Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Świadczenia Pomocy Materialnej : Świadczenia Pomocy Materialnej – Dział Obsługi Studentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Świadczenia Pomocy Materialnej
 

 Świadczenia Pomocy Materialnej

 
OBSŁUGA STYPENDIÓW PRACUJE W GODZINACH:

poniedziałek/środa/piątek: 8:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30

TELEFONY SĄ ODBIERANE W W/W GODZINACH.
 

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej mogą być generowane wyłącznie w systemie USOSweb.  
 
Aby złożyć wniosek o stypendium/zapomogę, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).
Adres strony internetowej: https://usosweb.sgh.waw.plSzczegółowe informacje umieszczone są w zakładkach, dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów.  

Odbiór decyzji stypendialnych, wezwań i zawiadomień następuje drogą elektroniczną.


WAŻNE: WNIOSKI O STYPENDIUM:
 • socjalne i dla osób niepełnosprawnych składa się na okres roku akademickiego
 • rektora składa się na okres roku akademickiego, z zastrzeżeniem, iż studenci kierunków, na których w danym roku akademickim będzie prowadzona rekrutacja od semestru letniego, będą składac wnioski o stypendium rektora na okres semestru: będą musieli złożyć wniosek zarówno na sem.  zimowy, jak i na sem. letni

Studenci SGH mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne dla studentów, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymienionych w Regulaminie świadczeń, tj. w przypadku:
  -sieroctwa lub półsieroctwa wnioskodawcy;
  -niepełnosprawności co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego;
  -zamieszkiwania poza m.st. Warszawą w miejscowości oddalonej o więcej niż 40 km od SGH, z której codzienny dojazd na zajęcia jest niemożliwy lub utrudniony, pod warunkiem zamieszkania w domu studenta lub w innym obiekcie (dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych!)
  UWAGA! zwiększenie nie przysługuje w okresie prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość (on-line)!
 • stypendium rektora dla studentów, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym (studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego mogą ubiegać się o stypendium rektora w przypadku posiadania tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bądź też bycia medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie).
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dn. 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • zapomoga d​la studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.


UWAGA: aby zacząć wypełniać w systemie USOSweb wniosek o stypendium / zapomogę, należy najpierw uzupełnić dane o rachunku bankowym!

Numer rachunku bankowego studenta należy wpisać w zakładce: 

Dla studentów -> stypendia -> konto bankowe studenta 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych umieszczona jest w systemie USOSweb przed każdym wypełnianym przez studenta wnioskiem o świadczenie, wymienione w art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

​* * * * * 

 

Informacje o stypendiach dla osób, które rekrutowały się na studia na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.