Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR : Dla opiekunów naukowych
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR
 

 Dla opiekunów naukowych

 
W związku z realizacją projektu „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku Finanse i Rachunkowość SGH”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza nauczycieli akademickich do współpracy w zakresie organizacji staży. Poniżej przedstawiono rolę różnych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, w tym nauczycieli akademickich, a także wskazano formalności, jakie prosimy dopełnić chcąc nawiązać współpracę.
 
W ramach projektu organizowane są staże dla 100 studentów SGH w Warszawie, którzy realizują w systemie stacjonarnym na kierunku Finanse i Rachunkowość jeden z ostatnich dwóch semestrów studiów licencjackich lub magisterskich. Staże, o których mowa, powinny:
 • trwać 4 tygodnie w wymiarze po 20 godzin na tydzień,
 • zakończyć się do końca lipca 2015 r. albo do dnia obrony pracy dyplomowej, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej.
Istnieje możliwość podziału stażu na dwa podokresy (np. dwa razy po 2 tygodnie), przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi podokresami nie powinna trwać dłużej niż 30 dni.
 
Celem organizacji staży jest nabycie lub doskonalenie kompetencji zawodowych, które:
 • są niezbędne przy wykonywaniu pracy w obszarach finansowo-księgowych oraz
 • są zbieżne z efektami kształcenia wskazanymi w programie nauczania dla kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.
Staże mają charakter odpłatny i są finansowane w całości ze środków projektu. W budżecie projektu przewidziane zostały środki na wynagrodzenia stażystów w kwocie 18 zł/godzinę. Jest to kwota, która obejmuje wypłatę dla stażysty/stażystki oraz obciążenia publiczno-prawne. Oznacza to, że do wypłaty kwota 18 zł/godzinę będzie pomniejszona o obciążenia publiczno-prawne. Jednostką dokonującą wypłaty jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
W trakcie odbywania stażu każdy (-a) stażysta/stażystka będzie miał (-a) za zadanie opracowanie studium przypadku. Powinno ono opisywać rzeczywiste zagadnienie problemowe występujące u przedsiębiorcy i odnosić się merytorycznie do kompetencji, które stażysta/stażystka będzie zdobywać bądź doskonalić w trakcie stażu. Biorąc pod uwagę różną skłonność przedsiębiorców do ujawniania informacji, przyjęto założenie, że istnieje możliwość ukrycia bądź przekształcenia danych uwzględnianych w studium, których przedsiębiorca nie będzie chciał ujawnić. Decyzję w tej kwestii pozostawia się osobom reprezentującym danego przedsiębiorcę. Studia przypadków, o których mowa, zostaną zebrane, zrecenzowane, a następnie wydane w formie elektronicznej jako darmowy podręcznik akademicki (w formie e-book’a).
 
Każdy ze stażystów będzie miał dwóch opiekunów. Jednym z nich będzie opiekun wskazany przez przedsiębiorcę, u którego będzie odbywany staż. Zadaniem tego opiekuna będzie organizacja i nadzorowanie prac podejmowanych w ramach stażu. W budżecie projektu przewidziane są środki na wynagrodzenie opiekuna wskazanego przez przedsiębiorcę. Jednostką dokonującą wypłaty jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
Drugim będzie opiekun naukowy wskazany przez zespół zarządzający projektu. Jego zadanie będzie polegało na:
 • opracowaniu i korekcie (jeżeli będzie ona konieczna) wspólnie ze stażystą/stażystką planu stażu,
 • kontroli i zatwierdzeniu sprawozdania z przebiegu stażu,
 • opracowaniu wspólnie ze stażystą/stażystką koncepcji studium przypadku, o którym mowa powyżej,
 • nadzorowaniu i wskazaniu niezbędnych korekt do opracowanego przez stażystę/stażystkę studium przypadku, a także – w uzasadnionych przypadkach – uzupełnieniu tekstu studium przypadku (jeżeli w ocenie opiekuna naukowego uzupełnienie to spowoduje, że wzrośnie wartość dydaktyczna opisanego studium przypadku).
W budżecie projektu przewidziane są środki na wynagrodzenie opiekunów naukowych. Również w tym przypadku jednostką dokonującą wypłaty jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
Nauczycieli akademickich chcących podjąć współpracę prosimy o przesłanie na adres e-mail kompetencje.fir@sgh.waw.pl uzupełnionego arkusza zgłoszenia do dnia 20.11.2014. Do współpracy zapraszamy osoby, które prowadziły zajęcia (ćwiczenia lub wykłady) przynajmniej z jednego z następujących przedmiotów.
 1. Na studiach pierwszego stopnia (według „Planu studiów i programu kształcenia” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013):
  • Rachunkowość finansowa,
  • Krajowe Standardy Sprawozdawczości,
  • Laboratorium z rachunkowości finansowej,
  • Podstawy rachunku kosztów,
  • Sprawozdania finansowe grup kapitałowych,
  • Podatki w rachunkowości.
 2. Studia drugiego stopnia (według „Planu studiów i programu kształcenia” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014):
  • Rachunek kosztów,
  • Rachunkowość zarządcza,
  • Zaawansowana rachunkowość finansowa,
  • Badanie sprawozdań finansowych,
  • Laboratorium z rachunkowości zarządczej,
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości,
  • Rachunkowość w jednostkach sfery budżetowej,
  • Rachunkowość w banku,
  • Rachunkowość w zakładzie ubezpieczeń.