Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Socjalne : Sposób składania wniosku
Socjalne
 

 Sposób składania wniosku

 
1. Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej.  
Wnioski o stypendium socjalne wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów lub  wysyłać pocztą na adres:

Dział Obsługi Studentów
al. Niepodległości 162 pokój nr 2
02-554 Warszawa

LUB

sam wniosek o stypendium socjalne można wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, natomiast oświadczenie o dochodach i wymagane załączniki należy wysłać listem poleconym lub kurierem na ww. adres.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.

3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.

4. Oświadczenie o dochodach (wydruk z USOS) musi być dostarczone każdorazowo, nawet jeśli było już wcześniej dostarczone przy poprzednim wniosku o stypendium w danym roku akademickim.