Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego :
Dziekanat Studium Licencjackiego

Szanowni Państwo! Drodzy Studenci!

 

Właśnie dobiegły końca zajęcia w kolejnym semestrze, w którym nie mogliśmy się spotkać w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i mogliśmy się poznać czy utrzymywać kontakt tylko za pośrednictwem narzędzi komunikacji na odległość. Okres pandemii koronawirusa, który - miejmy nadzieję! – stopniowo dobiega już końca z pewnością nie należał do najłatwiejszych. Wielomiesięczna izolacja, obawa o zdrowie Państwa i Waszych Najbliższych, brak bezpośredniego kontaktu z innymi studentami i wykładowcami, trudności logistyczne w wielu sprawach uczelnianych i dnia codziennego to tylko niektóre problemy, z którymi wszyscy musieliśmy się mierzyć przez kilkanaście ostatnich miesięcy. Władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od początku pandemii podejmowały starania o to, aby ułatwić Państwu studiowanie w tak trudnym okresie, ale również wesprzeć Was także w innych obszarach Waszego życia. Część negatywnych efektów drastycznych zmian, do jakich musieliśmy się gwałtownie dostosować w warunkach lockdownu, z pewnością będzie wywoływać efekty także w dłuższym okresie.

Za zadanie Uczelni uważam nie tylko stworzenie Państwu możliwości realizacji programu studiów od momentu rekrutacji do obrony pracy dyplomowej, ale również stworzenie więzi z naszą Alma Mater i członkami Wspólnoty akademickiej – więzi, która zapewne okaże się ważnym elementem Waszego kapitału społecznego. Władze SGH starają się konsekwentnie wychodzić naprzeciw Państwa potrzebom, szczególnie w trudnym okresie pandemii – część rozwiązań, które Państwu proponujemy, funkcjonuje od wielu lat, inne natomiast powstały w ostatnim czasie, w reakcji na zmieniające się potrzeby różnych członków naszej społeczności akademickiej. Mam nadzieję, że zechcecie Państwo zapoznać się z nimi, a przede wszystkim – skorzystać z różnych form wsparcia, jeżeli uznacie, że odpowiadają one Waszym potrzebom. 

Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że jeśli znaleźliście się Państwo w trudnej sytuacji, potrzebujecie wsparcia czy nie jesteście pewni, jakie możliwości rozwiązania Waszych problemów może zaproponować SGH – możecie liczyć na wsparcie z naszej strony. W niektórych przypadkach może ono przyjmować formę rozmowy z życzliwą i empatyczną osobą, która zna reguły i realia życia akademickiego, w innych - wskazana byłaby pomoc o innym, profesjonalnym charakterze psychologicznym. 

W tym kontekście chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka podstawowych rozwiązań, takich jak:

  • możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologa – w okresie edukacji zdalnej, wszyscy studenci potrzebujący wsparcia psychologicznego, mogą skorzystać z konsultacji on-line (które dla osób nie znających języka polskiego prowadzone są również w języku angielskim). W celu ustalenia terminu rozmowy, powinniście Państwo wysłać zgłoszenie mailowo na adres pomocpsychologiczna@sgh.waw.pl​. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące proponowanej przez SGH pomocy psychologicznej oraz osoby dyżurującego psychologa znajdziecie Państwo na stronie Pomoc psychologiczna – Informacje dla studentów | Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie (sgh.waw.pl)

  • możliwość usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie, uzasadnionej chorobą, niedyspozycją czy skorzystaniem z możliwości zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi – w okresie sesji egzaminacyjnej zdarza się, że z uzasadnionych powodów nie możecie Państwo podejść do egzaminów w terminach wyznaczonych w harmonogramie sesji. Nie musi to być źródłem dodatkowego stresu i zmartwień – nadal możecie Państwo zachować wynikające wprost z par. 23 Regulaminu studiów prawo do wykorzystania dwóch terminów egzaminacyjnych z przedmiotu, występując o zgodę Dziekana na przedłużenie sesji. Wymaga to jednak zgłoszenia (i odpowiedniego udokumentowania) przyczyn nieobecności na egzaminie do Dziekanatu z odpowiednim wyprzedzeniem. Szczegółową instrukcję Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie dodatkowych terminów egzaminów znajdziecie Państwo na stronie: Instrukcja dziekana _sesja_wrzesień 2018 (2).pdf (sgh.waw.pl). W związku z realizacją programu szczepień przeciwko koronawirusowi, w ostatnim czasie wprowadzona została także możliwość usprawiedliwienia nieobecności na egzaminach przez osoby, które zdecydowały się na przyjęcie szczepienia (Aneks nr 1 do instrukcji dziekana w sprawie dodatkowych terminow egzaminow.pdf (sgh.waw.pl)).

