Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów : FAQ – Stypendia
Dział Obsługi Studentów
 
 
 

 FAQ – stypendia

 

Jak mogę złożyć wniosek?


  • Uzupełnij dane o rachunku bankowym (zakładka dla studentów -> stypendia -> konto bankowe studenta)
  • Wygeneruj wniosek w systemie USOSweb
  • Wyślij wniosek na adres Działu Obsługi Studentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie DZIAŁ OBSŁUGI STUDENTÓW – STYPENDIA, al. Niepodległości 147 pok. 4, 02-555 Warszawa: tradycyjnie listem poleconym lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

W przypadku wysyłki listu Pocztą Polską lub operatorem pocztowym świadczącym pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.

więcej

Jak mogę dołączyć dokumenty do wniosku o stypendium?

1.      W przypadku stypendium socjalnego wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów, należy dostarczyć wyłącznie w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.

Nie ma możliwości wysłania załączników za pośrednictwem maila lub elektronicznej skrzynki podawczej!

2.      W przypadku stypendium rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów mogą być złożone w kopii i ich forma może mieć postać cyfrową, w szczególności: skanu, zdjęcia, fotokopii. Dokumenty można wysłać mailowo na adres  stypendia@sgh.waw.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data nadania) lub innych operatorów pocztowych, np. kuriera (liczy się data wpływu).

więcej

Czy nie wystarczy tylko wygenerować wniosek o stypendium w USOSweb?

Niestety nie. Samo wygenerowanie wniosku w USOSweb jest tylko czynnością techniczną i nie stanowi dostarczenia wniosku. Wniosek po wygenerowaniu w USOSweb należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej z własnoręcznym podpisem lub elektronicznie. Niezłożenie papierowej wersji wniosku, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium.

więcej

W jaki sposób będzie można dowiedzieć się, czy są jakieś braki w złożonym wniosku?

Jeśli złożony wniosek nie był kompletny lub dołączone dokumenty były nieprawidłowe, Komisja Stypendialna wyśle do studenta wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wezwanie jest wysyłane w systemie USOSweb drogą elektroniczną. Informacja pojawi się w zakładce "lista pism administracyjnych".


więcej

Jak mogę uzupełnić braki formalne do wniosku?

1.      W przypadku stypendium socjalnego wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów, należy dostarczyć wyłącznie w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.

Nie ma możliwości wysłania załączników za pośrednictwem maila lub elektronicznej skrzynki podawczej!

2.      W przypadku stypendium rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów mogą być złożone w kopii i ich forma może mieć postać cyfrową, w szczególności: skanu, zdjęcia, fotokopii. Dokumenty można wysłać mailowo na adres  stypendia@sgh.waw.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data nadania) lub innych operatorów pocztowych, np. kuriera (liczy się data wpływu).

więcej

Co się stanie, jeśli nie uzupełnię brakujących dokumentów w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania w USOSweb?

​Jeśli dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania w USOSweb, wówczas Komisja Stypendialna zgodnie z pouczeniem na wezwaniu pozostawi wniosek bez rozpzonania, czyli student nie otrzyma stypendium.

więcej

W jaki sposób można odebrać decyzję w sprawie stypendium?

Decyzja jest wysyłana w systemie USOSweb drogą elektroniczną. Student odbiera ją również elektronicznie, wchodząc w zakładkę "lista pism administracyjnych" i postępując według wskazówek.

Decyzję należy odebrać jak najszybciej, gdyż odbiór decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium.

więcej

Czy można upoważnić kogoś do złożenia wniosku o stypendium?

Tak. Istnieje taka możliwość. Można upoważnić inną osobę do podpisania i złożenia wniosku oraz załatwiania wszelkich niezbędnych spraw związanych z przyznaniem stypendium.

Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa).

więcej

Jaki jest próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne oraz kto może ubiegac się o stypendium socjalne w zwiekszonej wysokości?

​Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/21 wynosi 1.050,- zł

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można ubiegać się wyłącznie w nw. przypadkach:

- sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy
- niepełnosprawność co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego

- studenci studiów stacjonarnych, którzy zamieszkują poza  m.  st.  Warszawą,  w  miejscowości oddalonej o więcej niż 40 km od SGH, z której codzienny dojazd na zajęcia i powrót z zajęć jest niemożliwy lub znacznie utrudniony oraz zamieszkują w domu studenta lub w innym obiekcie.

Pozostałe osoby mogą ubiegać się tylko o stypendium socjalne podstawowe (bez zwiększenia).więcej

Czy muszę dostarczyć zaświadczenie z US, jeśli nie miałem żadnych dochodów?


Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych musi złożyć ZAWSZE wnioskodawca oraz każdy pełnoletni na dzień składania wniosku członek rodziny, nawet jeśli nie mieli żadnych dochodów w roku bazowym.

więcej

Jakie dochody należy uwzględniać w oświadczeniu o dochodach, wypełnianym w USOSweb do wniosku o stypendium socjalne?

​W oświadczeniu o dochodach należy podawać dochody z roku bazowego (w roku akademickim 2019/20 rokiem bazowym jest 2018r.) oraz wszystkie dochody, które nie były uzyskiwane w roku bazowym, a rozpoczęły się po zakończeniu roku bazowego (np. jeżeli dana osoba nie pracowała w roku 2018, a rozpoczęła pracę dopiero po 01.01.2019r. lub osoba pracowała w 2018r., ale utraciła zatrudnienie i rozpoczęła kolejną pracę po 01.01.2019r.)

więcej

Jakie dokumenty dostarczyć, jeśli część roku pracowało się w kraju, a część za granicą?

​Osoby z polskim obywatelstwem pracujące za granicą muszą złożyć zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o braku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych ORAZ zaświadczenie od pracodawcy, poświadczające dochód uzyskany za granicą i okres trwania umowy wraz z tłumaczeniem.

Osoby posiadające inne niż polskie obywatelstwo (np. białoruskie, ukraińskie) i pracujące za granicą, a nie w swoim kraju macierzystym (np. pracujące w Rosji, W. Brytanii), muszą złożyć zaświadczenie o dochodach uzyskanych za granicą (np. w Rosji, W. Brytanii) wraz z tłumaczeniem ORAZ zaświadczenie o braku dochodów za dany rok w swoim kraju macierzystym (patrz pkt. BRAK DOCHODÓW).

Osoby (cudzoziemcy), które choć część roku bazowego przebywały w Polsce, muszą złożyć zarówno zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych, jak i zaświadczenie o dochodach uzyskanych w swoim kraju macierzystym (np. Białoruś, Ukraina) wraz z tłumaczeniami.

więcej

Co zrobić, jeśli nie mam wyroku o alimenty, a rodzic nie mieszka z nami od wielu lat i mnie nie utrzymuje?

​Należy wówczas dostarczyć zaświadczenie o dochodach tego rodzica.

więcej

Jakie dokumenty należy dostarczyć, jeśli mimo wyroku alimenty nie są płacone lub są w niższej wysokości?

​Jeśli alimenty, które rodzic ma zasądzone na studenta lub rodzeństwo studenta, bądź też alimenty zasądzone na rzecz dzieci studenta, nie są płacone lub są płacone w niższej wysokości, należy dostarczyć:


- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na
rzecz studenta i jego rodzeństwa lub odpowiednio dzieci studenta;
- zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów za cały rok bazowy (w roku akademickim 2019/20 jest to rok 2018)
- zaświadczenie o otrzymywaniu/nieotrzymywaniu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego za cały rok bazowy (w roku akademickim 2019/20 jest to rok 2018r.)

więcej

Mój rodzic płaci na mnie alimenty. Czy muszę uwzględniać jego dochody?

