Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie : Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie
 

 Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie

 

 

 
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV „Szkolnictwo Wyższe”, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
 
Projekt „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie” był skierowany przede wszystkim do pracowników i pracownic urzędów małych i średnich miast, w których wiedza na temat rewitalizacji oraz wymiana doświadczeń z innymi praktykami są najtrudniej dostępne. Dobre przygotowanie merytoryczne kadr samorządowych jest warunkiem zwiększenia skali działań rewitalizacyjnych i poprawy jakości życia we wszystkich regionach Polski. Wydawało się to szczególnie potrzebne w chwili, gdy wraz z wdrażaniem Inicjatywy JESSICA zmieniała się formuła finansowania projektów rewitalizacyjnych. Obecnie wiedza ta jest nie mniej potrzebna, zwłaszcza przed kolejnym okresem programowania (2014-2020). Miasta nadal będą mogły korzystać ze środków unijnych na rewitalizację, jednak stopniowo będą musiały przygotować się także do niezależności od nich.
 
Do czasu realizacji projektu nie zostały w Polsce uruchomione studia podyplomowe, które w sposób kompleksowy i wyczerpujący obejmowały całokształt zarządzania przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi i ich finansowania. Wraz z coraz większym zainteresowaniem samorządów lokalnych realizowaniem projektów rewitalizacyjnych powiększała się na rynku luka między dotychczas oferowanymi programami nauczania a potrzebami rynku i oczekiwaniami pracodawców. Propozycja studiów podyplomowych „Rewitalizacja miast polskich – organizacja i finansowanie” zmierzała w kierunku wypełnienia tej luki.
 
Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji pracowników i pracownic samorządów lokalnych zajmujących się rewitalizacją miast oraz zainteresowanych tematyką kompleksowej organizacji i optymalnego finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 
Projekt obejmował:
 • szkolenia „Kierowanie przedsięwzięciami rewitalizacji miast – trening”, zrealizowane w okresie czerwiec – październik 2011r., zakończone przygotowaniem Banku wizyt studyjnych,
 • studia podyplomowe „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, które zostały uruchomione w listopadzie 2011 r., zakończone w październiku 2012 r. Studia ukończyło 37 z 40 słuchaczy.
 
Okres realizacji projektu: 01.12.2010 – 20.12.2012.
 
Podstawową cechą projektu było połączenie kilku technik dydaktycznych. Od początku ideą przewodnią zespołu SGH i UJ było praktyczne podejście. Dzięki połączeniu zajęć e-learningowych z warsztatami, wykładami i wyjazdami na wizyty studyjne uzyskano kompleksowy produkt obejmujący pełne spektrum zagadnień związanych z rewitalizacją miast. Istotna była nie bierna obecność słuchaczy na wykładach, ale stała współpraca w grupach i praca z wykładowcami na platformie e-learningowej.
 
Najistotniejszymi produktami realizacji projektu są:
 • unikatowy Bank wizyt studyjnych zawierający materiały do wizyt studyjnych w 16 miastach w Polsce o inspirujących doświadczeniach w zakresie rewitalizacji miast (http://rewitalizacja.sgh.waw.pl/bank-wizyt-studyjnych) – każda z wizyt to 16 godzin warsztatów połączonych ze spotkaniami z lokalnymi władzami, liderami i kierownikami projektów rewitalizacyjnych oraz wizjami lokalnymi,
 • program szkoleń dla trenerów – praktyków, którzy swoją wiedzę praktyczną w zakresie rewitalizacji miast lub rozwoju lokalnego chcieliby wzbogacić o metodyczne umiejętności potrzebne do prezentacji dobrych praktyk,
 • program studiów podyplomowych przygotowany przez dwie wiodące polskie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie – dotyczący aspektów przestrzennych (GIS), zarządczych i finansowych rewitalizacji miast (http://rewitalizacja.sgh.waw.pl/ramowy-program-studiow-podyplomowych),
 • platforma e-learningowa zawierająca 100 godzin zajęć obligatoryjnych dla słuchaczy SP oraz liczne zajęcia fakultatywne i aplikacje społecznościowe (np. rewitalizacyjną wikipedię).
 
Studia podyplomowe „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie” były objęte merytorycznym patronatem Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
Rada Programowa
 • prof. dr hab. Marek BRYX, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH – Inicjator projektu i  pomysłodawca koncepcji studiów
 • prof. zw. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI, Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • mgr inż. Marek GOLUCH, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy
 • dr hab. inż. architekt Aleksander NOWORÓL, prof. UJ
 • dr hab. Zbigniew STRZELECKI, prof. nadzw. SGH, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
 • dr hab. arch. Zygmunt ZIOBROWSKI, prof. Instytutu Rozwoju Miast
 
Projekt realizowany był w partnerstwie:
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Lider projektu
 • Uniwersytet Jagielloński - Partner.
Zespół projektowy
 • dr Aleksandra JADACH-SEPIOŁO – Kierownik projektu, Kierownik Studium Podyplomowego –  Zakład Inwestycji i Nieruchomości w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauko o Przedsiębiorstwie, SGH
 • Anna BŁAŻEJCZYK – Sekretarz Studium – Biuro ds. Funduszy Europejskich, SGH
 • dr Rafał GRABOWSKI – Specjalista ds. rozliczeń i Sprawozdawczości – Zakład Rachunkowości Zarządczej, Katedra Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH
 • Marzena PŁONKA – Specjalista ds. obsługi słuchaczy – Biuro ds. Funduszy Europejskich.