  • możliwość uzyskania urlopu zdrowotnego w przypadku długotrwałych chorób czy problemów o charakterze zdrowotnym – zgodnie z Par. 33 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu studiów, student może ubiegać się o urlop zdrowotny, także za okres semestru poprzedzającego złożenie wniosku. Składany do Dziekana wniosek o tego typu urlop powinien zostać dokładnie uzasadniony i udokumentowany – należy przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą okoliczności uzasadniające udzielenie urlopu zdrowotnego. Dziekan może również zdecydować o skierowaniu studenta na komisję lekarską, która profesjonalnie oceni stan jego zdrowia.

  • wsparcie dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych czy mających inne wyjątkowe problemy o charakterze zdrowotnym – już od wielu lat w strukturach administracji SGH funkcjonuje Dział Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Do głównych zadań tego działu należy przystosowanie Uczelni do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych, m.in. poprzez pomoc przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób z niepełnosprawnościami, wsparcie finansowe (stypendia socjalne) czy zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi. Szczegółowe informacje dot. zadań i pracy Działu Spraw Osób z Niepełnosprawnościami (a także dane kontaktowe)  można znaleźć na stronie Niepełnosprawni w SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  Informacje dotyczące wsparcia materialnego dla osób z niepełnosprawnościami można natomiast znaleźć na stronie  Ważne informacje (sgh.waw.pl) 
  • stypendia socjalne - studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (czego obiektywną miarą jest miesięczny dochód na osobę w rodzinie), mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Szczegółowe informacje na temat procedury wnioskowania o stypendium i obowiązujących kryteriów ich przyznawania można znaleźć na stronie Ważne informacje (sgh.waw.pl) 
  • możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego - w okresie kształcenia na odległość, Uczelnia może wypożyczyć studentom sprzęt komputerowy pozwalający na udział w zajęciach. Zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na adres helpdesk@sgh.waw.pl. Są one realizowane sukcesywnie - pierwszeństwo mają studenci, którym przyznano stypendium socjalne.

Moje wieloletnie doświadczenie w pracy na Uczelni, a w szczególności – na stanowisku Dziekana Studium Licencjackiego – wskazuje, że wiele problemów związanych z uczestnictwem w zajęciach czy spełnianiem wymagań umożliwiających zaliczenie poszczególnych przedmiotów można rozwiązać w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania i lojalności, poprzez bezpośredni kontakt z wykładowcami. O ile to możliwe, warto sygnalizować swoje problemy z jak największym wyprzedzeniem, starając się uprzednio zapoznać z wymaganiami przedstawianymi już na początku semestru, do których powinni się stosować zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy. W przypadku naruszenia przysługujących Państwu praw, możecie skorzystać z pomocy Pełnomocnika JM  Rektora SGH do spraw praw i obowiązków studentów i doktorantów, Pana dr hab. Krzysztofa Falkowskiego, prof. SGH. (kfalkow@sgh.waw.pl). Wsparciem służą Państwu również władze dziekańskie Studium Licencjackiego. Oprócz złożenia podania, w którym opiszecie Państwo przypadek ewentualnego naruszenia Waszych praw, możecie również skorzystać z możliwości indywidualnej rozmowy z Dziekanem lub Prodziekanem w trakcie regularnych dyżurów dziekańskich. Harmonogram dyżurów dziekańskich oraz procedurę zapisu na rozmowę z konkretną osobą znajdziecie Państwo na stronie Władze Dziekańskie (sgh.waw.pl)

 

Last but not least, chciałbym również zwrócić się do Państwa z serdeczną prośbą o rozważenie możliwości zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi – jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i pozwala na to Wasz stan zdrowia. Uzyskanie zbiorowej odporności leży w interesie nas wszystkich i z pewnością będzie sprzyjało powrotowi w mury Uczelni już na stałe. Mam nadzieję, że już w październiku spotkamy się w salach wykładowych SGH – niektóre z nich zostały odnowione i będziecie Państwo mogli je poznać nie tylko oglądając kolejne seriale na popularnej platformie streamingowej.

 

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Bartosz Witkowski

Dziekan Studium Licencjackiego​ z Zespołem 

Archiwum