Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ważne informacje

 
​1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku lub przez ePUAP jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

2. Stypendium rektora na rok akademicki 2021/22 przyznawane jest na podstawie wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć uzyskanych w ostatnim roku akademickim, tj. wyłącznie w roku 2020/21 (z wyjątkiem studentów-olimpijczyków i medalistów, przyjętych na I rok SL w roku złożenia egzaminu maturalnego).

3. Podczas wypełniania  wniosku o stypendium za wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią) w systemie USOS/na wniosku pojawi się już średnia stypendialna, jeśli jest zaliczony poprzedni semestr (nie dotyczy studentów I roku studiów magisterskich NIE PO SGH oraz osób z przepisanymi ocenami).
Średnia widniejąca na wniosku jest średnią stypendialną, nie zaś średnią dziekanatową!

4. Stypendium rektora jest przyznawane TYLKO na wniosek studenta. Przyznaje się je na okres roku akademickiego.

5. Student traci prawo do pobierania stypendium rektora z ostatnim dniem miesiąca, w którym zmienił kierunek studiów, na którym przyznano mu stypendium.

6. Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:

- studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany, dotyczy również uczelni zagranicznych).
- studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia (równiez na uczelni zagranicznej) i wnioskuje o stypendium na innym kierunku na studiach  I stopnia
- jeśli upłynął łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 4-5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- studentowi, który powtarza semestr studiów
- studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów
- studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów do dnia złożenia wniosku o stypendium (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)
- studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego, trwającego cały poprzedni rok akademicki, chyba że podczas urlopu przystąpił do zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych dla tego roku studiów i uzyskał zaliczenie tego roku
- studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia