Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów : FAQ – Stypendia
Dział Obsługi Studentów
 
 
 

 FAQ – stypendia

 

W jaki sposób można odebrać decyzję w sprawie stypendium?

Decyzja jest wysyłana w systemie USOSweb drogą elektroniczną. Student odbiera ją również elektronicznie, wchodząc w zakładkę "lista pism administracyjnych" i postępując według wskazówek.

więcej

Czy można dostarczyć kserokopie, skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów?

​Wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów, należy dostarczyć wyłącznie w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument.

więcej

W jaki sposób będzie można dowiedzieć się, czy są jakieś braki w złożonym wniosku?

​Jeśli złożony wniosek nie był kompletny lub dołączone dokumenty były nieprawidłowe, Komisja Stypendialna wyśle do studenta wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wezwanie jest wysyłane w systemie USOSweb drogą elektroniczną.

więcej

Co się stanie, jeśli nie uzupełnię brakujących dokumentów w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania w USOSweb?

​Jeśli dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania w USOSweb, wówczas Komisja Stypendialna zgodnie z pouczeniem na wezwaniu pozostawi wniosek bez rozpzonania, czyli student nie otrzyma stypendium.

więcej

Czy można wysłać wniosek o stypendium pocztą?

Istnieje taka możliwość.
Wniosek należy wysłać na adres:
Sekcja Pomocy Materialnej
DS nr 1 "Sabinki"
al. Niepodległości 147 pokój nr 4
02-555 Warszawa.

więcej

W jaki sposób należy złożyć wniosek o stypendium socjalne / dla osób niepełnosprawnych / rektora / zapomogę?

​Wnioski o stypendia mogą być generowane wyłącznie w systemie USOSweb.
Aby złożyć wniosek o stypendium/zapomogę, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login
i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

więcej

Czy można wysłać wniosek o stypendium drogą elektroniczną, np. mailem?

Niestety nie ma takiej możliwości. Należy dostarczyć wniosek w formie papierowej z własnoręcznym, oryginalnym podpisem wnioskodawcy.

więcej

Czy nie wystarczy tylko wygenerować wniosek o stypendium w USOSweb?

Niestety nie. Samo wygenerowanie wniosku w USOSweb jest tylko czynnością techniczną i nie stanowi dostarczenia wniosku. Wniosek po wygenerowaniu w USOSweb należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej z własnoręcznym podpisem. Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium.

więcej

Czy można upoważnić kogoś do złożenia wniosku o stypendium?

Tak. Istnieje taka możliwość. Można upoważnić inną osobę do podpisania i złożenia wniosku oraz załatwiania wszelkich niezbędnych spraw związanych z przyznaniem stypendium.

Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa).

więcej

Jakie dokumenty dostarczyć, jeśli część roku pracowało się w kraju, a część za granicą?

​Osoby z polskim obywatelstwem pracujące za granicą muszą złożyć zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o braku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych ORAZ zaświadczenie od pracodawcy, poświadczające dochód uzyskany za granicą i okres trwania umowy wraz z tłumaczeniem.

Osoby posiadające inne niż polskie obywatelstwo (np. białoruskie, ukraińskie) i pracujące za granicą, a nie w swoim kraju macierzystym (np. pracujące w Rosji, W. Brytanii), muszą złożyć zaświadczenie o dochodach uzyskanych za granicą (np. w Rosji, W. Brytanii) wraz z tłumaczeniem ORAZ zaświadczenie o braku dochodów za dany rok w swoim kraju macierzystym (patrz pkt. BRAK DOCHODÓW).

Osoby (cudzoziemcy), które choć część roku bazowego przebywały w Polsce, muszą złożyć zarówno zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych, jak i zaświadczenie o dochodach uzyskanych w swoim kraju macierzystym (np. Białoruś, Ukraina) wraz z tłumaczeniami.

więcej

Czy muszę dostarczyć zaświadczenie z US, jeśli nie miałem żadnych dochodów?


Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych musi złożyć ZAWSZE wnioskodawca oraz każdy pełnoletni na dzień składania wniosku członek rodziny, nawet jeśli nie mieli żadnych dochodów w roku bazowym.

więcej

Czy zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej jest obowiązkowe przy dochodzie na osobę poniżej 528 zł?

​Tak. W przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego obowiązującego w systemie pomocy społecznej (tj. 528 zł), należy OBOWIĄZKOWO dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Dotyczy to również cudzoziemców. Brak właściwego zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

więcej

Co zrobić, jeśli nie mam wyroku o alimenty, a rodzic nie mieszka z nami od wielu lat i mnie nie utrzymuje?

