Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium rektora

 

Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2020/21 będą przyjmowane w terminie:
(termin zostanie podany wkrótce)


                      

BRAK ŚREDNIEJ W USOS + MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU TYLKO WTEDY, GDY MA SIĘ WPIS NA KOLEJNY SEMESTR:

Średnia widnieje w USOS tylko dla osób, które miały zaliczony semestr letni 2019/20 już przed pierwszym dniem terminu składania wniosków.

Osoby, które nadal nie mają rozliczonego semestru letniego, mogą wygenerować i złożyć wniosek dopiero wtedy, gdy uzyskają wpis na kolejny semestr. Średnia nie pokaże im się wówczas w USOSweb na wniosku, ale wniosek można złożyć bez średniej.

BEZ ZALICZENIA POPRZEDNIEGO SEMESTRU I WPISU NA KOLEJNY SEMESTR NIE BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA !!!
WPIS NA KOLEJNY SEMESTR MUSI RÓWNIEŻ WIDNIEĆ W SYSTEMIE USOS!


UWAGA: stypendium rektora składa się na okres roku akademickiego !!! (nie na semestr)


WAŻNE INFORMACJE:

1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

2. Stypendium rektora na rok akademicki 2020/21 przyznawane jest na podstawie wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć uzyskanych w ostatnim roku akademickim, tj. wyłącznie w roku 2019/20 (z wyjątkiem studentów-olimpijczyków i medalistów, przyjętych na I rok SL w roku złożenia egzaminu maturalnego).

3. Podczas wypełniania  wniosku o stypendium za wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią) w systemie USOS/na wniosku pojawi się już średnia stypendialna, jeśli jest zaliczony poprzedni semestr (nie dotyczy studentów I roku studiów magisterskich NIE PO SGH oraz osób z przepisanymi ocenami).
Średnia widniejąca na wniosku jest średnią stypendialną, nie zas średnią dziekanatową z WD.

4. Stypendium rektora jest przyznawane TYLKO na wniosek studenta. Przyznaje się je na okres roku akademickiego.

5. Student traci prawo do pobierania stypendium rektora z ostatnim dniem miesiąca, w którym zmienił kierunek studiów, na którym przyznano mu stypendium.

6. Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:

- studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany, dotyczy również uczelni zagranicznych).
- studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia (równiez na uczelni zagranicznej) i wnioskuje o stypendium na innym kierunku na studiach  I stopnia
- jeśli upłynął okres 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- studentowi, który powtarza semestr studiów
- studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów
- studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów do dnia złożenia wniosku o stypendium (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)
- studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego, trwającego cały poprzedni rok akademicki, chyba że podczas urlopu przystąpił do zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych dla tego roku studiów i uzyskał zaliczenie tego roku
- studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia


I. UPOWAŻNIENIA:

Zaleca się, aby osoby wyjeżdżające za granicę upoważniły kogoś do podpisania w ich imieniu oraz złożenia wniosku o stypendium rektora. Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa). 

DOKUMENT UPOWAŻNIENIA POWINIEN ZAWIERAĆ:
* miejscowość i datę wystawienia upoważnienia
* tytuł pisma, czyli "UPOWAŻNIENIE"
* adres do korespondencji osoby, która upoważnia
* dane osoby, która upoważnia ((OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego))
* dane osoby, która jest upoważniana (OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
* zakres upoważnienia (np. upoważniam do podpisania i złożenia w moim imieniu wniosku o stypendium rektora w SGH na rok akademicki 2019/20)
* czytelny podpis osoby upoważniającej


II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej DS "Sabinki" pokój nr 4 w godzinach pracy Sekcji

lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Materialnej
DS nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147  pokój nr 4
02-555 Warszawa.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do sekcji.


3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.

III. GENEROWANIE WNIOSKU O STYPENDIUM W USOSweb:

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - stypendia - konto bankowe studenta

2. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - Wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium rektora

3. Wniosek należy wydrukować i podpisać.

4. Wniosek musi być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ".
Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY) należy złożyć w podanym terminie w Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.

6. Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów!

IV. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA:


1. Stypendium rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów na kierunku. Liczbę tę ustala się oddzielnie dla kierunków prowadzonych na studiach I i II stopnia. Studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego nie uwzględnia się przy ustalaniu 10%.

2. Stypendium to może otrzymać:

- student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bądź też medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

- student 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia, który uzyskał w poprzednim roku akademickim:
wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.


Więcej informacji na temat stypendium rektora można znaleźć w Regulaminie stypendialnym:

Regulamin świadczeń dla studentów

                                                     


 
 
 

 DOKUMENTY