Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zapomoga

 
W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni (na chwilę obecną do dnia 30 września 2020 r.) zmienia się sposób wnioskowania o zapomogę.

Przypominamy, iż do wniosku o zapomogę muszą być dołączone dokumenty, które poświadczają, iż student lub jego rodzina znależli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

UWAGA: Prosimy o wysyłanie wniosku o zapomogę BEZ ZNAKU WODNEGO "NIEZATWIERDZONE"!


Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

WAŻNE:
1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o zapomogę!

2. O zapomogę można ubiegać się, gdy:
- student przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej
- od daty wystąpienia okoliczności, stanowiącej podstawę żądania zapomogi, nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy 

3. Zapomoga może być przyznana nie częściej, niż dwa razy w roku akademickim.

4. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.I. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1. Aby złożyć wniosek o zapomogę, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekcji Pomocy Materialnej DS "Sabinki" pokój nr 4 w godzinach pracy sekcji:

 poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
 wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Materialnej
DS nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147 pokój nr 4
02-555 Warszawa.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do sekcji.

3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.


II. GENEROWANIE WNIOSKU O ZAPOMOGĘ W USOSweb:

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta

2. Następnie należy wygenerować wniosek o zapomogę:

Dla wszystkich - Wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o zapomogę
   
3. Wniosek o zapomogę należy wydrukować i podpisać.

4. Wniosek o zapomogę musi być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. należy go wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej lub wysłać pocztą.

6. Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów!

III. DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O ZAPOMOGĘ:

1. dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej studenta