​Należy wówczas dostarczyć zaświadczenie o dochodach tego rodzica.

więcej

Jakie dokumenty dostarczyć, jeśli mam już ukończone 18 lat i rodzic nie płaci na mnie alimentów?

​W takim przypadku (dotyczy to głównie cudzoziemców pochodzących z krajów, gdzie obowiązek alimentacyjny rodziców wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 roku życia, np. Białoruś, Mołdawia lub 23 roku życia, np. Ukraina), jeżeli alimenty nie są już płacone przez rodzica, należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach tego rodzica.

więcej

Jakie dokumenty należy dostarczyć, jeśli mimo wyroku alimenty nie są płacone lub są w niższej wysokości?

​Jeśli alimenty, które rodzic ma zasądzone na studenta lub rodzeństwo studenta, bądź też alimenty zasądzone na rzecz dzieci studenta, nie są płacone lub są płacone w niższej wysokości, należy dostarczyć:


- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na
rzecz studenta i jego rodzeństwa lub odpowiednio dzieci studenta;
- zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów za cały rok bazowy (w roku akademickim 2019/20 jest to rok 2018)
- zaświadczenie o otrzymywaniu/nieotrzymywaniu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego za cały rok bazowy (w roku akademickim 2019/20 jest to rok 2018r.)

więcej

Mój rodzic płaci na mnie alimenty. Czy muszę uwzględniać jego dochody?

​Nie. W przypadku, gdy jeden z rodziców płaci na rzecz studenta alimenty, zasądzone tylko i wyłącznie wyrokiem sądu, bądź też wynikające z ugody sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, należy zamiast dochodów tego rodzica doliczyć kwotę zasądzonych alimentów.

więcej

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

​O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można ubiegać się wyłącznie w nw. przypadkach:

- sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy
- niepełnosprawność co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego.

Pozostałe osoby mogą ubiegać się tylko o stypendium socjalne podstawowe (bez zwiększenia).

więcej

Jaki jest próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne?

​Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/20 wynosi 1.050,- zł

więcej

Jakie dochody należy uwzględniać w oświadczeniu o dochodach, wypełnianym w USOSweb do wniosku o stypendium socjalne?

​W oświadczeniu o dochodach należy podawać dochody z roku bazowego (w roku akademickim 2019/20 rokiem bazowym jest 2018r.) oraz wszystkie dochody, które nie były uzyskiwane w roku bazowym, a rozpoczęły się po zakończeniu roku bazowego (np. jeżeli dana osoba nie pracowała w roku 2018, a rozpoczęła pracę dopiero po 01.01.2019r. lub osoba pracowała w 2018r., ale utraciła zatrudnienie i rozpoczęła kolejną pracę po 01.01.2019r.)

więcej

Za jakie olimpiady przyznawane jest stypendium Rektora?

​Od roku 2019/20 stypendium Rektora przyznawane jest studentom I roku studiów I stopnia, przyjętych na studia w roku matury, za wszystkie olimpiady, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bez ograniczenia tylko do olimpiad przedmiotowych.
Uznaniu podlegają jednak osiągnięcia (tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego) uzyskane w okresie pobierania nauki w szkole średniej.

więcej

Jaki dokument odnośnie ocen muszą dostarczyć studenci I roku studiów magisterskich nie po SGH?

​Należy dostarczyć oryginał karty przebiegu studiów za ostatni rok studiów pierwszego stopnia i informację o skali ocen w uczelni. 

Karta przebiegu studiów musi zawierać oceny ze wszystkich terminów, podejść, a nie tylko ocenę końcową.

więcej

Czy stypendium Rektora mogą otrzymać studenci I roku studiów magisterskich nie po SGH?

​Mogą. O ile uzyskali wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne na ostatnim roku studiów I stopnia w ciągu roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym złożony został wniosek.

więcej

Za oceny i osiągnięcia z którego roku przyznaje się stypendium Rektora?

​Stypendium Rektora przyznawane jest na podstawie wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć uzyskanych w ciągu roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym złożony został wniosek.

więcej

Czy średnia w USOSweb to moja średnia dziekanatowa z WD?

​Nie. Średnia widniejąca na wniosku w USOSweb jest średnią stypendialną, obliczoną zgodnie z § 21 -24 Regulaminu świadczeń dla studentów, nie zaś średnią dziekanatową z WD.

więcej

Czy można złożyć wniosek o stypendium Rektora, jeśli nie widnieje na nim średnia stypendialna?

