Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Socjalne : Generowanie wniosku o stypendium w USOSWEB
Socjalne
 

 Generowanie wniosku o stypendium w USOSWEB

 
Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/22  będą przyjmowane w terminie:  (będzie podany wkrótce)

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta

2. Następnie należy wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2021/22:
 
Dla wszystkich - Wnioski - Lista wniosków - Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach - Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2021/22.

3. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium socjalne

4. Można ubiegać się o jeden z dwóch rodzajów stypendium socjalnego:

- stypendium socjalne (podstawowe, bez zwiększenia)
- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - WYŁĄCZNIE w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymienionych w Regulaminie świadczeń, tj.:
* sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy
* niepełnosprawność co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego
* zamieszkiwania poza m.st. Warszawą, w miejscowości oddalonej o więcej niż 40 km od SGH, z której codzienny dojazd na zajęcia jest niemożliwy lub utrudniony, pod warunkiem zamieszkania w domu studenta lub w innym obiekcie (dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych!)
Podczas wypełniania wniosku należy wybrać odpowiednią opcję (jedną z ww. 3 opcji).
 
5. Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium socjalne należy wydrukować i podpisać.

6.Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. należy je wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

7. Wniosek i oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY) należy w podanym terminie złożyć w Dziale Obsługi Studentów, wysłać pocztą na adres:
 
Dział Obsługi Studentów
       al. Niepodległości 162 pok. 2
02-554 Warszawa
LUB

sam wniosek o stypendium socjalne można wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, natomiast oświadczenie o dochodach i wymagane załączniki należy wysłać listem poleconym lub kurierem.

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (np. inPost, inni operatorzy zagraniczni, firmy kurierskie) - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.

8. Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów!

 
 
 

 Dokumenty