Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Dla dydaktyków
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
 20.01.2020 r.

Szanowni Państwo,
 
w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, a następnie – zajęć dydaktycznych w kolejnym semestrze, chciałbym przekazać Państwu garść istotnych informacji dotyczących organizacji naszej pracy w nadchodzących tygodniach.
1.    Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 odbędzie się:
w I terminie – od 24 stycznia do 6 lutego 2022 r.
w II terminie – od 12 do 18 lutego 2022 r.
 
Internetowy System Protokołów Egzaminacyjnych w Dziekanacie Studium Licencjackiego SGH będzie otwarty w następujących terminach:
 
I termin sesji: od 12 stycznia  do 09 lutego 2022 r.
II termin sesji: od 10 do 22 lutego 2022 r.
 
Uprzejmie proszę o terminowe uzupełnianie protokołów egzaminacyjnych, aby ułatwić Pracownikom Dziekanatu SL przeprowadzenie rozliczeń osiągnięć naszych studentów w kończącym się semestrze.
 ​
2.    Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 3 JM Rektora SGH z dnia 13 stycznia 2022 r. (ZR_ 3_2022_czasowe_wprowadzenie_ksztalcenia_na_odleglosc_studenci_doktoranci_sluchacze_studiow_podyplomowych_sesja_zimowa.pdf (sgh.waw.pl),  sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 przeprowadzona zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, bez kontaktu bezpośredniego osoby przystępującej do egzaminu z nauczycielem egzaminującym. Zostaliśmy zobowiązani do przeprowadzenia egzaminów i kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających kontrolę przebiegu procesu przez nauczyciela egzaminującego. Jednocześnie nauczycielom akademickim umożliwiono przygotowanie indywidualnych form i treści egzaminacyjnych, bez wymogu zapewnienia standaryzacji sprawdzania efektów uczenia się w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych. Uprzejmie przypomnę, iż do podejścia do zaliczeń/egzaminów uprawnieni są wyłącznie studenci zapisani na zajęcia w USOS (czyli widoczni na protokołach). Bardzo proszę o zweryfikowanie tej kwestii – pozwoli to na uniknięcie problemów w sytuacji, gdy do zaliczenia/egzaminu podejdzie osoba nieznajdująca się na protokole, która tym samym nie jest do tego uprawniona. W przypadku wątpliwości, zapraszamy do DSL w celu ich jak najszybszego wyjaśnienia.
 
3.    Zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 6 i 7 Regulaminu Studiów, studenci, którzy nie mogli skorzystać z prawa do dwóch terminów egzaminacyjnych z powodu kolizji godzinowej egzaminów, wyznaczenia w harmonogramie sesji więcej niż dwóch (trzech dla studiów sobotnio-niedzielnych) egzaminów jednego dnia lub usprawiedliwionej nieobecności, mogą ubiegać się o przedłużenie sesji. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o organizację egzaminów w przedłużonej sesji bez zbędnej zwłoki, w terminach wynikających z decyzji Dziekana.
 
4.    Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na zapisy § 24 ust. 1 Regulaminu Studiów, studentom przysługuje prawo wglądu do pisemnych prac egzaminacyjnych w terminie 14 dni od opublikowania wyników danego egzaminu.
 
5.    Ponadto, w związku z zakończoną niedawno wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej i przeprowadzoną oceną kierunku MIESI oraz zbliżającym się rozpoczęciem semestru letniego, kiedy to zdecydowana większość studentów ostatniego semestru studiów będzie przygotowywać i składać swoje prace licencjackie,  zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dla prac dyplomowych. Zostały one określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Studiów w SGH, który możecie Państwo odnaleźć pod tym linkiem: Uchwała nr 709 (sgh.waw.pl)
 
W szczególności, proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:
 
•    zgodność tematyki i treści przygotowywanej przez dyplomanta pracy z efektami kształcenia właściwymi dla danego kierunku studiów;
•    wymagania edytorskie, w tym konsekwentne i prawidłowe stosowanie jednego z dopuszczalnych systemów cytowania i podawania literatury (zasady te zostały uregulowane w § 4 w/w załącznika do Regulaminu Studiów);
Jednocześnie chciałbym z radością podkreślić, że prace dyplomowe wylosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną do oceny na kierunku MIESI, według nieoficjalnych jeszcze informacji, zostały ocenione jako zgodne z obowiązującymi standardami, za co serdecznie Państwu dziękuję.
6.    Wkrótce przed nami semestr letni. Dlatego też uprzejmie przypomnę, że deklaracje na semestr letni powoli dobiegają końca. O ich szczegółach w swoim czasie informowała Państwa mailowo pani dziekan Korpus – w przypadku wątpliwości, ważne terminy wskazane są tu: https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/deklaracje_dla_wykladowcow.aspx. Uprzejmie przypominam, że jedynym sposobem zapisywania się na zajęcia jest system deklaracji. Dopisanie studenta do grupy w Ms Teams albo udzielenie deklaracji ustnej nie skutkuje dopisaniem do grupy. Pozwolę sobie także zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w dniach 21-28.02.2022  odbędzie się etap zapisów za zgodą wykładowcy. Czas na ewentualne wyrażenie zgody na dopisanie do grupy mają Państwo do  01.03.2022 do końca dnia, także w systemie WD. Po tej dacie wszystkie niezaakceptowane zgłoszenia zostaną bezpowrotnie usunięte. Uprzejmie przypomnę, że wyrażenie zgody na dopisanie do grupy jest Państwa prawem, nie zaś – obowiązkiem. Namawiam zatem, żeby brać tu pod uwagę także ryzyko, jakie stwarza znaczne zwiększenie liczebności grup.
 
Łączę wyrazy szacunku,
Dziekan Studium Licencjackiego
Prof. dr hab. Bartosz Witkowski 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy

 
 

 INNE