Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Stypendium socjalne - konieczne zaświadczenie z OPS

2020-09-01 kategoria: informacja 

​W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2019r. przepisów nowej ustawy z dn. 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) od roku akademickiego 2019/20 nastąpią istotne zmiany w przyznawaniu stypendiów oraz wymaganej dokumentacji.

Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY.


Zaświadczenie muszą złożyć wszyscy studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł. (a od 01.01.2022r. - 600 zł), również cudzoziemcy oraz osoby samodzielne finansowo.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust. 4 – 5 ww. ustawy.

Zaświadczenie to musi być aktualne (aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz wystawione przez polski ośrodek pomocy społecznej.


Na zaświadczeniu musi widnieć m.in. kwota dochodu na osobę w rodzinie!


Zaświadczenie, w którym zamiast danych na temat sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, widnieje informacja, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, ma tożsame skutki jak nieprzedstawienie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, tzn. odmowa przyznania stypendium socjalnego.

W każdym przypadku, gdy student (w tym także cudzoziemiec) nie przedłoży zaświadczenia o wymaganej treści, zastosowanie ma art. 88 ust. 5 ww. ustawy:

art. 88 ust. 5: Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

W związku z powyższym należy z wyprzedzeniem sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.

 

Archiwum