Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Kto nie może otrzymać stypendium?

2019-10-25 kategoria: informacja 

​​Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:

- studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany, dotyczy również uczelni zagranicznych)
 
- studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia (również na uczelni zagranicznej) i wnioskuje o stypendium na innym kierunku na studiach  I stopnia
 
- jeśli upłynął okres 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
- studentowi, który powtarza semestr studiów
 
- studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów
 
- studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów do dnia złożenia wniosku o stypendium (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)
 
- studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego, trwającego cały poprzedni rok akademicki, chyba że podczas urlopu przystąpił do zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych dla tego roku studiów i uzyskał zaliczenie tego roku
 
- studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia

Archiwum