Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dokumenty do pobrania : Dokumenty – Dział Obsługi Studentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Samorządu Studentów i Doktorantów - Realizacja projektów - Dokumenty do pobrania
 

 DOKUMENTY

 


ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU ORGANIZACJI: 

Zgodnie z § 28 Zarządzenia Rektora nr 39 z dn. 18.06.2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania działalności studenckiej, w terminie 14 dni od zmiany składu organów, zarząd organizacji studenckiej zobowiązany jest przekazać do Działu Obsługi Studentów imienny skład organu zarządzającego (zarządu) reprezentującego organizację. 

Dla Państwa wygody został przygotowany wzór:

zmiana_zarzadu.docxzmiana składu zarzadu organizacji

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW WYJAZDU ORGANIZACJI STUDENCKIEJ 

Formularz rozliczenia kosztów  


INSTRUKCJA OPISU FAKTURY I FORMULARZ OPISU FAKTURY:

opis_faktury_EZD.docxinstrukcja opisu faktury

Opis_faktury_strona.docxFormularz opisu faktury

ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 5 TYS. ZŁ:

Instrukcja dot. porównania i oceny ofert.docxInstrukcja dot. porównania i oceny ofert

 druk zestawienia porównania i oceny ofert.pdf 


UMOWY:

Umowa_sponsorska - wzór .docx


Umowa barterowa:

Z racji nieograniczonej różnorodności nie ma jej wzorca. Zarys umowy barterowej tworzy się w oparciu o obowiązujące przepisy i konkretne zobowiązania (proszę zwrócić uwagę na obieg umów).

Ponadto proszę pamiętać, że:

 • wartość wniosku dotyczącego zamówień ma obejmować całą wartość (kwotę brutto) umowy;
 • w kosztorysie po stronie przychodowej powinna zostać ujęta wartość netto kwoty umownej, zaś po stronie kosztowej wartość brutto (równa kwocie na wniosku o zamówienie publiczne). Innymi słowy kosztem projektu jest wartość podatku VAT od umowy barterowej;

Krok po kroku w umowie barterowej:

 • w pierwszej kolejności należy wygenerować wniosek o zamówienie publiczne (na kwotę brutto) ze środków własnych organizacji studenckiej, bądź innego projektu danej organizacji, a wobec braku takich możliwości, z rezerwy FRS II filar (oczywiście zgodnie z obowiązującymi procedurami po uzyskaniu stosownej zgody Prorektora);
 • postępujemy zgodnie z obiegiem umów (zamieszczonym poniżej);
 • w budżecie projektu, którego barter dotyczy, należy po stronie kosztowej ująć kwotę brutto, a po stronie przychodowej kwotę netto (zatem kosztem projektu będzie kwota VAT);
 • Kwestura po otrzymaniu umowy barterowej wraz z kopią wystawionej faktury sprzedaży, dokona odpowiednich zapisów w Controllingu Finansowym.  

 OBIEG UMÓW:

 1. Student przekazuje umowę w wersji edytowalnej do Działu Obsługi Studentów, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem projektu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do umowy należy dałączyć pełnomocnictwo opiekuna naukowego oraz pełnomocnictwo osoby reprezentującej Partnera, jeśli zgodnie z KRS osoba ta nie może reprezentować firmy. 
 3. Link do KRS: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs
 4. Następnie umowa zostaje  przekazana do Centrum Współpracy z Biznesem. Uzyskuje tam akceptację (parafę).
 5. Umowa trafia do Działu Radców Prawnych, gdzie jest parafowana przez Radcę.
 6. Następnie umowa trafia do Kwestury w celu uzyskania akceptacji przez p. Kwestor (parafa).
 7. Z Kwestury umowa wpływa do DOS celem wysłania jej partnerowi. WAŻNE: umowę jako pierwszy podpisuje partner, a dopiero jako druga strona opiekun organizacji w imieniu SGH. 
 8. Podpisana przez firmę umowa trafia do opiekuna organizacji. Opiekun podpisuje umowę i przekazuje do Działu Obsługi Studentów, który wystawia fakturę.
 9. Podpisaną umowę wraz z fakturą pracownik DOS wysyła sponsorowi pod wskazany w umowie adres

Dokumenty związane z nagrodami:
 1. Regulamin konkursu - zaakceptowany przez Dział Radców Prawnych i Kwesturę przed terminem realizacji. W tym celu należy odpowiednio wcześnie przesłać Regulamin na adres dos@sgh.waw.pl ("odpowiednio wcześnie" rozumie się jako czas niezbędny do procedowania Regulaminu ze świadomością, że w przypadku nanoszenia niezbędnych poprawek może on wynieść kilka tygodni);
 2. Zgoda (dokument oryginalny) udzielona przez dysponenta środków na sfinansowanie nagrody (np. jeżeli środki na nagrodę finansuje rektor to niezbędny jest dokument potwierdzający ten fakt).
 3. Wniosek WF - zaakceptowany przez Kierownika zamawiającego (Kanclerza). W przypadku nagrody pieniężnej, wypełniając wniosek WF, jako "Przedmiot i rodzaj zamówienia" należy wybrać "Inne", a następnie "nagrody finansowe"
 4. Protokół wyłonienia zwycięzcy – w oryginale, z podpisami członków jury (jeżeli członkiem jury nie jest opiekun organizacji studenckiej, protokół musi być przez niego zaakceptowany);
 5. W przypadku nagrody pieniężnej Oświadczenie nagrodzonego o przyjęciu nagrody (oczywiście podpisane przez nagrodzonego i w oryginale) - oświadczenie znajduje się w załączniku.