Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres zadań sekcji : Zadania – Sekcja Pomocy Materialnej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakres zadań sekcji
 

 Zakres zadań sekcji

 

Do zadań Sekcji Pomocy Materialnej należy w szczególności:

 1. Kompleksowa obsługa studentów i doktorantów SGH, studentów z wymiany międzynarodowej oraz innych uprawnionych do zamieszkania w DS. osób w okresie roku akademickiego i wakacji, na którą składa się:
  • zakwaterowanie i wykwaterowanie, dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu zamieszkiwania na terenie DS. (prowadzenie programu elektronicznej ewidencji mieszkańców, przygotowywanie wezwań do zapłaty),
  • prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat związanych z korzystania z miejsca w domu studenta,
  • wystawianie zaświadczeń dla potrzeb mieszkańców,
  • dbanie o warunki bytowe mieszkańców (wymiana pościeli, zakup mebli i innego wyposażenia),
  • prowadzenie magazynów podręcznych, dbałość o sale ogólnego dostępu,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej kar porządkowych i dyscyplinarnych,
  • współpraca z organami uprawnionymi do przyznawania miejsc, m.in.: Komisją ds. Akademików Samorządu Studentów SGH, Komisją Socjalną Samorządu Doktorantów SGH, Działem  Programów Międzynarodowych.
 2. ​Kompleksowa obsługa związana z zamieszkaniem w domach studenta grup uczestników konferencji i innych inicjatyw prowadzonych przez różne organizacje studenckie (w tym Szkoła Letnia, Letnia Szkoła Niemiecka, Studenckie Koła Naukowe).
 3. Kompleksowa obsługa pokoi gościnnych w okresie roku akademickiego i wakacji:​​ 
  • dokonywanie rezerwacji, pobieranie opłat za nocleg i wystawianie odpowiednich dokumentów poświadczających ten fakt, nadzór nad przygotowaniem pokoi do wynajmu, 
  • rozliczanie wpłaconych kwot z Kwesturą oraz przekazywanie gotówki do banku.​
 4. Bieżące administrowanie budynkami domów studenckich i ich wyposażeniem (prowadzenie Książki Obiektu, Książki Inwentarzowej, książki ewidencji usterek itd.). 
 5. Nadzór nad wykorzystaniem i konserwacją środków trwałych w DS.-ach.
 6. Sprawowanie nadzoru nad firmami wykonującymi usługi na rzecz utrzymania nieruchomości, bieżąca analiza realizacji umów i ich rozliczanie zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów. Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji w tym zakresie.
 7. Nadzór nad realizacją umów na dostawę mediów dla DS.-ów tj. wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu itp.
 8. Przygotowanie zleceń dla podmiotów zewnętrznych na wykonanie prac nie objętych umowami.
 9. Udział w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych (w tym zbieranie i opracowywanie danych do specyfikacji i umów, udział w komisjach).
 10. Uczestnictwo w komisjach i kontrolach dotyczących remontów, eksploatacji i administracji obiektów.
 11. Przygotowywanie propozycji do planu remontów i koordynowanie prac z punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania DS.-ów.
 12. Bieżąca współpraca z organizacjami studenckimi.
 13. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez organizowanych w DS.-ach przez Samorząd Studentów.
 14. Nadzór nad realizacją umów najmu i współpraca z najemcami powierzchni na terenie DS.-ów.
 15. Przygotowanie planów, sprawozdań i analiz z zakresu administrowania i eksploatacji DS.-ów.
 16. Sporządzanie rozliczeń finansowych, analiz i zestawień dla potrzeb Kwestury SGH i innych działów uczelni.
 17. Nadzór nad realizacją budżetu Funduszu Pomocy Materialnej w zakresie realizowanym przez Sekcję.
 18. Przygotowywanie sprawozdań do GUS.
 19. Przyjmowanie i przechowywanie wniosków o stypendia socjalne, specjalne, rektora, miejsce w domu studenta i zapomogi (segregacja i weryfikacja dostarczonej dokumentacji, zakładanie teczek osobowych studentom ubiegającym się o świadczenia związane z pomocą materialną, prowadzenie ewidencji oraz wykazu osób ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej).
 20. Sprawdzanie poprawności wypełnienia wniosków o stypendia i miejsce w domu studenta oraz przeliczenia dochodów.
 21. Przygotowanie wezwań do uzupełnienia braków we wnioskach o stypendia i miejsce w domu studenta.
 22. Przyjmowanie, weryfikowanie i ewidencjonowanie deklaracji numerów kont bankowych studentów oraz deklaracji adresów do korespondencji.
 23. Archiwizacja wniosków o stypendia socjalne, specjalne, rektora, zapomogi, miejsce w domu studenta oraz innej dokumentacji związanej z obsługą wniosków stypendialnych i o miejsce w domu studenta.
 24. Wystawianie zaświadczeń o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów przez studentów.
 25. Obsługa petentów Sekcji Pomocy Materialnej w zakresie spraw związanych ze stypendiami oraz przyjmowaniem wniosków o miejsce w domu studenta – bezpośrednie  i telefoniczne udzielanie informacji dotyczących form pomocy materialnej dla studentów oraz miejsc w domach studentów.
 26. Obsługa Komisji Stypendialnej (zapewnienie obiegu dokumentów, informacji i komunikacji pomiędzy członkami komisji, zapewnienie logistycznego zaplecza dla tychże komisji).
 27. Merytoryczne wsparcie Komisji Stypendialnej.
 28. Wspomaganie Komisji Stypendialnej w zakresie kontaktów z Działem Radców Prawnych i Dziekanatami.
 29. Wsparcie Komisji Stypendialnej w przygotowaniu zestawień dla MNiSW, GUS, Kwestury SGH dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
 30. Śledzenie i adaptacja zmian legislacyjnych w przedmiocie przyznawania stypendiów socjalnych, specjalnych, rektora i miejsc w domach studenta.
 31. Dbanie o prawidłowe działanie systemu informatycznego do obsługi stypendiów, opracowanie projektu poprawek do systemu.
 32. Współpraca z Działem Rozwoju Oprogramowania w zakresie aktualizowania danych w systemie POLON.
 33. Sporządzanie list wypłat stypendiów socjalnych, rektora, specjalnych i zapomóg.
 34. Koordynacja podpisu list wypłat stypendiów zgodnie z § 48 regulaminu stypendialnego.​
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.