​Nie. W przypadku, gdy jeden z rodziców płaci na rzecz studenta alimenty, zasądzone tylko i wyłącznie wyrokiem sądu, bądź też wynikające z ugody sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, należy zamiast dochodów tego rodzica doliczyć kwotę zasądzonych alimentów.

więcej

Jakie dokumenty dostarczyć, jeśli mam już ukończone 18 lat i rodzic nie płaci na mnie alimentów?

​W takim przypadku (dotyczy to głównie cudzoziemców pochodzących z krajów, gdzie obowiązek alimentacyjny rodziców wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 roku życia, np. Białoruś, Mołdawia lub 23 roku życia, np. Ukraina), jeżeli alimenty nie są już płacone przez rodzica, należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach tego rodzica.

więcej

Czy zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej jest obowiązkowe przy dochodzie na osobę poniżej 528 zł?

​Tak. W przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego obowiązującego w systemie pomocy społecznej (tj. 528 zł), należy OBOWIĄZKOWO dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Dotyczy to również cudzoziemców. Brak właściwego zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

więcej

Jaką kwotę świadczenia otrzymam?

Wysokość stypendium wynosi:

1) stypendium socjalne: 

 stypendium = kwota bazowa ... zł minus dochód na osobę

2) stypendium socjalne zwiększone: 

 stypendium = kwota bazowa ... zł minus dochód na osobę

+ kwota zwiększenia: 300 zł miesięcznie

więcej

Za oceny i osiągnięcia z którego roku przyznaje się stypendium Rektora?

​Stypendium Rektora przyznawane jest na podstawie wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć uzyskanych w ciągu roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym złożony został wniosek. 

Od roku 2019/20 stypendium Rektora przyznawane jest studentom I roku studiów I stopnia, przyjętych na studia w roku matury, za wszystkie olimpiady, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bez ograniczenia tylko do olimpiad przedmiotowych.
Uznaniu podlegają jednak osiągnięcia (tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego) uzyskane w okresie pobierania nauki w szkole średniej.

więcej

Czy stypendium Rektora mogą otrzymać studenci I roku studiów magisterskich nie po SGH?

​Mogą. O ile uzyskali wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne na ostatnim roku studiów I stopnia w ciągu roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym złożony został wniosek.

więcej

Jaki dokument odnośnie ocen muszą dostarczyć studenci I roku studiów magisterskich nie po SGH?

​Należy dostarczyć kartę przebiegu studiów za ostatni rok studiów pierwszego stopnia i informację o skali ocen w uczelni. 

Karta przebiegu studiów musi zawierać oceny ze wszystkich terminów, podejść, a nie tylko ocenę końcową.

więcej

Czy średnia w USOSweb to moja średnia dziekanatowa z USOS?

Nie. Średnia widniejąca na wniosku w USOSweb jest średnią stypendialną, obliczoną zgodnie z § 21 -24 Regulaminu świadczeń dla studentów, nie zaś średnią dziekanatową z USOS.

więcej

Czy w USOSweb będzie widnieć moja średnia stypendialna?

​Podczas wypełniania wniosku o stypendium Rektora średnia stypendialna będzie widoczna wyłącznie u osób, które miały zaliczony poprzedni semestr już przed pierwszym dniem terminu składania wniosków o stypendium Rektora. i mają w USOS wpis na kolejny semestr.

więcej

Czy można złożyć wniosek o stypendium Rektora, jeśli nie widnieje na nim średnia stypendialna?

​Można, o ile w momencie składania wniosku jest się wpisanym na kolejnym semestr (również w systemie USOS).
BEZ ZALICZENIA POPRZEDNIEGO SEMESTRU I WPISU NA KOLEJNY SEMESTR W SYSTEMIE USOS NIE BĘDZIE MOŻNA WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA.

więcej

Czy można złożyć wniosek o stypendium Rektora, jeśli nie ma się jeszcze zaliczonego poprzedniego semestru i nie jest się wpisanym na kolejny semestr?

​Niestety nie. Złożenie wniosku w sytuacji braku wpisu na kolejny semestr oznacza nie przyznanie stypendium Rektora (zgodnie z nowym Regulaminem świadczeń).

