Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Dla dydaktyków
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
          18.09.2020    
 
Szanowni Państwo,

Lato mija nieubłaganie, przed nami już za chwilę kolejny semestr. W związku z jego rozpoczęciem, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka ważnych spraw i terminów dotyczących procesu dydaktycznego na studiach licencjackich i magisterskich.
 
1. Sesja

Przypominamy, iż w dniach 21–27 września 2020 r. zaplanowana jest sesja w tzw. II terminie. Forma egzaminów i zaliczeń pozostaje niezmienną i zgodną z Zarządzeniem Rektora nr 24 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Prawo do przedłużenia sesji mają studenci na podstawie par. 23 ust. 7 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia. Uprzejmie prosimy Państwa o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu/zaliczenia w ciągu 14 dni od zakończenia sesji tj. do 12 października 2020 r. w przypadku studentów, którzy uzyskają zgodę na przedłużenie sesji. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż zgodnie z Regulaminem studiów, który wejdzie w życie 1.10.2020 r., przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia w ramach przedłużonej sesji jest naszym jako wykładowców obowiązkiem (innymi słowy, regulamin nie zezwala na np. przeniesienie egzaminu w przedłużonej sesji na kolejną, zwykłą sesję).

2. Protokoły

Logowanie do protokołów możliwe jest na stronie
https://usosweb.sgh.waw.pl/. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż system USOS zawiera protokoły z nazwiskami wszystkich studentów także tych, którzy otrzymali oceny pozytywne w I terminie sesji. Zgodnie z Regulaminem studiów nie można tych ocen poprawiać. Jedynie oceny niedostateczne mogą stanowić podstawę ubiegania się o drugi termin.
Protokoły zamkną się w dniu 30 września br. automatycznie. Nie ma konieczności ich zamykania, prosimy jednocześnie pamiętać, że oceny są widoczne dla studentów w momencie ich wprowadzenia do systemu.
W przypadku konieczności dokonania korekt w protokołach w systemie USOS po dacie ich zamknięcia uprzejmie prosimy o wprowadzenie stosownych zmian osobiście w dziekanacie na wydrukowanych protokołach.
W przypadku gdy studenta uczestniczącego w egzaminie nie ma na protokole prosimy, aby to student wyjaśnił przyczyny tego stanu w odpowiednim dziekanacie.

3. Prace dyplomowe i obrony

W dniu 27 września 2020 r. upływa termin składania prac dyplomowych. Przypominamy, iż złożenie pracy dyplomowej następuje w systemie APD i wymaga oceny w systemie antyplagiatowym JSA i pozytywnej opinii promotora. Ponieważ, jak w ostatnim semestrze, prace składane są w systemie, bez wersji papierowej, za termin złożenia pracy uznawany będzie termin zaakceptowania przez promotora w systemie APD wystawionej (pozytywnej) oceny pracy. Warto więc przypomnieć studentom, że wgranie pracy do systemu w dniu 26.09 po południu może nie wystarczyć. Złożenie pracy dyplomowej i jego pozytywna ocena oznacza automatycznie zaliczenie seminarium.

Uwaga: zmianie w tym zakresie uległa instrukcja dotycząca obron licencjackich – dostosowanie do naszych potrzeb systemu USOS spowodowało, że nie ma już potrzeby wysyłania mailem do dziekanatu recenzji pracy (z pełną wersją instrukcji można zapoznać się na stronie:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/Obrony-on-line.aspx). Wciąż jednak na obu poziomach studiów prosimy o jednoczesne, niezwłoczne przesłanie propozycji recenzenta na wskazane adresy w DSL obrony.licencjat@sgh.waw.pl (w tytule wpisując, jak w instrukcji, „promotor XXXXX”, gdzie „XXXXX” oznacza numer indeksu studenta) i DSM recenzentdsm@sgh.waw.pl (w tytule maila należy wpisać „propozycja recenzenta XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta).

Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że w drugiej połowie września złożonych zostanie wiele prac dyplomowych i wielu z Państwa zostanie poproszonych o wykonanie recenzji. Prosimy o sprawdzanie skrzynki mailowej i weryfikację, czy w systemie APD nie oczekują na wykonanie opinie o pracach dyplomowych i recenzje. Termin ich wykonania w przypadku tych ostatnich to 15 dni od momentu otrzymania systemowego powiadomienia o konieczności dochowania tych obowiązków.

Jednocześnie w odpowiedzi na powtarzające się pytania przypominamy, iż zaliczenie godzin z tytułu promowania prac licencjackich i magisterskich do wymiaru pensum w danym roku akademickim, jak i wykonania recenzji prac następuje w momencie sporządzenia opinii i recenzji w systemie APD. Rozliczanie pensum dokonywane jest w DOD.

