Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Dla dydaktyków
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
 

22.09​.2021

Szanowni Państwo,


niebawem rozpoczniemy nowy semestr, w którym zajęcia, co do zasady, mają odbywać się w formule stacjonarnej. W związku z tym faktem, pragnę zwrócić Państwa uwagę na kilka ważnych spraw i terminów dotyczących procesu dydaktycznego na studiach licencjackich.

 

1. Sesja

Przypominam, iż w dniach 20–26 września 2021 r. zaplanowana jest sesja w tzw. II terminie. Forma egzaminów i zaliczeń pozostaje niezmienną i zgodną z Zarządzeniem Rektora nr 6 z dnia 2 lutego 2021 r. (
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Documents/ZR_6_2021_organizacja_studiow_zdalna_semestr_letni_2020_2021_w_SGH-1.pdf), tj. będą one odbywać się w formule zdalnej. Prawo do przedłużenia sesji egzaminacyjnej przysługuje studentom na podstawie zapisów par. 23 ust.7 Regulaminu Studiów. Organizacja egzaminów w przedłużonej sesji jest obowiązkiem wykładowców. W przypadku studentów, którzy uzyskają zgodę Dziekana na przedłużenie sesji, uprzejmie proszę Państwa o wyznaczanie terminów egzaminów zgodnych z decyzją dziekańską o przedłużeniu sesji. 

2. Protokoły

Logowanie do protokołów możliwe jest na stronie
 https://usosweb.sgh.waw.pl/. Proszę o zwrócenie uwagi, iż system USOS zawiera protokoły z nazwiskami wszystkich studentów także tych, którzy otrzymali oceny pozytywne w I terminie sesji. Zgodnie z Regulaminem studiów nie można tych ocen poprawiać. Jedynie uzyskanie oceny niedostatecznej w I-szym terminie sesji lub rezygnacja przez studenta z zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie (niepodejście do egzaminu) uzasadniają wystawienie oceny z przedmiotu w II terminie sesji.

 

Protokoły zamkną się automatycznie w dniu 28 września br. , ale oceny stają się widoczne dla studentów w momencie ich wprowadzenia do systemu (każdemu studentowi osobno).

W przypadku konieczności dokonania korekt w protokołach w systemie USOS po dacie ich zamknięcia proszę o wprowadzenie stosownych zmian osobiście w dziekanacie na protokołach, które dla Państwa wygody wydrukujemy na miejscu.


W przypadku, gdy nazwiska studenta uczestniczącego w egzaminie nie ma na protokole proszę, aby to student wyjaśnił przyczyny tego stanu w dziekanacie. Proszę o nieegzaminowanie osób, których nazwiska nie widnieją w protokole, bez uprzedniego wyjaśnienia powodu tej sytuacji. Jeśli już przez przypadek tak się zdarzy, proszę o bezzwłoczne wyjaśnienie sytuacji danego studenta w dziekanacie i nieprzekazywanie wcześniej informacji o ocenie.

3. Prace dyplomowe i obrony

W dniu 26 września 2021 r. upływa termin składania prac dyplomowych. Przypominam, iż następuje to w systemie APD, a datę złożenia stanowi termin wystawienia oceny i opinii przez promotora.  Warto więc przypomnieć studentom, że wgranie pracy do systemu w dniu 25.09 po południu może nie wystarczyć.

 

Pozwolę sobie przypomnieć, że złożenie pracy licencjackiej nie oznacza automatycznego zaliczenia seminarium licencjackiego. Proszę o wpisanie zaliczeń seminarium w protokole w systemie USOS do 28.09.2021 r. osobom, które złożyły prace dyplomowe. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy licencjackiej w terminie.

 

Instrukcja w sprawie  procedowania prac dyplomowych składanych do dnia 26 września br. znajduje się tutaj:   http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/Obrony-on-line.aspx. Jednocześnie proszę o jak najszybsze  przesłanie propozycji recenzenta na adres: obrony.licencjat@sgh.waw.pl (w tytule wpisując, jak w instrukcji, „propozycja recenzenta XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta).


Proszę także o zwrócenie uwagi na fakt, że w drugiej połowie września złożonych zostanie wiele prac dyplomowych i wielu z Państwa zostanie poproszonych o wykonanie recenzji, których termin wykonania to 15 dni od momentu otrzymania systemowego powiadomienia o konieczności dochowania tego obowiązków. Uprzejmie prosimy Państwa o dotrzymanie tego terminu.

Korzystając z okazji, chciałbym poinformować Państwa, że niebawem zostanie opublikowana nowa instrukcja składania prac dyplomowych, która będzie obowiązywała począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2021/22. Doświadczenia ostatniego roku pokazują, że zarówno wykładowcom, jak i studentom, elektroniczny obieg prac dyplomowych odpowiada bardziej od papierowego – jest on także niewątpliwie bardziej ekologiczny, dlatego też władze Uczelni podjęły kroki aby utrzymać to rozwiązanie. Ponadto, obrony studentów, którzy zobowiązani są do złożenia prac do 26.09.2021 odbędą się jeszcze w całości zdalnie (online).

