Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium socjalne

 
SEKCJA STYPENDIALNA PRACUJE W GODZINACH:
poniedziałek/środa/piątek: 8:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:15-15:30
TELEFONY SĄ ODBIERANE W W/W GODZINACH PRACY SEKCJI.
 
Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/21 będą przyjmowane w terminie:
(termin będzie podany wkrótce)

 

UWAGA: o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można ubiegac się WYŁĄCZNIE w przypadku:
* sieroctwa lub półsieroctwa wnioskodawcy
* niepełnosprawności co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego
* zamieszkiwania poza m. st. Warszawą, w miejscowości oddalonej o więcej niż 40 km od SGH, z której codzienny dojazd na zajęcia jest niemożliwy lub utrudniony, pod warunkiem zamieszkania w domu studenta lub w innym obiekcie (DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH!)
WAŻNE INFORMACJE:

1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

2. Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/21 wynosi  ... - zł (będzie podany wkrótce)

3. Stypendium socjalne jest przeznaczone dla studentów, którzy znajdują się w trydnej sytuacji materialnej.

4. Ważne wyjaśnienia dotyczące liczenia dochodu i wymaganych dokumentów (brak dochodów, przebywanie w Polsce przez część roku, dochód poniżej 528 zł na osobę, praca za granicą, brak alimentów itp.):   WAŻNE INFORMACJE

5. Ważne wyjaśnienia dotyczące dochodów rodziców w przypadku, gdy jeden z rodziców w ogóle nie płaci alimentów (lub już nie płaci alimentów): BRAK ALIMENTÓW

6. W oświadczeniu o dochodach należy podawać dochody z roku bazowego (w roku akademickim 2020/21 rokiem bazowym jest 2019r.) oraz wszystkie dochody, które nie były uzyskiwane w roku bazowym 2019, a rozpoczęły się po 01.01.2020, jeśli trwają na dzień składania wniosku (np. jeżeli dana osoba nie pracowała w roku 2019, a rozpoczęła pracę dopiero po 01.01.2020r. lub osoba pracowała w 2019r., ale utraciła zatrudnienie i rozpoczęła kolejną pracę po 01.01.2020r.)

I. UPOWAŻNIENIA:

Zaleca się, aby osoby wyjeżdżające za granicę upoważniły kogoś do podpisania w ich imieniu i złożenia wniosku oraz załatwiania wszelkich niezbędnych spraw związanych z przyznaniem stypendium socjalnego. Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa). 

DOKUMENT UPOWAŻNIENIA POWINIEN ZAWIERAĆ:
* miejscowość i datę wystawienia upoważnienia
* tytuł pisma, czyli "UPOWAŻNIENIE"
* adres do korespondencji osoby, która upoważnia
* dane osoby, która upoważnia ((OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego))
* dane osoby, która jest upoważniana (OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
* zakres upoważnienia (np. upoważniam do podpisania i złożenia w moim imieniu wniosku o stypendium socjalne w SGH na rok akademicki 2019/20)
* czytelny podpis osoby upoważniającej


II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej DS "Sabinki" pokój nr 4 w godzinach pracy Sekcji

lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Materialnej
DS nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147 pokój nr 4
02-555 Warszawa.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do sekcji.

3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.

4. Oświadczenie o dochodach (wydruk z USOS) musi być dostarczone każdorazowo, nawet jeśli było już wcześniej dostarczone przy poprzednim wniosku o stypendium w danym roku akademickim.

III. GENEROWANIE WNIOSKU O STYPENDIUM W USOSweb:

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta

2. Następnie należy wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2020/21:
 
Dla wszystkich - Wnioski - Lista wniosków - Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach - Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2020/21.

3. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - Wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium socjalne

4. Można ubiegać się o jeden z dwóch rodzajów stypendium socjalnego:

- stypendium socjalne (podstawowe, bez zwiększenia)
- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - WYŁĄCZNIE w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymienionych w Regulaminie świadczeń, tj.:
* sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy
* niepełnosprawność co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego
* zamieszkiwania poza m. st. Warszawą, w miejscowości oddalonej o więcej niż 40 km od SGH, z której codzienny dojazd na zajęcia jest niemożliwy lub utrudniony, pod warunkiem zamieszkania w domu studenta lub w innym obiekcie (DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH!)

Podczas wypełniania wniosku należy wybrać odpowiednią opcję (jedną z ww. 3 opcji).
 
5. Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium socjalne należy wydrukować i podpisać.

6.Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. należy je wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". Wnioski i oświadczenia z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

7. Wniosek i oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY) należy złożyć w podanym terminie w Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.

8. Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów!

IV. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE:

Stypendium socjalne może otrzymać student, który:

- znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

- w podanym terminie złoży wniosek o stypendium socjalne, wygenerowany z systemu USOSweb,  wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

- jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i, odpowiednio, ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi nie więcej, niż ........ zł.V. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SOCJALNEGO:


Wysokość stypendium wynosi:

1) stypendium socjalne: 

 stypendium = kwota bazowa ........ zł minus dochód na osobę

2) stypendium socjalne zwiększone: 

 stypendium = kwota bazowa ....... zł minus dochód na osobę

+ kwota zwiększeniai: 300 zł miesięcznie

     

Komisja zajmuje się rozdysponowaniem środków z budżetu Państwa, dlatego też staramy się starannie weryfikować każdą osobę ubiegającą się o stypendium. W tym celu prosimy o dostarczenie szeregu dokumentów, które mają potwierdzić sytuacje materialną rodziny wnioskodawcy (część dokumentów narzuca ustawodawca). Wykaz dokumentów jest publikowany co rok.   

 

 
 
 

 DOKUMENTY