​Można, o ile w momencie składania wniosku jest się wpisanym na kolejnym semestr (również w systemie USOS).
BEZ ZALICZENIA POPRZEDNIEGO SEMESTRU I WPISU NA KOLEJNY SEMESTR W SYSTEMIE USOS NIE BĘDZIE MOŻNA WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA.

więcej

Czy w USOSweb będzie widnieć moja średnia stypendialna?

​Podczas wypełniania wniosku o stypendium Rektora średnia stypendialna będzie widoczna wyłącznie u osób, które miały zaliczony poprzedni semestr już przed pierwszym dniem terminu składania wniosków o stypendium Rektora. i mają w USOS wpis na kolejny semestr.

więcej

Kto nie może otrzymać stypendium Rektora?

​Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:

- studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany, dotyczy również uczelni zagranicznych)

- studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia (również na uczelni zagranicznej) i wnioskuje o stypendium na innym kierunku na studiach  I stopnia

- jeśli upłynął okres 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- studentowi, który powtarza semestr studiów

- studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów

- studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów do dnia złożenia wniosku o stypendium (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)

- studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego, trwającego cały poprzedni rok akademicki, chyba że podczas urlopu przystąpił do zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych dla tego roku studiów i uzyskał zaliczenie tego roku

- studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia

więcej

Jak liczony jest okres upływu 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

​Do okresu 6 lat posiadania uprawnień do świadczeń pomocy materialnej wlicza się wszystkie okresy odbywania studiów, bez względu na fakt pobierania lub nie świadczeń pomocy materialnej oraz poziom studiów, w tym okresy urlopów od zajęć z zachowaniem statusu studenta, a także wszystkie okresy studiów odbyte przed podjęciem studiów, na których student ubiega się o świadczenia, łącznie ze studiami za granicą. Przy ustalaniu okresu uprawniającego do świadczeń niepełne miesiące posiadania statusu studenta zaokrągla się do pełnego miesiąca w górę.

więcej

Czy można złożyć wniosek o stypendium Rektora, jeśli nie ma się jeszcze zaliczonego poprzedniego semestru i nie jest się wpisanym na kolejny semestr?

​Niestety nie. Złożenie wniosku w sytuacji braku wpisu na kolejny semestr oznacza nie przyznanie stypendium Rektora (zgodnie z nowym Regulaminem świadczeń).

Osoby, które nadal nie mają rozliczonego poprzedniego semestru, mogą wygenerować i złożyć wniosek dopiero wtedy, gdy uzyskają wpis na kolejny semestr. 

WAŻNE: wpis na kolejny semestr studiów musi również widnieć w systemie USOS!


więcej

Jak złożyć wniosek?

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce: Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta 2. Następnie należy wygenerować wniosek: Dla wszystkich - Wnioski - Lista wniosków - Wwnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych 3. Wniosek należy wydrukować i podpisać. 4. Wniosek musi być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ". Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane! 5. Wniosek należy wysłać pocztą w podanym terminie na adres Działu Obsługi Studentów: Dział Obsługi Studentów Dom Studenta Nr 1 „Sabinki” al. Niepodległości 147 pok. 4 02-555 Warszawa

więcej

Jak utracę ważnosć orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

​1. Nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z ważnym terminem) należy zarejestrować w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych. 2. Następnie należy wygenerować w systemie USOSweb oraz złożyć w formie papierowej (wysyłka listem) w Dziale Obsługi Studentów kolejny wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w danym roku akademickim.

więcej

Jaką kwotę świadczenia otrzymam

​Co roku Komisja Stypendialna ustala odpowiednie stawki stypendium, uzależnione od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2020/21 stawki te wynoszą odpowiednio: stopień lekki ... zł stopień umiarkowany ... zł stopień znaczny ... zł

więcej

Kto może ubiegać sie o stypendium dla osób niepełnosprawnych

​W celu ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy najpierw zgłosić się do Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych (Al. Niepodległości 162, budynek G, pokój 304) celem dokonania rejestracji i przedłożenia oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Bez dopełnienia tych formalności w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych złożenie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych nie będzie możliwe.

więcej

Na jaki okres można złożyć wniosek?

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się na okres roku akademickiego z zastrzeżeniem, iż w przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego studentowi zostało przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych, prawo do przyznanego świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

więcej

Za jakie olimpiady przyznawane jest stypendium Rektora?