 

4. Papierowe wersje protokołów z obron licencjackich


Osoby, które nie podpisały jeszcze zaległych protokołów z obron prac licencjackich, zapraszam do DSL celem dopełnienia wszelkich formalności. Proszę Państwa o uzupełnienie podpisów najpóźniej do końca października 2021 r.

5. Deklaracje i zapisy na zajęcia

Trwają końcowe etapy składania deklaracji wyboru zajęć przez studentów na najbliższy semestr. Ich pełny harmonogram można znaleźć na stronach dziekanatu DSL (https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/deklaracje_dla_wykladowcow.aspx).

Uprzejmie przypominam, że jeśli chcą Państwo przyjąć dodatkowe osoby na zajęcia, to jedyną drogą (po trzech wcześniejszych etapach deklaracji), jest wyrażenie zgody w formularzu w WD, który będzie aktywny dla studentów do dnia 4 października do godz. 10.00, natomiast Państwo mają możliwość zaakceptowania studenckich próśb w tym zakresie do 6 października do końca dnia. Brak takiej zgody z Państwa strony będzie jednoznaczny z odrzuceniem prośby studenta o dopisanie się do zajęć. Warto podkreślić, że taki sam skutek będzie miało zarówno wyraźne odrzucenie prośby studenta, jak i brak reakcji z Państwa strony na prośby zgłoszone w WD. 

Mogą do Państwa także zgłosić się studenci z prośbą o realizację nieuruchomionego w semestrze zimowym przedmiotu w trybie indywidualnym. Zgoda Państwa wyrażona pisemnie lub w wiadomości mailowej jest niezbędna do rozpatrzenia podania i podjęcia decyzji uwzględniającej indywidualną sytuację studenta.

 

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi, że nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia dokonanie akceptacji w Teams, złożenie takie obietnicy mailowo, czy po prostu przeegzaminowanie studenta.

 

Ponadto do 5 października do godz. 10.00 trwają zapisy na seminaria licencjackie na semestr zimowy 2021/2022. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że w tym okresie zapisy dotyczą jedynie semestru zimowego – często studenci chcą z wyprzedzeniem zapisać się na semestr letni i nie zwracają na to uwagi. Zachęcam do upewnienia się w każdym przypadku, że chodzi o ten właśnie semestr – w późniejszym terminie nie ma możliwości przesunięcia realizowanego obecnie seminarium na późniejszy semestr.

Uprzejmie proszę Państwa o akceptacje zgłoszeń (zarówno na zajęcia jak i na seminaria) we wskazanych terminach.

6. Zajęcia dydaktyczne

Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie:  http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/harmonogramy_zajec/Strony/default.aspx i na stronie USOSweb – przypominam przy tym, że każdy z Państwa może sprawdzić swój indywidualny plan logując się właśnie do USOSweb.

Gdyby zaistniała potrzeba odwołania zajęć, proszę o niezwłoczne poinformowanie pracowników  dziekanatu i wskazanie terminu, w którym zajęcia będą odpracowane. Informacja o tym zostanie umieszczona na stronie www dziekanatu. Jednocześnie studenci powinni zostać powiadomieni przez Państwa – niestety nie dysponujemy efektywną metodą wysłania komunikatu do wyselekcjonowanej grupy studentów. Proszę natomiast zwrócić uwagę, że dla każdych zajęć przygotowany zostanie kanał w Ms Teams: można go wykorzystać znakomicie do wysłania takiej informacji.

Jednocześnie w związku z Państwa pytaniami informuję, że przygotowywany jest akt prawny regulujący w Uczelni zasady odbywania się zajęć stacjonarnych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z sytuacji pandemicznej.

7. System USOS 

 

Okres adaptacyjny przechodzenia Uczelni na ogólnopolski system obsługi studentów USOS ciągle trwa. W nowym systemie USOS wpisywane są już oceny końcowe, natomiast "stary" system WD wspomaga nas jeszcze przy wyborach przedmiotów oraz zapisach na seminarium licencjackie. Nazwiska zapisanych na zajęcia studentów widzą Państwo najpierw na Państwa kontach w WD, dopiero później migrują one do USOS-a. Dlatego zalecam sprawdzanie obu systemów. Listy studentów zostaną przeniesione do USOS na początku listopada.

 

W nowym roku akademickim, jak zawsze, pracownicy DSL pozostają do Państwa dyspozycji – zarówno na miejscu, jak i pod mailem dsl@sgh.waw.pl.  Życzę Państwu udanego semestru i mam nadzieję, że uda nam się na stałe już powrócić w mury SGH.

 

Z poważaniem,

Bartosz Witkowski,

Dziekan Studium Licencjackiego

  
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy

 
 

 INNE