Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ważne informacje

 
​1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium! (poza przypadkiem wysłania wniosku za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej) 

2. Stypendium rektora na rok akademicki 2020/21 przyznawane jest na podstawie wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć uzyskanych w ostatnim roku akademickim, tj. wyłącznie w roku 2019/20 (z wyjątkiem studentów-olimpijczyków i medalistów, przyjętych na I rok SL w roku złożenia egzaminu maturalnego).

3. Podczas wypełniania  wniosku o stypendium za wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią) w systemie USOS/na wniosku pojawi się już średnia stypendialna, jeśli jest zaliczony poprzedni semestr (nie dotyczy studentów I roku studiów magisterskich NIE PO SGH oraz osób z przepisanymi ocenami).
Średnia widniejąca na wniosku jest średnią stypendialną, nie zas średnią dziekanatową z WD.

4. Stypendium rektora jest przyznawane TYLKO na wniosek studenta. Przyznaje się je na okres roku akademickiego.

5. Student traci prawo do pobierania stypendium rektora z ostatnim dniem miesiąca, w którym zmienił kierunek studiów, na którym przyznano mu stypendium.

6. Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:

- studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany, dotyczy również uczelni zagranicznych).
- studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia (równiez na uczelni zagranicznej) i wnioskuje o stypendium na innym kierunku na studiach  I stopnia
- jeśli upłynął okres 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- studentowi, który powtarza semestr studiów
- studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów
- studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów do dnia złożenia wniosku o stypendium (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)
- studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego, trwającego cały poprzedni rok akademicki, chyba że podczas urlopu przystąpił do zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych dla tego roku studiów i uzyskał zaliczenie tego roku
- studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia