Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR : FAQ
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR
 

 FAQ

 
Najczęściej zadawane ​pytania dotyczące projektu


1.    Czy istnieje możliwość niepodpisywania zgłoszenia, mimo zgłoszenia się poprzez wysłanie formularza?
Podpisanie zgłoszenia i przedstawienie legitymacji studenckiej jest obligatoryjnym i formalnym elementem procesu rejestracji kandydatów/kandydatek do odbycia stażu. Niedopełnienie wszystkich formalności, w tym również niepodpisanie zgłoszenia, skutkować będzie brakiem możliwości zakończenia procesu rejestracji kandydata/kandydatki do odbycia stażu. Tym samym osoba taka nie uzyska dostępu do ofert przedsiębiorców, które będą widoczne po zalogowaniu. Formalności można jednak dopełnić w późniejszym okresie i w ten sposób zostać zarejestrowanym, jako kandydat/kandydatka do odbycia stażu i uzyskać dostęp do ofert, o których mowa powyżej.
 
2.    Obecnie jestem studentem drugiego semestru studiów magisterskich. Czy mimo tego mogę aplikować o staż, który teoretycznie mógłby odbywać się w przyszłym semestrze, a zatem wtedy, kiedy będę na trzecim semestrze studiów magisterskich?
Istnieje możliwość rozpoczęcia aplikowania i wysłania formularza zgłoszeniowego. Jednakże należy podkreślić, że dopełnienie formalności związanych z procesem rejestracji kandydata/kandydatki do odbycia stażu będzie możliwe dopiero po rozpoczęciu trzeciego semestru studiów magisterskich. Po dopełnieniu formalności dana osoba zostanie zarejestrowana, jako kandydat/kandydatka do odbycia stażu i uzyska dostęp do ofert przedsiębiorców.
 
3.    Jestem zainteresowana warsztatami w ramach programu "Program doskonalenia kompetencji dla kierunku Finanse i Rachunkowość SGH". Czy po rekrutacji odbywającej się w listopadzie będę mogła wybrać termin, w którym miałby się odbyć staż, czy są one narzucone z góry?
W ramach projektu będzie istniała elastyczność w zakresie doboru terminów, w jakich będą przeprowadzane warsztaty. Organizatorzy projektu dołożą wszelkich starań, aby przedstawione terminy stwarzały możliwość uczestnictwa w warsztatach.
 
4.    Czy staże dotyczą tylko studentów studiujących na kierunku finanse i rachunkowość?
W ramach projektu organizowane są staże tylko dla studentów SGH w Warszawie, którzy realizują w systemie stacjonarnym na kierunku Finanse i Rachunkowość jeden z ostatnich dwóch semestrów studiów licencjackich lub magisterskich.
 
5.    Ilu studentów możemy wysłać na staż?
Nie istnieją ograniczenia dotyczące ilości studentów przyjmowanych na staż przez jednego przedsiębiorcę. Istnieje jednak ograniczenie dotyczące ilości stażystów przypisanych do jednego opiekuna wskazanego przez przedsiębiorcę. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż trzech stażystów jednocześnie.
 
6.    Czy oferta obejmuje przede wszystkim projekty z obszaru rachunkowości (w pliku wskazane są kompetencje z rachunkowości zarządczej/finansowej), czy też byłaby możliwość organizacji stażu o tematyce nieco bardziej biznesowej, np. związanej z ofertą produktową banku?
Projekt „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku Finanse i Rachunkowość SGH” jest realizowany z myślą o doskonaleniu kompetencji zawodowych, które są niezbędne przy wykonywaniu pracy w obszarach finansowo-księgowych. Stąd uwzględnienie tematyki związanej z ofertą produktową banku byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby była ona rozpatrywana bezpośrednio na płaszczyźnie rachunkowości finansowej lub zarządczej.
 
7.    Czy mogę zaznaczyć w formularzu, że będą doskonalone inne kompetencje niż te wymienione w pkt 5 i 6, czy powinnam zaznaczyć jedną z wymienionych?
Projekt jest realizowany z myślą o doskonaleniu kompetencji zawodowych, które są niezbędne przy wykonywaniu pracy w obszarach finansowo-księgowych. Stąd też w ramach staży powinny być zdobywane lub doskonalone tylko kompetencje, które są związane z rachunkowością finansową, zarządczą, albo jedną i drugą (finansową i zarządczą).
 
8.    Czy wszyscy musza rozpocząć staż w grudniu, czy też istnieje dowolność, co do okresu odbywania stażu?
W ramach projektu pozostawiono przedsiębiorcom oraz studentom swobodę doboru okresów, w których będą odbywane staże. Warto jednak pamiętać, że staże, o których mowa, powinny trwać 4 tygodnie w wymiarze po 20 godzin na tydzień i zakończyć się do końca lipca 2015 r. albo do dnia obrony pracy dyplomowej, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej. Istnieje możliwość podziału stażu na dwa podokresy (np. dwa razy po 2 tygodnie), przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi podokresami nie powinna trwać dłużej niż 30 dni.
 
9.    Czego mają dotyczyć opracowywane przez stażystów studia przypadków? Czy są jakieś konkretne wytyczne, co do merytoryki?
Studium przypadku powinno opisywać rzeczywiste zagadnienie problemowe występujące u przedsiębiorcy i odnosić się merytorycznie do kompetencji, które stażysta/stażystka będzie zdobywać bądź doskonalić w trakcie stażu. Tematyka studium przypadku powinna być ustalona najpóźniej do końca pierwszego tygodnia odbywania stażu przy udziale stażysty, opiekuna ze strony przedsiębiorcy oraz opiekuna naukowego. Ponadto, biorąc pod uwagę różną skłonność przedsiębiorców do ujawniania informacji, przyjęto założenie, że istnieje możliwość ukrycia bądź przekształcenia danych uwzględnianych w studium, których przedsiębiorca nie będzie chciał ujawnić. Decyzję w tej kwestii pozostawia się osobom reprezentującym danego przedsiębiorcę. Studia przypadków, o których mowa, zostaną zebrane, zrecenzowane, a następnie wydane w formie elektronicznej jako darmowy podręcznik akademicki (w formie e-book’a).
 
10.    Czy wymiar godzin pracy (20 godzin tygodniowo) jest sztywnym ustaleniem? Zależy nam, aby przyjęta osoba mogła przebywać z nami w pełnym wymiarze godzin.
Tak. Staże powinny trwać 4 tygodnie w wymiarze po 20 godzin na tydzień i zakończyć się do końca lipca 2015 r. albo do dnia obrony pracy dyplomowej, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej. Istnieje możliwość podziału stażu na dwa podokresy (np. dwa razy po 2 tygodnie), przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi podokresami nie powinna trwać dłużej niż 30 dni.
 
11.    Czy staż musi trwać łącznie jedynie miesiąc, czy może trwać dłużej?
Staże powinny trwać 4 tygodnie (nie mniej i nie więcej) w wymiarze po 20 godzin na tydzień i zakończyć się do końca lipca 2015 r. albo do dnia obrony pracy dyplomowej, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej. Istnieje możliwość podziału stażu na dwa podokresy (np. dwa razy po 2 tygodnie), przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi podokresami nie powinna trwać dłużej niż 30 dni.
 
12.    Czy termin odbywania stażu zależy od naszych ustaleń z wybranym kandydatem? Czy musimy ten termin na sztywno zadeklarować go w zgłoszeniu?
W ramach projektu pozostawiono przedsiębiorcom oraz studentom swobodę doboru okresów, w których będą odbywane staże. Warto jednak pamiętać, że staże, o których mowa, powinny trwać 4 tygodnie w wymiarze po 20 godzin na tydzień i zakończyć się do końca lipca 2015 r. albo do dnia obrony pracy dyplomowej, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej. Istnieje możliwość podziału stażu na dwa podokresy (np. dwa razy po 2 tygodnie), przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi podokresami nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Co się tyczy wypełniania zgłoszenia, to prosimy o wskazanie okresu, w którym studentka/student będzie mogła/mógł odbywać staż. Informacja jest istotna z perspektywy kandydatów do odbycia stażu.
 
13.    Czy są jakieś procedury, czy też wyboru stażysty musimy dokonać na podstawie samych dokumentów aplikacyjnych?
W ramach projektu przewidziana jest następująca procedura rekrutacji. (1) Po otrzymaniu zgłoszenia od Państwa, informacja o Państwa ofercie zostanie zamieszczona na stronie poświęconej projektowi w zakładce „Dla studentów”. Oferta będzie widoczna tylko dla studentów zakwalifikowanych do odbywania staży organizowanych w ramach niniejszego projektu. Pierwsze oferty zostaną opublikowane 21.11.2014. (2) Studenci, którzy wyrażą zainteresowanie Państwa ofertą, prześlą do Państwa dokumenty zgłoszeniowe (CV oraz list motywacyjny). Na tej podstawie będziecie mogli Państwo dowolnie dokonać wyboru osoby, której umożliwicie Państwo odbycie stażu. Informację o dokonanym wyborze prosimy przekazać mailowo do biura projektu na adres kompetencje.fir@sgh.waw.pl .
 
14.    Czy ogłoszenia będą tylko na bazie formularza, czy też można Państwu przesłać jakieś bardziej rozbudowane ogłoszenie będące uzupełnieniem suchych danych?
Ogłoszenia, które będą zamieszczone dla kandydatek/kandydatów do odbycia stażu będą zawierały tylko informacje, które zostaną podane w kolumnach od 1 do 10 oraz od 13 do 21 formularza.
 
15.    Czy pracodawca musi spełniać warunki pomocy publicznej?
Z założeń do projektu nie wynika, aby pracodawca musiał spełnić warunki pomocy publicznej. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, w ramach projektu nie będzie udzielana pomoc publiczna.
 
