Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Jakie dochody należy uwzględniać w oświadczeniu o dochodach, wypełnianym w USOSweb do wniosku o stypendium socjalne?

2020-09-25 kategoria: informacja 

​W oświadczeniu o dochodach należy podawać dochody z roku bazowego (w roku akademickim 2019/20 rokiem bazowym jest 2018r.) oraz wszystkie dochody, które nie były uzyskiwane w roku bazowym, a rozpoczęły się po zakończeniu roku bazowego (np. jeżeli dana osoba nie pracowała w roku 2018, a rozpoczęła pracę dopiero po 01.01.2019r. lub osoba pracowała w 2018r., ale utraciła zatrudnienie i rozpoczęła kolejną pracę po 01.01.2019r.)
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1688 z późn. zm.) przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się
o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta;
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu
dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia
przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez
względu na wiek.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców może wykazać tylko własne dochody, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

1) ukończył 26. rok życia;
2) pozostaje w związku małżeńskim;
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1 d) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , tj. dzieci niepełnoletnie lub dzieci pobierające naukę do 26 roku życia.
4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. w przypadku wniosku składanego w roku 2019/20 spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. posiadał stałe źródło dochodów w roku podatkowym 2018;
2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym 2019;
3. jego średniomiesięczny dochód w okresach, o których mowa w punkcie 1 i 2 nie był mniejszy niż 930,35 zł netto.

Archiwum