Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/21 będą przyjmowane w terminie:  (termin będzie podany wkrótce)WAŻNE INFORMACJE:

1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem przeznaczonym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Wymagane jest orzeczenie z polskiego organu, tj. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz 62 ustawy z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172 z późn. zm.).

3. W celu ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy najpierw zgłosić się do Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych (Al. Niepodległości 162, budynek G, pokój 304) celem dokonania rejestracji i przedłożenia oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
Bez dopełnienia tych formalności w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych złożenie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych nie będzie możliwe.

4. Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się na okres roku akademickiego z zastrzeżeniem, iż w przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego studentowi zostało przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych, prawo do przyznanego świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


I. UPOWAŻNIENIA:

Zaleca się, aby osoby wyjeżdżające za granicę upoważniły kogoś do podpisania w ich imieniu i złożenia wniosku oraz załatwiania wszelkich niezbędnych spraw związanych z przyznaniem stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa). 

DOKUMENT UPOWAŻNIENIA POWINIEN ZAWIERAĆ:
* miejscowość i datę wystawienia upoważnienia
* tytuł pisma, czyli "UPOWAŻNIENIE"
* adres do korespondencji osoby, która upoważnia
* dane osoby, która upoważnia ((OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego))
* dane osoby, która jest upoważniana (OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
* zakres upoważnienia (np. upoważniam do podpisania i złożenia w moim imieniu wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w SGH na rok akademicki 2019/20)
* czytelny podpis osoby upoważniającejII. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej DS "Sabinki" pokój nr 4 w godzinach pracy Sekcji

lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Materialnej
DS nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147 pokój nr 4
02-555 Warszawa.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do sekcji.


3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.


III. GENEROWANIE WNIOSKU O STYPENDIUM W USOSweb:


1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta

2. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - Wnioski - Lista wniosków - Wwnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

3. Wniosek należy wydrukować i podpisać.

4. Wniosek musi być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ".
Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

5. Wniosek należy złożyć w podanym terminie w Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.


IV. PROCEDURA W PRZYPADKU UTRATY WAŻNOŚCI ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO:

1. Nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z ważnym terminem) należy zarejestrować w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych.

2. Następnie należy wygenerować w systemie USOSweb oraz złożyć w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej kolejny wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w danym roku akademickim.

V. STAWKI STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Co roku Komisja ustala odpowiednie stawki stypendium, uzależnione od stopnia niepełnosprawności.
W roku akademickim 2020/21 stawki te wynoszą odpowiednio:
  1. stopień lekki  zł
  2. stopień umiarkowany  zł
  3. stopień znaczny  zł