16.    Jakie potencjalne koszty ponosi przedsiębiorca?
W budżecie projektu przewidziane są środki na wynagrodzenia stażystów, opiekunów wskazanych przez przedsiębiorców oraz opiekunów naukowych. Wysokość tych wynagrodzeń wynika z założeń projektu i nie mogą być one zwiększone. Co się tyczy pozostałych potencjalnych kosztów, to na postawione pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Wynika to z faktu, że oprócz wspomnianych wynagrodzeń przyjęcie studentki/studenta na staż może powodować potrzebę poniesienia innych kosztów (np. materiałów biurowych), które mogą być zróżnicowane pod względem rodzaju oraz wartości u poszczególnych przedsiębiorców. W budżecie projektu nie zostały przewidziane żadne środki na sfinansowanie tych pozostałych kosztów.
 
17.    Jakie dokumenty w ramach programu stażowego będzie musiał wypełnić przedsiębiorca?
W związku z realizacją projektu przedsiębiorcy zostaną poproszeni o podpisanie bądź uzupełnienie następujących dokumentów: (1) umowa przygotowywana przez zespół zarządzający projektem, (2) plan stażu opracowywany przez stażystkę/stażystę w porozumieniu z opiekunem wskazanym przez przedsiębiorcę oraz z opiekunem naukowym, (3) sprawozdanie z odbycia stażu opracowane przez stażystkę/stażystę, (4) zgoda na opublikowanie studium przypadku, (5) ankieta przygotowana przez zespół zarządzający.
 
18.    Z reguły to nasz „opiekun” stażysty określa plan stażu. Bardzo proszę o informację czy istnieje taka opcja w tym projekcie. Jak wygląda sporządzanie takiego programu?
Procedura opracowywania programu stażu zakłada udział: stażysty, opiekuna wskazanego przez przedsiębiorcę oraz opiekuna naukowego. Po podpisaniu umowy, ale jeszcze przed rozpoczęciem odbywania stażu, stażysta powinien ustalić z potencjalnym opiekunem wskazanym przez przedsiębiorcę zakres zagadnień, jakimi będzie zajmował się w poszczególnych tygodniach stażu. Ważne jest przy tym, aby zagadnienia te dotyczyły rachunkowości finansowej lub zarządczej. Tak ustalony zakres zagadnień stażysta powinien przedstawić opiekunowi naukowemu. Jego zadaniem na tym etapie będzie zweryfikowanie, czy zagadnienia, którymi będzie zajmował się stażysta w trakcie stażu, faktycznie mieszczą się w zakresie rachunkowości finansowej lub zarządczej. Po zatwierdzeniu programu przez opiekuna naukowego stażysta będzie mógł przystąpić do odbywania stażu.
 
19.    W którym momencie następuje podpisanie umowy?
W ramach projektu studenci, którzy wyrażą zainteresowanie daną ofertą, powinni przesłać do przedsiębiorcy dokumenty zgłoszeniowe (CV oraz list motywacyjny). Na tej podstawie przedsiębiorca będzie mógł podjąć działania ukierunkowane na wybór osoby, której umożliwi odbycie stażu. Po dokonaniu przez przedsiębiorcę wyboru stażystki/stażysty zostaną podpisane umowy (ewentualnie jedna umowa trójstronna): (a) pomiędzy przedsiębiorcą współuczestniczącym w organizacji staży dla studentów a Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz (b) pomiędzy stażystą/stażystką a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
 
20.    Czy staże mogą odbywać się poza Warszawą?
W założeniach do projektu nie przyjęto, że staże nie mogą odbywać się poza Warszawą. Warto jednak zadbać o to, aby realizacja stażu poza Warszawą nie skutkowała brakiem możliwości uczęszczania przez stażystkę/stażystę na zajęcia dydaktyczne
 
21.    Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby mógł skorzystać z Państwa projektu w zakresie organizacji staży?
W projekcie nie przyjęto ograniczeń w zakresie specyfiki przedsiębiorców, których zapraszam do współpracy. Stąd tez do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców.
 
22.    Czy można staż zaliczyć jako praktyki, które obowiązkowo musimy odbyć?
Nie istnieje możliwość, aby staż odbywany w ramach projektu potraktować jako obligatoryjne praktyki, które powinniście Państwo odbyć. Ograniczenie to wynika z warunków realizacji projektu, na które SGH w Warszawie nie ma wpływu.
 
23.    Jeśli przebywam za granicą, kiedy najpóźniej można by dopełnić formalności by być jeszcze branym pod uwagę?
Przyjęta procedura rekrutacji nie przewiduje możliwości rezerwowania miejsc w projekcie. Zatem chcąc zarejestrować się należy dopełnić wszystkich formalności wskazanych na stronie internetowej projektu. Z uwagi na przedłużenie okresu rejestracji, formalności można dopełnić do 08.12.2014. Warto jednak przy tym dodać, że wstępnie rozważana jest dodatkowa tura rekrutacji. Jeżeli będzie miała ona miejsce, to najprawdopodobniej będzie kończyła się w drugiej połowie stycznia 2015 r.