnia, obliczanej wg. formuły podanej w regulaminie studiów, z wyjątkiem ocen z seminarium licencjackiego,
 • 0,3 ze średniej arytmetycznej ocen wystawionych przez promotora i recenzenta pracy licencjackiej,
 • 0,1 ze średniej arytmetycznej pozytywnych ocen otrzymanych na egzaminie licencjackim.

 

Na dyplomie ukończenia studiów licencjackich wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
 
do 3,30 - dostateczny,
powyżej 3,30 do 3,75 - dostateczny plus,
powyżej 3,75 do 4,20 - dobry,
powyżej 4,20 do 4,60 - dobry plus,
powyżej 4,60 - bardzo dobry.
 
 
Dyplom z wyróżnieniem może zostać przyznany, jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
 
1. studia zostały ukończone w terminie,
2. średnia z ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów przekracza 4,70,
3. prac dyplomowa została oceniona na 5,0,

 

4. egzamin dyplomowy został oceniony na 5,0,
5. absolwent podczas studiów nie naruszył zasad zawartych w ślubowaniu.
 

 

Przyznanie dyplomu z wyróżnieniem zarządza Rektor na wniosek komisji egzaminacyjnej odbierającej egzamin dyplomowy.