Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR : Dla przedsiębiorców
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR
 

 Dla przedsiębiorców

 
W związku z realizacją projektu „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku Finanse i Rachunkowość SGH”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza przedsiębiorców do współpracy w zakresie organizacji staży. Poniżej przedstawiono rolę różnych podmiotów zaangażowanych w realizację staży, w tym przedsiębiorców, a także wskazano formalności, jakie prosimy dopełnić chcąc nawiązać współpracę.
 
W ramach projektu organizowane są staże dla 100 studentów SGH w Warszawie, którzy realizują w systemie stacjonarnym na kierunku Finanse i Rachunkowość jeden z ostatnich dwóch semestrów studiów licencjackich lub magisterskich. Staże, o których mowa, powinny:
 • trwać 4 tygodnie w wymiarze po 20 godzin na tydzień,
 • zakończyć się do końca lipca 2015 r. albo do dnia obrony pracy dyplomowej, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej.
Istnieje możliwość podziału stażu na dwa podokresy (np. dwa razy po 2 tygodnie), przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi podokresami nie powinna trwać dłużej niż 30 dni.
 
Celem organizacji staży jest nabycie lub doskonalenie kompetencji zawodowych, które:
 • są niezbędne przy wykonywaniu pracy w obszarach finansowo-księgowych oraz
 • są zbieżne z efektami kształcenia wskazanymi w programie nauczania dla kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.
Założeniem projektu jest to, że organizacja staży powinna wzbogacić lub doskonalić kompetencje stażystów. Z tego względu przedsiębiorcy uczestniczący w organizacji stażu, jak również stażyści, zostaną poproszeni o złożenie stosownego oświadczenia. Będzie z niego wynikało, że przed rozpoczęciem stażu stażysta/stażystka nie wykonywał (-a) takich prac na rzecz danego przedsiębiorcy, jakie będzie wykonywał (-a) w trakcie odbywania stażu.
 
Staże mają charakter odpłatny i są finansowane w całości ze środków projektu. W budżecie projektu przewidziane zostały środki na wynagrodzenia stażystów w kwocie 18 zł/godzinę. Jest to kwota, która obejmuje wypłatę dla stażysty/stażystki oraz obciążenia publiczno-prawne. Oznacza to, że do wypłaty kwota 18 zł/godzinę będzie pomniejszona o obciążenia publiczno-prawne. Jednostką dokonującą wypłaty jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
W trakcie odbywania stażu każdy (-a) stażysta/stażystka będzie miał (-a) za zadanie opracować studium przypadku. Powinno ono opisywać rzeczywiste zagadnienie problemowe występujące u przedsiębiorcy i odnosić się merytorycznie do kompetencji, które stażysta/stażystka będzie zdobywać bądź doskonalić w trakcie stażu. Biorąc pod uwagę różną skłonność przedsiębiorców do ujawniania informacji, przyjęto założenie, że istnieje możliwość ukrycia bądź przekształcenia danych uwzględnianych w studium, których przedsiębiorca nie będzie chciał ujawnić. Decyzję w tej kwestii pozostawia się osobom reprezentującym danego przedsiębiorcę. Studia przypadków, o których mowa, zostaną zebrane, zrecenzowane, a następnie wydane w formie elektronicznej jako darmowy podręcznik akademicki (w formie e-book’a).
 
Każdy ze stażystów będzie miał dwóch opiekunów. Jednym z nich będzie opiekun wskazany przez przedsiębiorcę, u którego będzie odbywany staż. Zadaniem tego opiekuna będzie organizacja i nadzorowanie prac podejmowanych w ramach stażu. W budżecie projektu przewidziane są środki na wynagrodzenie opiekuna wskazanego przez przedsiębiorcę. Jednostką dokonującą wypłaty jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
Drugim będzie opiekun naukowy wskazany przez zespół zarządzający projektu. Jego zadanie będzie polegało na:
 • opracowaniu i korekcie (jeżeli będzie ona konieczna) wspólnie ze stażystą/stażystką planu stażu,
 • kontroli i zatwierdzeniu sprawozdania z przebiegu stażu,
 • opracowaniu wspólnie ze stażystą/stażystką koncepcji studium przypadku, o którym mowa powyżej,
 • nadzorowaniu i wskazaniu niezbędnych korekt do opracowanego przez stażystę/stażystkę studium przypadku, a także – w uzasadnionych przypadkach – uzupełnieniu tekstu studium przypadku (jeżeli w ocenie opiekuna naukowego uzupełnienie to spowoduje, że wzrośnie wartość dydaktyczna opisanego studium przypadku).
W budżecie projektu przewidziane są środki na wynagrodzenie opiekunów naukowych. Również w tym przypadku jednostką dokonującą wypłaty jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
Przedsiębiorców chcących podjąć współpracę prosimy o przesłanie na adres e-mail kompetencje.fir@sgh.waw.pl uzupełnionego arkusza zgłoszenia do dnia 20.03.2015. Arkusz ten pozwoli zidentyfikować cechy, preferencje oraz możliwości przedsiębiorców, które są istotne z punktu widzenia niniejszego projektu. Prosimy o wypełnienie odrębnego formularza dla każdej oferty.
 
Po otrzymaniu zgłoszenia zostaną podjęte następujące czynności.
 1. Informacja o Państwa ofercie zostanie zamieszczona na stronie poświęconej projektowi w zakładce „Dla studentów”. Oferta będzie widoczna tylko dla studentów zakwalifikowanych do odbywania staży organizowanych w ramach niniejszego projektu. Pierwsze oferty zostaną opublikowane 21.03.2015.
 2. Studenci, którzy wyrażą zainteresowanie Państwa ofertą, prześlą do Państwa dokumenty zgłoszeniowe (CV oraz list motywacyjny). Na tej podstawie będziecie mogli Państwo dokonać wyboru osoby, której umożliwicie Państwo odbycie stażu. Informację o dokonanym wyborze prosimy przekazać mailowo do biura projektu na adres kompetencje.fir@sgh.waw.pl.
 3. Po dokonaniu wyboru stażysty/stażystki zostaną podpisane umowy: (a) pomiędzy Państwem, czyli przedsiębiorcą współuczestniczącym w organizacji staży dla studentów a Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz (b) pomiędzy stażystą/stażystką a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
 4. Po podpisaniu umów zostanie wskazany opiekun naukowy stażysty/stażystki i będzie można rozpocząć odbywanie stażu.