Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR : Dla studentów
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR
 

 Dla studentów

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza studentów do udziału w projekcie „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku Finanse i Rachunkowość SGH”. W ramach projektu organizowane będą:
 • warsztaty doskonalenia kompetencji w zakresie wykorzystywania programów finansowo-księgowych,
 • staże.
WARSZTATY doskonalenia kompetencji w zakresie wykorzystywania programów finansowo-księgowych
 
Jesteś na kierunku FiR? Chcesz zwiększyć swoje szanse na wysokie wynagrodzenie? Zdobądź certyfikowane kompetencje z obsługi programów klasy ERP!

Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty z obsługi dwóch programów klasy ERP:
 1. Microsoft Dynamics Axapta,
 2. Comarch ERP Optima.

Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Microsoft Dynamics Axapta – Microsoft Dynamics AX (dawniej znany jako Microsoft Business Solutions – Axapta) – to system informatyczny ERP firmy Microsoft, który został przetłumaczony na kilkadziesiąt języków obcych, dzięki czemu osoba znająca ten program posiada kompetencje o zasięgu międzynarodowym. System podzielony jest na moduły, z których każdy jest w pełni zintegrowany z modułem finansów. W systemie występują, między innymi, moduły: Finanse, Handel i Logistyka, Planowanie produkcji, CRM, Planowanie główne.

System Microsoft Dynamics AX jest kompletnym systemem ERP do zarządzania procesami biznesowymi dla dużych przedsiębiorstw. Jest to system:
 • o bogatej funkcjonalności, pozwalający zwiększyć produktywność pracowników,
 • kompatybilny z innymi programami firmy Windows, o podobnym działaniu,
 • umożliwiający prowadzenie działalności w różnych lokalizacjach i krajach,
 • dostosowany do każdej branży i biznesu.
Comarch ERP Optima to jeden z najpopularniejszych w Polsce programów stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom jest bardzo często wybieranym oprogramowaniem wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych. System Comarch ERP Optima jest dostępny w modelu stacjonarnym oraz w modelu usługowym, dzięki czemu użytkownicy mogą kompleksowo zarządzać procesami w firmie przez Internet. Z programu Comarch ERP Optima korzysta już ponad 60 000 firm z różnych branż i sektorów rynku.

Szczegóły dotyczące organizacji warsztatów
 1. W warsztatach mogą wziąć udział studenci SGH w Warszawie, którzy:
  • realizują w systemie stacjonarnym na kierunku Finanse i Rachunkowość jeden z ostatnich dwóch semestrów studiów licencjackich lub magisterskich,
  • nie byli lub nie są objęci wsparciem z innego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • są i nie są aktywni zawodowo,
  • nie realizowali i/lub nie posiadają dokumentu/certyfikatu ukończenia przedmiotowych warsztatów z obsługi programów o których mowa powyżej.
 2. Warsztaty dotyczące programu Microsoft Dynamics Axapta:
  • zostały przewidziane na 100 osób (10 grup po 10 osób),
  • będą trwały 32 godziny (cztery warsztaty po 8 godzin dydaktycznych),
  • zostały podzielone na dwie części: część dotycząca wykorzystania programu dla potrzeb rachunkowości finansowej – 16 godzin, część dotycząca wykorzystywania programu dla potrzeb rachunkowości zarządczej – 16 godzin,
  • certyfikowane – po zakończeniu warsztatów studenci otrzymają certyfikat. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich warsztatach.
 3. Warsztaty dotyczące programu Comarch ERP Optima:
  • zostały przewidziane na 100 osób (10 grup po 10 osób),
  • będą trwały 32 godziny (cztery warsztaty po 8 godzin dydaktycznych),
  • zostały podzielone na dwie części: część dotycząca wykorzystania programu dla potrzeb rachunkowości finansowej – 16 godzin, część dotycząca wykorzystywania programu dla potrzeb rachunkowości zarządczej – 16 godzin,
  • certyfikowane – po zakończeniu warsztatów studenci otrzymają certyfikat. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich warsztatach.
 4. Warsztaty będa realizowane tylko we wrześniu 2015 r. od poniedziałku do soboty. Decyzja o uruchomieniu grup będzie uzależniona od liczby zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przypisania uczestników warsztatów do poszczególnych grup.
 5. W celu zapisania się na warsztaty należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres kompetencje.fir@sgh.waw.pl i stawić się, w celu podpisania zgłoszenia, do Pani Emilii Nabiałek (pokój 12, budynek G). Dopiero po podpisaniu zgłoszenia student/studentka zostanie uwzględniony(-a) w procesie rekrutacji. Prosimy zabrać ze sobą legitymację studencką.
 6. Istnieje możliwość zapisania się na warsztaty dotyczące jednego lub dwóch programów.
 7. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

STAŻE
 
W ramach projektu organizowane są staże dla 100 studentów SGH w Warszawie, którzy realizują w systemie stacjonarnym na kierunku Finanse i Rachunkowość jeden z ostatnich dwóch semestrów studiów licencjackich lub magisterskich. Staże, o których mowa, powinny:
 • trwać 4 tygodnie w wymiarze po 20 godzin na tydzień,
 • zakończyć się najpóźniej do 6 miesięcy od czasu obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej lub do końca sierpnia 2015r., w zależności, który z wymienionych terminów przypada wcześniej.
Istnieje możliwość podziału stażu na dwa podokresy (np. dwa razy po 2 tygodnie), przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi podokresami nie powinna trwać dłużej niż 30 dni.
 
