Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Warunki przystąpienia do projektu : Warunki przystąpienia do projektu – Młodzi projektują zarządzanie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Młodzi projektują zarządzanie - Warunki przystąpienia do projektu
 

 Warunki przystąpienia do projektu

 
Warunki przystąpienia do projektu „Młodzi projektują zarządzanie”

Warunki kwalifikacji:
 • rezygnacja lub też niepodejmowanie zatrudnienia na innej uczelni w trakcie realizacji projektu
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim i traktowanie ich jako priorytetowych w trakcie funkcjonowania projektu (biorąc pod uwagę m.in. zajęcia prowadzone dla lub poza SGH)
 • posiadanie tytułu doktora lub doktora habilitowanego
 • okres zatrudnienia w SGH musi odpowiadać możliwościom prowadzenia zajęć w trakcie funkcjonowania projektu (tj. październik 2011- październik 2015) w kolejności realizacji programowej wybranych przedmiotów podstawowych, kierunkowych, do wyboru/specjalnościowych
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze tematycznym związanym z wybranym przedmiotem
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • podpisanie umowy o współpracy w ramach projektu (w okresie funkcjonowania projektu, tj. do 2015 roku) 
 • deklaracja wyjazdu do jednej ze wskazanych uczelni zagranicznych na okres od 2,5 do 5,5 miesiąca
 • napisanie sylabusu oraz skryptu do wybranego przedmiotu w języku angielskim; złożenie sylabusu oraz skryptu po odbyciu stażu - warunkiem rozliczenia sylabusu oraz skryptu jest pozytywna recenzja
 • złożenie weksla in blanco (rozliczonego w dniu odstąpienia od uczestnictwa w projekcie, zabezpieczającego strony umowy) do wysokości kosztów stypendium, przejazdów, ubezpieczenia oraz kosztów rzeczowych, organizacyjnych i finansowych poniesionych przez SGH oraz kosztów utraconych korzyści SGH w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy/odstąpienie od prowadzenia zajęć w języku angielskim lub niepoprawienie skryptu po negatywnej recenzji, rezygnacja pracy w SGH/ - działanie to jest standardowe w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy UE, · złożenie aplikacji na stronie internetowej projektu wraz z pełną wymaganą informacją, zawartą w formularzu na stronie internetowej
Zasady kwalifikacji:
 • do programu kwalifikowani są nauczyciele akademiccy, którzy spełnili warunki przystąpienia do kwalifikacji
 • z uwagi na relizację wyników i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie dotychczasowi uczestnicy staży nie będą kwalifikowani do projektu na nowe wyjazdy 
 • kwalifikacji dokonuje Komisja pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Bryxa, Prorektora SGH  
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż dwóch, którzy są skłonni poprowadzić jeden, wybrany przedmiot w ramach projektu „Młodzi projektują zarządzanie” lub braku ich zgody na wyjazd podzielony na części 2,5 i 3 miesiące, o wyborze kandydata lub kandydatów decyduje Komisja z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów/np.: opinia kierownika katedry - wystarczy kopia podpisanego arkusza oceny nauczyciela akademickiego 
 • o wynikach postępowania kandydaci poinformowani zostaną w terminie do 7 dni po zakończeniu kwalifikacji  
Termin składania dokumentów do 12.11.2014 r. do godz 10.00        

Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna.