Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Czy zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej jest obowiązkowe przy dochodzie na osobę poniżej 528 zł?

2020-09-25 kategoria: informacja 

Tak. W przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego obowiązującego w systemie pomocy społecznej (tj. 528 zł), należy OBOWIĄZKOWO dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Dotyczy to również cudzoziemców. Brak właściwego zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

W związku z powyższym należy z wyprzedzeniem sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.


Uwaga!
Przez zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej
i dochodowej należy rozumieć:
• zaświadczenie wskazujące, jakim majątkiem i dochodem dysponuje rodzina
i student.


Zaświadczenie potwierdzające pobieranie (lub nie) świadczeń z pomocy społecznej
nie jest właściwe.


Zaświadczenie powinno być aktualne, tj. wystawione w ciągu ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej działający w polskim systemie pomocy społecznej (czyli położony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) Dotyczy to również cudzoziemców. Na zaświadczeniu musi widnieć m.in. kwota dochodu na osobę w rodzinie.


W przypadku, gdy do wniosku nie dołączy się z uzasadnionych powodów właściwego zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, należy:
1) złożyć pisemne wyjaśnienia dotyczące uzasadnionych przyczyn niedostarczenia ww. zaświadczenia, dołączając dokumenty to poświadczające;
2) udokumentować źródła utrzymania rodziny (chodzi o dodatkowe źródła,
niewymienione w oświadczeniu o dochodach, na podstawie którego wyliczony
został dochód na osobę w systemie USOSweb).

Archiwum