Celem organizacji staży jest nabycie lub doskonalenie kompetencji zawodowych, które:
 • są niezbędne przy wykonywaniu pracy w obszarach finansowo-księgowych oraz
 • są zbieżne z efektami kształcenia wskazanymi w programie nauczania dla kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.
Założeniem projektu jest to, że organizacja staży powinna wzbogacić lub doskonalić kompetencje stażystów. Z tego względu przedsiębiorcy uczestniczący w organizacji stażu, jak również stażyści, zostaną poproszeni o złożenie stosownego oświadczenia. Będzie z niego wynikało, że przed rozpoczęciem stażu stażysta/stażystka nie wykonywał (-a) takich prac na rzecz danego przedsiębiorcy, jakie będzie wykonywał (-a) w trakcie odbywania stażu.

Wsparciem mogą być objęci tylko i wyłącznie ci studenci, którzy:
 • nie byli lub nie są objeci wsparciem z innego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • w chwili aplikowania i realizacji stażu są osobami niezatrudnionymi i niewykonujacymi innej pracy zarobkowej.
Staże mają charakter odpłatny i są finansowane w całości ze środków projektu. W budżecie projektu przewidziane zostały środki na wynagrodzenia stażystów w kwocie 18 zł/godzinę. Jest to kwota, która obejmuje wypłatę dla stażysty/stażystki oraz obciążenia publiczno-prawne. Oznacza to, że do wypłaty kwota 18 zł/godzinę będzie pomniejszona o obciążenia publiczno-prawne. Jednostką dokonującą wypłaty jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
W trakcie odbywania stażu każdy (-a) stażysta/stażystka będzie miał (-a) za zadanie opracować studium przypadku. Powinno ono opisywać rzeczywiste zagadnienie problemowe występujące u przedsiębiorcy i odnosić się merytorycznie do kompetencji, które stażysta/stażystka będzie zdobywać bądź doskonalić w trakcie stażu. Biorąc pod uwagę różną skłonność przedsiębiorców do ujawniania informacji, przyjęto założenie, że istnieje możliwość ukrycia bądź przekształcenia danych uwzględnianych w studium, których przedsiębiorca nie będzie chciał ujawnić. Decyzję w tej kwestii pozostawia się osobom reprezentującym danego przedsiębiorcę. Studia przypadków, o których mowa, zostaną zebrane, zrecenzowane, a następnie wydane w formie elektronicznej jako darmowy podręcznik akademicki (w formie e-book’a).
 
Każdy ze stażystów będzie miał dwóch opiekunów. Jednym z nich będzie opiekun wskazany przez przedsiębiorcę, u którego będzie odbywany staż. Zadaniem tego opiekuna będzie organizacja i nadzorowanie prac podejmowanych w ramach stażu. Drugim będzie opiekun naukowy wskazany przez zespół zarządzający projektu. Jego zadanie będzie polegało na:
 • opracowaniu i korekcie (jeżeli będzie ona konieczna) wspólnie ze stażystą/stażystką planu stażu,
 • kontroli i zatwierdzeniu sprawozdania z przebiegu stażu,
 • opracowaniu wspólnie ze stażystą/stażystką koncepcji studium przypadku, o którym mowa powyżej,
 • nadzorowaniu i wskazaniu niezbędnych korekt do opracowanego przez stażystę/stażystkę studium przypadku, a także – w uzasadnionych przypadkach – uzupełnieniu tekstu studium przypadku (jeżeli w ocenie opiekuna naukowego uzupełnienie to spowoduje, że wzrośnie wartość dydaktyczna opisanego studium przypadku).
Osoby chcące odbyć staż prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres kompetencje.fir@sgh.waw.pl i  stawienie się, w celu podpisania zgłoszenia do projektu, do Pani Emilii Nabiałek (pokój 12, budynek G) do dnia 20.03.2015. Dopiero po podpisaniu zgłoszenia student/studentka zostanie uwzględniony (-a) w procesie rekrutacji. Prosimy zabrać ze sobą legitymację studencką.
 
Po otrzymaniu zgłoszenia zostaną podjęte następujące czynności.
 1. Osoba aplikująca zostanie zarejestrowana w projekcie jako kandydat (-ka) do odbycia stażu.
 2. Osoby zarejestrowane uzyskają w dniu 21.03.2015 dostęp do zakładki zawierającej zgłoszone przez przedsiębiorców oferty staży, które będą widoczne po zalogowaniu.
 3. Osoby, które wyrażą zainteresowanie daną ofertą, powinny przesłać do przedsiębiorcy dokumenty zgłoszeniowe (CV oraz list motywacyjny). Na tej podstawie przedsiębiorca będzie mógł podjąć działania ukierunkowane na wybór osoby, której umożliwi odbycie stażu.
 4. Po dokonaniu przez przedsiębiorcę wyboru stażysty/stażystki zostaną podpisane umowy: (a) pomiędzy przedsiębiorcą współuczestniczącym w organizacji staży dla studentów a Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz (b) pomiędzy stażystą/stażystką a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
 5. Po podpisaniu umowy zostanie wskazany opiekun naukowy stażysty/stażystki i będzie można rozpocząć odbywanie stażu.
Baza przedsiębiowców oferujących staże w ramach projektu (Plik jest dostępny dla osób, które dopełniły formalności związanych ze zgłoszeniem do projektu. W celu uzyskania dostępu należy zalogować się na stronę wykorzystując ikonę kłódki w prawym górnym rogu ekranu).