Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej : Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej
 

 Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej

 
 
Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów Ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Numer Projektu: POKL.02.03.03-00-005/09
 
Projekt składa się z trzech etapów:
 • warsztatów poświęconych wypracowaniu nowoczesnego rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych;
 • szkoleń kadry zarządczej w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej (szczególnie rachunku kosztów);
 • warsztatów poświęconych metodyce raportowania informacji o kosztach podmiotów leczniczych dla wyceny świadczeń zdrowotnych.
Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji.
Głównym celem projektu jest szkolenie kadry zarządczej zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej oraz metodyki zbierania, przetwarzania i raportowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej.
Realizacja zasadniczego celu projektu szkoleniowego wymagała wypracowania szczegółowej modelu rachunku kosztów. W związku z tym w pierwszej, przygotowawczej fazie projektu zorganizowano 5 warsztatów (w 32 grupach), na których wypracowano rozwiązanie rachunku kosztów dostosowane do specyfiki zakładów opieki zdrowotnej – według koncepcji stworzonej przez kadrę naukowo-dydaktyczną Szkoły Głównej Handlowej, pod kierunkiem prof. dr hab. Gertrudy Krystyny Świderskiej.
 
Wdrożenie w podmiotach leczniczych wypracowanych na warsztatach rozwiązań rachunku kosztów pozwoli na uzyskanie informacji:
 • O kosztach wykonywanych procedur medycznych z uwzględnieniem: kosztu procedury przygotowawczo-zakończeniowej wykonywanej przed i po każdym zabiegu operacyjnym, procedury znieczuleniowej, właściwego zabiegu, np. cholecystektomii metodą klasyczną, monitorowania parametrów życiowych;
 • O kosztach osobodnia hospitalizacji z uwzględnieniem: obsługi hotelowej, opieki lekarskiej na oddziale, opieki pielęgniarskiej i innej np. pielęgnacyjnej na oddziale;
 • O kosztach produktów leczniczych przypisanych bezpośrednio pacjentowi z uwzględnieniem ceny ich nabycia oraz kosztów apteki;
 • O kosztach gotowości do udzielania świadczeń opieki lekarskiej;
 • O kosztach zarządu ZOZ przypisanych do pacjenta;
 • O kosztach pacjenta obejmujących w/w elementy.
 Rachunek kosztów dostarczy cennych informacji o kosztach zasobów ekonomicznych wykorzystywanych w podmiotach leczniczych. Odpowie na pytanie ile kosztują pracownicy, jaki jest koszt eksploatacji sprzętu medycznego, pomieszczeń i innych zasobów np. zestawu operacyjnego, czyli materiałów i wyrobów medycznych zużywanych jednorazowo w trakcie zabiegu operacyjnego. Uzyskamy także informacje o tym, czy zasoby te są wykorzystywane i w jakim stopniu, jakie są koszty utrzymywania niewykorzystywanych zasobów i jak to wpływa na sytuacje finansową (wynik działalności, zadłużenie) ZOZ.
 
Informacje będą mogły być wykorzystywane przez zarządzających podmiotami leczniczymi:
 • do oceny rentowności kontraktów. Przed zawarciem kontraktu zarządzający będą dysponowali informacją o kosztach jakie będą musieli ponieść aby :
  • spełnić warunki NFZ lub innego kontrahenta (np. zapewnienie odpowiedniego sprzętu);
  • wykonać zakontraktowane świadczenia.
 • do sprawnego zarządzania potencjałem zakładu. Zastosowanie opracowanego rozwiązania rachunku kosztów pozwala na oddzielne identyfikowanie niewykorzystanego potencjału oraz jego kosztu dla poszczególnych grup zasobów znajdujących się w dyspozycji jednostki. Zasoby ekonomiczne z jednej strony przyczyniają się do generowania kosztów, z drugiej umożliwiają osiąganie przychodów. Możliwości generowania korzyści zależą w dużej mierze od umiejętności powiązania zasobów z potrzebami pacjentów oraz od ekonomicznej efektywności alokacji i wykorzystania zasobów.
 • do planowania i kontroli kosztów. Opracowane rozwiązanie daje możliwość prawie automatycznego tworzenia budżetu, dzięki informacji o zasobach ekonomicznych, ilości zasobów niezbędnych do wykonania usług zdrowotnych oraz kosztach poszczególnych zasobów ekonomicznych. Mając informacje o tym jakie zasoby, w jakiej wartości wykorzystano świadcząc usługi medyczne, czyli o przyczynach powstania kosztów, jesteśmy w stanie je kontrolować.
Zastosowanie wypracowanego rozwiązania rachunku kosztów powinno przyczynić się do osiągania wysokiej sprawności ekonomicznej podmiotu leczniczego i najlepszej realizacji interesu społecznego.
 
