Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Stypendia : Strona główna
Biuro Samorządu Studentów i Doktorantów - Pomoc materialna - Stypendia
 

 STYPENDIA

 
Stypendium socjalne
 
Stypendium socjalne jest przeznaczone dla studentów, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej. Stypendium składa się z dwóch części:
  1. kwoty podstawowej
  2. dodatku mieszkaniowego.
Sytuacja materialna jest ustalana na podstawie miesięcznych dochodów na członka rodziny. Jeżeli ta kwota będzie odpowiednio mniejsza od wcześniej ustalonego progu, student ma prawo otrzymać świadczenie. Ww. próg dochód jest ustalany przez Prorektora ds. dydaktyki i studentów i Zarząd Samorządu Studentów.
 
Komisja zajmuje się rozdysponowaniem środków z budżetu Państwa, dlatego też staramy się starannie weryfikować każdą osobę ubiegającą się o stypendium. W tym celu prosimy o dostarczenie szeregu dokumentów, które mają potwierdzić sytuacje materialną rodziny wnioskodawcy (część dokumentów narzuca ustawodawca). Wykaz dokumentów jest publikowana co semestr.
 
W sytuacji, gdy miesięczny dochód na członka rodziny jest mniejszy od 351 zł (próg uprawniający do pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej), Komisja prosi o doniesienie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczeń w OPSie. Posiadanie tak małego dochodu wskazuje, że rodzina studenta nie może samodzielnie się utrzymywać.
 
Sposób liczenia stypendium socjalnego jest dość prosty. Komisja ustala kwotę bazową stypendium oraz kwotę dodatku mieszkaniowego. Aby dowiedzieć się jakie stypendium można otrzymać należy od kwoty bazowej odjąć miesięczny dochód na członka rodziny, np jeżeli miesięczny dochód na członka rodziny studenta wyniósł 700 zł, zaś kwota bazowa 1000 zł, to student otrzyma 300 zł.
 
Aby otrzymywać ww. dodatek mieszkaniowy trzeba spełnić 3 warunki:
  1. Otrzymać stypendium socjalne.
  2. Miejsce zamieszkania powinno być oddalone od Centrum Warszawy o co najmniej 80 km.
  3. Trzeba być studentem studiów stacjonarnych.

 

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora to świadczenie pomocy materialnej przeznaczone dla wybitnych studentów.
 
Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał:
 
    1. Wysoką średnią stypendialną w poprzednim semestrze
    2. Publikacje w czasopismach punktowanych prze ministerstwo
    3. Wysokie osiągnięcia sportowe
 
Otrzymywać stypendium Rektora można od 3 semestru studiów licencjackich i od 1 semestru studiów magisterskich. Przy ubieganiu się o stypendium Rektora na 3 semestrze studiów licencjackich są brane pod uwagę wyniki za dwa poprzednie semestry, a liczba punktów ECTS jest dzielona przez 2. Pamiętaj, jeżeli twoja średnia stypendialna będzie mniejsza od 4, stracisz możliwość otrzymywania stypendium.
 
Stypendium Rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów na kierunku. Lista 10% najlepszych studentów na kierunku jest przekazywana Komisji Stypendialnej przez Dziekanaty. Osoby, które nie znajdą się na wspomnianej liście nie są brane pod uwagę przy przydzielaniu stypendiów rektora dla najlepszych studentów.
 
Wszystkim studentom, którzy zmieścili się w ustalonym przez Komisje progu, jest przyznawane stypendium Rektora w kwocie bazowej. Dalej student może uzyskać zwiększenie z tytułu
 
    1. Wysokiej średniej stypendialnej
    2. Publikacji naukowych
    3. Osiągnięć sportowych
 

Średnia stypendialna

 
Jedną z podstaw do otrzymania stypendium Rektora jest wysoka średnia. Na naszej uczelni obowiązuje korygowana średnia stypendialna ważona ECTS. Oznacza to, że uwzględnia ona nie tylko oceny, lecz odpowiednio ich wagę (na podstawie ECTS). Ocena z większego przedmiotu będzie odgrywać większą role, niż z mniejszego. Oprócz tego średnia jest korygowana o odpowiedni współczynnik, który porównuje średnią z grupy z średnią z SGH. To sprawia, że wyniki z przedmiotów, na których łatwo otrzymać dobrą ocenę są obniżane, zaś z tych trudnych podwyższane.
 

Osiągnięcia

 
Drugą podstawą są publikacje naukowe. Punkty (i odpowiednie zwiększenie z tytułu publikacji naukowej) można otrzymać tylko jeżeli student był publikowany w czasopiśmie punktowanym przez ministerstwo.
 
Trzecią podstawą są osiągnięcia sportowe. Pod uwagę są brane wyniki w zawodach o różnych kategoriach.
 
Wysokie osiągnięcia naukowe lub sportowe są brane pod uwagę jeżeli zostały uzyskane w miesiącach przed:
 
    1 października w przypadku wniosku na sem. zimowy;
    1 marca w przypadku wniosku na sem. letni.
 
Innymi słowy z tytułu jednego wyniku można ubiegać się o zwiększenie stypendium Rektora dwa razy.

Więcej informacji na temat ustalania kwoty stypendium, budowania listy rankingowej i td. znajdziecie w Regulaminie Stypendialnym.

W dniu 27.09.2013 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Nr 53 zmieniające treść Regulaminu Stypendialnego. Zarządzenie można pobrać w formacie .pdf => ZR Nr 53 z dnia 27092013r.pdf

 

Stypendium Specjalne 

Stypendium specjalne jest świadczeniem pomocy materialnej przeznaczonej dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Aby otrzymać takie świadczenie należy wypełnić w systemie stypendialnym „wniosek o stypendium specjalne” oraz dołączyć do wniosku orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Co semestr Komisja ustala odpowiednie stawki stypendium uzależnione od stopnia niepełnosprawność:

  1. Lekki
  2. Umiarkowany
  3. Znaczny