Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dokumenty do pobrania : Dokumenty - Dział Obsługi Projektów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Lista spraw i wniosków
 

 dokumenty do pobrania

 
 

 Wzory umów

 
Umowy związane z prowadzeniem naukowych prac badawczych

Tekst ujednolicony opracowany na podstawie zarządzenia nr 20 z dn. 23 marca 2011 i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

Umowa zlecenia naukowych prac badawczych

Umowa o dzieło stanowiące naukową pracę badawczą


Rachunek do umowy zlecenia naukowych prac badawczych

Rachunek do umowy o dzieło stanowiące nakową pracę badawczą

Protokół zdawczo - odbiorczy


Umowy cywilnoprawne na prace o charakterze pozaakademickim

Zarządzenie Rektora nr 48 z dn. 29 października 2010 zmieniające Zarządzenie Rektora nr 38 z dn. 9 sierpnia 2010 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych na prace o charakterze pozaakademickim

Umowa zlecenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro
Plik edytowalny Plik do druku

Umowa zlecenia zawierana w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
Plik edytowalny Plik do druku

Umowa o dzieło o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro
Plik edytowalny Plik do druku

Umowa o dzieło zawierana w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
Plik edytowalny Plik do druku

Rachunek
Plik edytowalny Plik do druku

Protokół zdawczo - odbiorczy
Plik edytowalny Plik do druku


Umowy w zakresie działalności twórczej

Zarządzenie Rektora nr 49 z dn. 29 października 2010 zmieniające Zarządzenie Rektora nr 39 z dn. 9 sierpnia 2010 w sprawie zawierania umów w zakresie działalności twórczej

Umowa o wykonanie prac twórczych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro
Plik edytowalny Plik do druku

Umowa o wykonanie prac twórczych zawierana w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
Plik edytowalny Plik do druku

Rachunek
Plik edytowalny Plik do druku

Protokół zdawczo - odbiorczy
Plik edytowalny Plik do druku
 

 Projekty dofinansowane w ramach funduszy strukturalnych

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania PO KL
Ważna informacja: Do czasu ogłoszenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmienionych Zasad finansowania PO KL część zapisów obowiązującego dokumentu z dnia 24 grudnia 2012 r. jest nieaktualna. Sytuacja ta wynika z wejścia w życie z dniem 1 maja br. zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 2 kwietnia 2014 r. Planowany termin przekazania zaktualizowanych Zasad finansowania PO KL to lipiec 2014 r. Beneficjenta w trakcie realizacji projektu PO KL obowiązuje podpisana umowa o dofinansowanie projektu, Wytyczne i obowiązujące prawo. Zasady finansowania PO KL stanowią jedynie wytłumaczenie obowiązujących wytycznych.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG
 
Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PO IG

 

 pROGRAMY rAMOWE (7 PR, hORYZONT 2020)

 

ASPEKTY FINANSOWE PROJEKTÓW

Publikacja KPK "Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej"

Więcej przydatnych informacji, w tym procedura zgłaszania projektów międzynarodowych do realizacji na SGH, znajduje się pod tym linkiem


 

 Wydatkowanie środków

 
Tekst ujednolicony opracowany na podstawie zarządzenia nr 32 z 8 lipca 2014 r. i zarządzenia nr 54 z 12 grudnia 2014 r.

Więcej informacji dot. zamówień publicznych znajduje się na stronie Działu Zakupów

Instrukcja do Workflow

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - Ważna informacja: Wzór ten obowiązuje tylko w przypadku postępowań realizowanych w walutach innych niż złotówki
Plik edytowalny Plik do druku

Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS
 

 Zamykanie projektów

 
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.