Dodatkowym celem Projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi restrukturyzacji ZOZ oraz modeli organizacji opieki zdrowotnej, zarówno wśród osób reprezentujących kadrę zarządczą ZOZ, jak również wśród przedstawicieli organów założycielskich ZOZ.
 
W ramach projektu organizowane są, począwszy od II kwartału 2011 roku, dwa rodzaje szkoleń:   
 • Czterodniowe szkolenia dla tzw. „liderów” rachunku kosztów, w których wezmą udział zespoły złożone w szczególności z osób reprezentujących kadrę zarządczą ok. 150 ZOZ  (ponad 1200 pracowników ZOZ, w szczególności kadry zarządzającej).
 • Jednodniowe szkolenia-konferencje przeznaczone w szczególności dla kadry zarządczej ZOZ, organizowane w całej Polsce, w miastach – stolicach województw, przewidziane dla wszystkich zakładów objętych projektem (5955 pracowników ZOZ, w szczególności kadry zarządzającej, oraz 740 pracowników organów założycielskich ZOZ).
 
Kolejnym etapem  projektu są organizowane, począwszy od IV kwartału 2013 roku, warsztaty poświęcone opracowaniu metodyki raportowania informacji o kosztach dla wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warsztaty prowadzone są w trzech grupach. Wycena świadczeń opieki zdrowotnej nie jest możliwa bez dysponowania wiarygodnymi i odpowiednio ustrukturyzowanymi informacjami o kosztach, uzyskanymi od świadczeniodawców stosujących jednolite rozwiązania rachunku kosztów. Celem warsztatów jest wsparcie procesu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wypracowanie takiego systemu zbierania i obróbki informacji o kosztach, który umożliwi zbadanie zróżnicowania kosztowego, jakie występuje pomiędzy świadczeniodawcami, związanego ze złożonością i intensywnością procesów leczenia na różnych poziomach referencyjności (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe) oraz zweryfikować różnice w kosztach i ich przyczyny, jakie mogą występować w różnych obszarach geograficznych kraju.
 
Zadania SGH:
 • organizacja i przeprowadzenie warsztatów z rachunku kosztów,
 • organizacja i przeprowadzenie szkoleń liderów,
 • prowadzenie wykładów z rachunku kosztów w ramach szkoleń-konferencji,
 • opracowanie i publikacja podręcznika z rachunku kosztów, instrukcji kosztów oraz wzorcowego planu kont w części dotyczącej kosztów,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń liderów i wykładów na szkoleniach-konferencjach, opracowanie dydaktycznego programu komputerowego na szkolenia liderów,
 • wsparcie merytoryczne Lidera przy stworzeniu elektronicznej platformy wspomagającej realizację działań w projekcie, przeprowadzeniu konferencji inaugurującej realizację projektu i konferencji podsumowującej,
 • przeprowadzenie badań wstępnych i końcowych w projekcie, a także cykliczna ewaluacja szkoleń liderów pod kątem ogólnej oceny szkoleń, wzrostu wiedzy i świadomości w zakresie informacji kosztowej,
 • organizacja i przeprowadzenie warsztatów z metodyki raportowania informacji o kosztach dla wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Okres realizacji projektu: 1.12.2009 – 31.12.2013.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie:
 • Ministerstwo Zdrowia, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego – Lider projektu
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 Zespół projektowy:
 • prof. dr hab. Gertruda ŚWIDERSKA – Koordynator merytoryczny projektu – Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH,
 • dr Małgorzata KRYSIK – Koordynator projektu ds. zadań Partnera, Biuro ds. Funduszy Europejskich, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • dr Wioletta BARAN – Koordynator ds. badań i ewaluacji projektu – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
 • dr Monika RAULINAJTYS-GRZYBEK – Asystent projektu – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
 • mgr Natalia TWAROWSKA –  Pracownik ds. monitorowania projektu
 • dr  Mariusz Karwowski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
 • dr Marcin Pielaszek – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
 • dr Paweł Warowny – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
 Biuro projektu: (22) 564 99 41