Osoby, które nadal nie mają rozliczonego poprzedniego semestru, mogą wygenerować i złożyć wniosek dopiero wtedy, gdy uzyskają wpis na kolejny semestr. 

WAŻNE: wpis na kolejny semestr studiów musi również widnieć w systemie USOS!


więcej

Jak liczony jest okres upływu 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

​Do okresu 6 lat posiadania uprawnień do świadczeń pomocy materialnej wlicza się wszystkie okresy odbywania studiów, bez względu na fakt pobierania lub nie świadczeń pomocy materialnej oraz poziom studiów, w tym okresy urlopów od zajęć z zachowaniem statusu studenta, a także wszystkie okresy studiów odbyte przed podjęciem studiów, na których student ubiega się o świadczenia, łącznie ze studiami za granicą. Przy ustalaniu okresu uprawniającego do świadczeń niepełne miesiące posiadania statusu studenta zaokrągla się do pełnego miesiąca w górę.

więcej

Kto nie może otrzymać stypendium?

​Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:

- studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany, dotyczy również uczelni zagranicznych)

- studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia (również na uczelni zagranicznej) i wnioskuje o stypendium na innym kierunku na studiach  I stopnia

- jeśli upłynął okres 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- studentowi, który powtarza semestr studiów

- studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów

- studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów do dnia złożenia wniosku o stypendium (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)

- studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego, trwającego cały poprzedni rok akademicki, chyba że podczas urlopu przystąpił do zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych dla tego roku studiów i uzyskał zaliczenie tego roku

- studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia

więcej

Jaką kwotę świadczenia otrzymam?

Kwota przyznanego stypendium stanowi iloczyn łącznej liczby uzyskanych przez studenta punktów oraz kwoty za jeden punkt w danej kategorii. Komisja Stypendialna ustala na każdy rok akademicki odrębne stawki kwotowe za jeden punkt, które są publikowane na stronie Działu Obsługi Studenta w zakładce: Aktualności.

więcej

Kto może ubiegać sie o stypendium?

W celu ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy najpierw zgłosić się do Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych (Al. Niepodległości 162, budynek G, pokój 304) celem dokonania rejestracji i przedłożenia oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Bez dopełnienia tych formalności w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych złożenie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych nie będzie możliwe.

więcej

Na jaki okres można złożyć wniosek?

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się na okres roku akademickiego z zastrzeżeniem, iż w przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego studentowi zostało przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych, prawo do przyznanego świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

więcej

Jak utracę ważnosć orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z ważnym terminem) należy zarejestrować w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych. Następnie należy wygenerować w systemie USOSweb oraz złożyć w formie papierowej (wysyłka listem lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej) w Dziale Obsługi Studentów kolejny wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w danym roku akademickim.

więcej

Jaką kwotę świadczenia otrzymam?

Co roku Komisja Stypendialna ustala odpowiednie stawki stypendium, uzależnione od stopnia niepełnosprawności. Stawki są publikowane na stronie Działu Obsługi Studenta w zakładce: Świadczenia pomocy materialnej -> dla osób z niepełnosprawnościami

więcej

Czym jest zapomoga?

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

więcej

Kiedy można ubiegać się o zapomogę?

O zapomogę można ubiegać się gdy: - student przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej - od daty wystąpienia okoliczności, stanowiącej podstawę żądania zapomogi, nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy

więcej

Ile razy w ciągu roku można składać wniosek?

Wnioski można składać przez cały rok akademicki, jednak zapomoga może być przyznana nie częściej, niż dwa razy w roku akademickim.

więcej

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

więcej

Czy otrzymam zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia?

Czy można wnioskować o zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia – nawet jeżeli jest ono przewlekłe?

więcej

Jaka może być maksymalna kwota przyznanej zapomogi?

Zgodnie z postanowieniami regulaminu maksymalna kwota zapomogi wynosi 2500 zł.

więcej