4. Obrony prac

Dziekanaty przygotowują obrony prac dyplomowych. W związku z powyższym zostaną Państwu zaproponowane terminy, o których potwierdzenie prosimy lub wskazanie innych w przypadku ewentualnych kolizji z zajęciami dydaktycznymi. Prosimy jednak o zrozumienie tak oczekiwań studentów na nieodległy czas obrony, jak i interes uczelni w zakresie sprawozdawczości i spełnienia wymogów MNiSW i zapisu Regulaminu studiów.

5. Papierowe wersje protokołów

Zapraszamy do DSL i DSM celem podpisania protokołów z obron prac dyplomowych, które odbyły się między kwietniem a lipcem 2020 r., a także ewentualnych protokołów z egzaminów, które wymagają podpisów odręcznych, a podpisy te nie mogły zostać złożone z uwagi na zamknięcie uczelni (oceny z egzaminów komisyjnych, przeprowadzonych w semestrze letnim 2019/2020, zmiany ocen wstawionych błędnie w systemie elektronicznym). Prosimy Państwa o ich uzupełnienie w odpowiednim dziekanacie najpóźniej do końca października 2020 r.

6. Deklaracje

Trwają końcowe etapy składania deklaracji wyboru zajęć przez studentów na najbliższy semestr. Ich pełny harmonogram można znaleźć na stronach dziekanatów
DSL i DSM
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na etap wyboru za zgodą wykładowców – bardzo ważne jest, aby ewentualne zgody wyrażali Państwo wyłącznie za pośrednictwem systemu WD w określonym w podlinkowanych instrukcjach terminach – w przeciwnym wypadku wnioskujący o dopisanie do zajęć studenci nie będą mogli być dopisani.
Trwają ponadto zapisy na seminaria dyplomowe. W DSM do 30 września 2020 r. do godz. 10.00 w systemie WD istnieje możliwość akceptacji zgłoszeń studentów na seminarium magisterskie. W DSL możliwość ta istnieje do 6 października 2020 r. do godz. 10.00.
Prosimy o akceptacje zgłoszeń we wskazanych terminach.

7. Zajęcia dydaktyczne

Harmonogram zajęć dostępny jest już na stronie
DSL: https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/harmonogramy_zajec/Strony/default.aspx

DSM:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSM/harmonogramy/Strony/zajecia.aspx
i na stronie USOSweb – przypominamy przy tym, że każdy z Państwa może sprawdzić swój indywidualny plan logując się właśnie do USOSweb.
W semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje, zgodnie z ZR nr 69 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, będą prowadzone zdalnie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zarządzenia – precyzuje ono nie tylko tryb prowadzenia samych zajęć, ale także określa tryb informowania studentów o sposobie zaliczania przedmiotów. Zgodnie z nim wykładowcy są zobowiązani poinformować studentów na pierwszych zajęciach o trybie zaliczenia zarówno w warunkach sesji egzaminacyjnej w trybie tradycyjnym, jak i w trybie zdalnym. Decyzja o formie, w jakiej zostanie przeprowadzona sesja egzaminacyjna, zostanie ogłoszona do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku problemów technicznych związanych z dydaktyką prosimy o zgłaszanie uwag na adres
helpdesk@sgh.waw.pl, zaś w sprawach merytorycznych służymy pomocą w DSL i DSM pod adresami dsl@sgh.waw.pl oraz dsm@sgh.waw.pl

Zajęcia prowadzone zdalnie powinny być traktowane tak jak zajęcia prowadzone w sali zajęciowej. Gdyby więc zaistniała potrzeba odwołania zajęć, prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściwego dziekanatu i wskazanie terminu, w którym zajęcia będą odpracowane. Informacja o tym zostanie uwidoczniona na stronie dziekanatu. Jednocześnie studenci powinni zostać powiadomieni przez Państwa na platformie, na której odbywają się zajęcia o wszelkich zmianach terminów. Pamiętajmy przy tym jednak, że wszystkie zajęcia powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem – w przeciwnym wypadku z dużym prawdopodobieństwem poszczególne zajęcia w indywidualnych planach studentów mogą się pokrywać, czego musimy uniknąć.

A skoro o tym mowa: warto zwrócić uwagę, że w dniu 1.10.2020 r. (czwartek) w Państwa planach figurują zajęcia, które w kolejnych tygodniach przypadają w środy. Celem tego zabiegu (stosowanego już w przeszłości) jest zmniejszenie dysproporcji między liczbą poszczególnych dni tygodnia w planie.

8. Nowa kadencja
W dniu 1.09.2020 r. rozpoczęła się nowa, 4-letnia kadencja władz uczelni. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze składami zespołów dziekańskich, wierząc przy tym, że nasza współpraca ułoży się równie dobrze – albo nawet jeszcze lepiej niż dotąd.

Łączymy wyrazy szacunku, życząc Państwu wspaniałego, satysfakcjonującego i inspirującego roku akademickiego.
 
Pozostajemy jednocześnie do Państwa dyspozycji
 
Z poważaniem
Bartosz Witkowski
dziekan Studium Licencjackiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy

 
 

 INNE