​Od roku 2019/20 stypendium Rektora przyznawane jest studentom I roku studiów I stopnia, przyjętych na studia w roku matury, za wszystkie olimpiady, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bez ograniczenia tylko do olimpiad przedmiotowych.
Uznaniu podlegają jednak osiągnięcia (tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego) uzyskane w okresie pobierania nauki w szkole średniej.

więcej

Jaki dokument odnośnie ocen muszą dostarczyć studenci I roku studiów magisterskich nie po SGH?

​Należy dostarczyć oryginał karty przebiegu studiów za ostatni rok studiów pierwszego stopnia i informację o skali ocen w uczelni. 

Karta przebiegu studiów musi zawierać oceny ze wszystkich terminów, podejść, a nie tylko ocenę końcową.

więcej

Czy stypendium Rektora mogą otrzymać studenci I roku studiów magisterskich nie po SGH?

​Mogą. O ile uzyskali wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne na ostatnim roku studiów I stopnia w ciągu roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym złożony został wniosek.

więcej

Za oceny i osiągnięcia z którego roku przyznaje się stypendium Rektora?

​Stypendium Rektora przyznawane jest na podstawie wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć uzyskanych w ciągu roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym złożony został wniosek.

więcej

Czy średnia w USOSweb to moja średnia dziekanatowa z WD?

​Nie. Średnia widniejąca na wniosku w USOSweb jest średnią stypendialną, obliczoną zgodnie z § 21 -24 Regulaminu świadczeń dla studentów, nie zaś średnią dziekanatową z WD.

więcej

Czy można złożyć wniosek o stypendium Rektora, jeśli nie widnieje na nim średnia stypendialna?

​Można, o ile w momencie składania wniosku jest się wpisanym na kolejnym semestr (również w systemie USOS).
BEZ ZALICZENIA POPRZEDNIEGO SEMESTRU I WPISU NA KOLEJNY SEMESTR W SYSTEMIE USOS NIE BĘDZIE MOŻNA WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA.

więcej

Czy w USOSweb będzie widnieć moja średnia stypendialna?

​Podczas wypełniania wniosku o stypendium Rektora średnia stypendialna będzie widoczna wyłącznie u osób, które miały zaliczony poprzedni semestr już przed pierwszym dniem terminu składania wniosków o stypendium Rektora. i mają w USOS wpis na kolejny semestr.

więcej

Kto nie może otrzymać stypendium Rektora?

​Stypendium rektora NIE MOŻE być przyznane m.in.:

- studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany, dotyczy również uczelni zagranicznych)

- studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia (również na uczelni zagranicznej) i wnioskuje o stypendium na innym kierunku na studiach  I stopnia

- jeśli upłynął okres 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- studentowi, który powtarza semestr studiów

- studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów

- studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów do dnia złożenia wniosku o stypendium (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim)

- studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego, trwającego cały poprzedni rok akademicki, chyba że podczas urlopu przystąpił do zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych dla tego roku studiów i uzyskał zaliczenie tego roku

- studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia

więcej

Jak liczony jest okres upływu 6 lat, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

​Do okresu 6 lat posiadania uprawnień do świadczeń pomocy materialnej wlicza się wszystkie okresy odbywania studiów, bez względu na fakt pobierania lub nie świadczeń pomocy materialnej oraz poziom studiów, w tym okresy urlopów od zajęć z zachowaniem statusu studenta, a także wszystkie okresy studiów odbyte przed podjęciem studiów, na których student ubiega się o świadczenia, łącznie ze studiami za granicą. Przy ustalaniu okresu uprawniającego do świadczeń niepełne miesiące posiadania statusu studenta zaokrągla się do pełnego miesiąca w górę.

więcej

Czy można złożyć wniosek o stypendium Rektora, jeśli nie ma się jeszcze zaliczonego poprzedniego semestru i nie jest się wpisanym na kolejny semestr?

​Niestety nie. Złożenie wniosku w sytuacji braku wpisu na kolejny semestr oznacza nie przyznanie stypendium Rektora (zgodnie z nowym Regulaminem świadczeń).

Osoby, które nadal nie mają rozliczonego poprzedniego semestru, mogą wygenerować i złożyć wniosek dopiero wtedy, gdy uzyskają wpis na kolejny semestr. 

WAŻNE: wpis na kolejny semestr studiów musi również widnieć w systemie USOS!


więcej