Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Weź stypendium - dla rozwoju : Weź stypendium - dla rozwoju – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Weź stypendium - dla rozwoju
 

 Weź stypendium – dla rozwoju

 
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 
Celem projektu było zwiększenie efektywności pracy naukowo-badawczej i podniesienie jakości pracy dydaktycznej wyłonionej do projektu grupy doktorantek i doktorantów ze stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w SGH. Narzędziem realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia było atrakcyjne stypendium w kwocie 4000 zł miesięcznie przyznawane na okres od 1 roku do 2 lat.
 
Kryteria przyznawania stypendiów były oparte na:
 • wynikach egzaminów z przedmiotów objętych programem odpowiednio I lub II roku stacjonarnych studiów doktoranckich;
 • postępach w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
 • zaangażowaniu w pracę dydaktyczną oraz organizacyjną świadczoną na rzecz SGH.
 
Warunki przyznawania stypendium, jak i oceny okresowej stypendystek i stypendystów, określał regulamin stypendialny. Te działania realizowała Komisja Stypendialna powołana w myśl założeń projektu. Członkami Komisji Stypendialnej byli:
 • prof. dr hab. Marek BRYX, Prorektor SGH ds. Rozwoju (w nowej kadencji - Prorektor SGH ds. Zarządzania) z prawem głosu rozstrzygającego;
 • przedstawiciele Dziekanów poszczególnych (tj. pięciu) Kolegiów Uczelni, legitymujący się statusem samodzielnego pracownika naukowego (tzn. posiadający stopień doktora habilitowanego);
 • reprezentant Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Najważniejsze rezultaty projektu, to:
 • grupa 22 doktorantek i doktorantów była stypendystkami i stypendystami projektu (plan zakładał udział co najmniej 15 osób);
 • 16 osób spośród stypendystek i stypendystów z sukcesem zintensyfikowało swoją pracę nad rozprawą doktorską;
 • 17 osób spośród stypendystek i stypendystów znacząco wzmocniło swoje kompetencje metodyczne i pedagogiczne potrzebne do efektywnego realizowania dydaktyki;
 • stypendystki i stypendyści projektu opublikowali łącznie 73 publikacje naukowe;
 • stypendystki i stypendyści projektu byli zaangażowani w realizację lub współrealizację 47 projektów badań naukowych.
Okres realizacji projektu: 01.02.2010 – 30.04.2013
 
Zespół zarządzający projektem
 • prof. dr hab. Krystyna POZNAŃSKA – Kierownik projektu, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
 • dr Kamil KRAJ – Sekretarz projektu – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
 • mgr Maciej IWANICKI – Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości – Biuro ds. Funduszy Europejskich