Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 LISTA REZERWOWA DO AKADEMIKA 2019/20

 
Składnik Web Part nie może odnaleźć formularza programu InfoPath w podanej lokalizacji. Z lokalizacją nie jest skojarzony formularz programu InfoPath lub znajduje się ona w innej witrynie. Zmodyfikuj właściwości składnika Web Part i wybierz listę lub bibliotekę w bieżącej witrynie.
 

  ZASADY KWATEROWANIA Z LISTY REZERWOWEJ

 
 1. Aby otrzymać miejsce w Domu Studenta SGH należy wypełnić poniższy formularz oraz kliknąć przycisk "Prześlij"

 2. Miejsca z listy rezerwowej są przydzielane w kolejności zgłoszeń na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy", przy czym w pierwszej kolejności brani są pod uwagę studenci i doktoranci SGH.

 3. Miejsca z listy rezerwowej można otrzymać jeśli w akademiku jest wolne miejsce w pokoju męskim lub damskim.

 4. Osoba, której przyznano miejsce z listy rezerwowej może zakwaterować się do akademika w terminie od 23.09.2019r. do 7.10.2019r. lub, w przypadku otrzymania miejsca po terminie kwaterowania, w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia jej o tym fakcie przez pracownika administracji Domu Studenta telefonicznie lub e-mailem.​

 
 
 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 
 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
 2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej i/lub wniosku o miejsce w Domu Studenta i/lub stypendium doktoranckiego i/lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • ​​art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, (czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO (czyli przetwarzanie szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) niezbędne do wypełnienia obowiązków administratora w dziedzinie ochrony socjalnej)
 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 1. W celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej i/lub wniosku o miejsce w Domu Studenta i/lub wniosku o stypendium doktoranckie i/lub wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej niezbędne jest podanie danych osobowych. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania i rozpatrzenie wniosku.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat zgodnie z przepisami rozporządzenia MNiSW z dn. 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.).
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.​