Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Młodzi projektują zarządzanie : Młodzi projektują zarządzanie – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Młodzi projektują zarządzanie
 

 Młodzi projektują zarządzanie

 


 

 Informacje o projekcie

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, realizując projekt „Młodzi projektują zarządzanie”, stara się sprostać coraz większym wymaganiom współczesnego rynku pracy poprzez wzmocnienie pozycji swoich absolwentów, wprowadzając do oferty dydaktycznej anglojęzyczne studia I stopnia na kierunku zarządzanie na dwóch specjalnościach „Przedsiębiorczość” i „Zarządzanie projektami”. 

Celem projektu jest zwiększenie internacjonalizacji Szkoły Głównej Handlowej. Staże w uczelniach zagranicznych mają na celu zaznajomienie kadry dydaktycznej SGH z najnowszymi osiągnięciami metodyki nauczania na kierunku zarządzanie obowiązującymi na całym świecie, a następnie wdrożeniu ich w Szkole Głównej Handlowej. Przyczyni się to do zwiększenia jakości oferowanych zajęć oraz polepszenia konkurencyjności SGH na rynku usług edukacyjnych. Projekt ten jest unikatowy w skali Polski i zakłada się, że jego implementacja stanie się ważnym narzędziem realizacji misji i strategii rozwoju uczelni. Dwie pierwsze edycje studiów, które mają być wdrożone, są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Po skończeniu obecnego projektu będą one uruchomione jako studia komercyjne na pierwszym stopniu.

Projekt „Młodzi projektują zarządzanie” jest realizowany od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2015 roku. Realizacja tego kierunku studiów będzie miała miejsce od początku roku akademickiego 2011/12 i 2012/13 i obejmie łącznie 150 osób. Rekrutacja na studia zostanie poprzedzona promocją w szkołach średnich, udziałem w targach edukacyjnych, drukiem ulotek i plakatów oraz reklamą w internecie i kinach. Odbywać się będzie na podstawie „Zasad przyjęć kandydatów na studia’ oraz zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, co zapewni obiektywną weryfikację wiedzy i umiejętności kandydatów. 

Projekt skierowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych SGH (doktorów, doktorów habilitowanych), gotowych podjąć wyzwanie pozwalające im na rozwijanie kompetencji dydaktycznych. Wyzwanie to, zgodnie z założeniami projektu związane jest z uczestnictwem, jako aktywny obserwator, w wybranych zajęciach w wiodących uczelniach zagranicznych, związanych z poszerzeniem umiejętności aktywnego przekazywania wiedzy (zgodnych z przedmiotami podstawowymi, kierunkowymi i do wyboru - specjalności na kierunku zarządzanie na SGH) z wykorzystaniem nowoczesnych metodyk prowadzenia zajęć oraz przygotowanie sylabusu i skryptu w języku angielskim, jako materiałów dydaktycznych do wybranych przedmiotów w ramach tego kierunku. Skrypty i sylabusy te mogą być także wykorzystane w przyszłości w innych formach i trybach studiowania. Z uwagi na realizację wyników i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu dotychczasowi uczestnicy nie mogęą zostać zakwalifikowani na nowe staże. 

W ramach projektu przewidywane są m.in. wielopłaszczyznowe działania w zakresie podnoszenia kompetencji kadry akademickiej. Pracownik, który zgłosi się na staż, uzyskuje możliwość wyjazdu na 5,5 miesięczny pobyt wybranej uczelni partnerskiej SGH. Otrzyma stypendium przeznaczone na zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie, pokrycie kosztów przelotu (w przypadku uczelni poza granicami Europy pokrywany jest koszt przelotu preliminowany dla obszaru Europy, a ewentualna różnica pokrywana jest przez uczestnika projektu). 

Zgodnie z uchwałą nr 371 Senatu SGH z dnia 24 listopdada br. dany pracownik wyjeżdzający na staż otrzymuje na SGH wynagrodzenie w okresie pobytu na stażu w pełnej wysokości przez dwa miesiące oraz 0,9 przez pozostały okres. Biorąc pod uwagę założenia projektu 5,5 miesięczny staż może być realizowany przez jednego pracownika naukowego, który dokonał wyboru oraz został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie z wybranym przez siebie przedmiotem lub przez dwóch pracowników, którzy podejmują decyzję o podziale 5,5 miesięcznego stażu np.: na 2,5 i 3 miesiące, tworząc zespół odpowiedzialny za przygotowanie sylabusu, skryptu oraz prowadzenie zajęć w języku angielskim w projekcie.Warunkiem zaliczenia stażu będzie opracowanie sylabusu i skryptu z wybranego przez uczestnika projektu przedmiotu. Sylabusy i skrypty zostaną zrecenzowane dla zapewnienia jak najwyższej jakości nauczania oraz gwarancji spójności programu i eliminacji powtarzania treści programowych. Recenzja obejmie zarówno podział na poszczególne zajęcia, metody ich prowadzenia, proponowaną literaturę jak i sposób zaliczania przedmiotu. 

Pracownik naukowy, który zostanie zakwalifikowany do projektu oraz wyrazi zgodę na warunki pracy w projekcie, zobowiązany będzie do poprowadzenia zajęć w języku angielskim począwszy od roku akademickiego 2011/12 i 2012/13 w ramach swoich obowiązków wobec uczelni. To zobowiązanie pracowników do stworzenia przedmiotów w języku angielskim będzie miało pozytywny wpływ na poszerzenie bazy wykładów oferowanych przez SGH w języku obcym, co zapewne przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności naszej uczelni, jako miejsca do którego przyjadą studenci z zagranicy. Dodatkowo osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyć m.in. w opracowywaniu oraz analizie wyników pracy studentów, treningu asertywności i umiejętności stawiania granic, warsztatach równościowych dla kadry akademickiej (w ramach zwiększenia świadomości w kwestiach równościowych oraz uwrażliwienia na mniejszości, w tym na młode matki oraz osoby niepełnosprawne). W projekcie zaplanowany jest także udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, bezpośrednio związanych z tematyką prowadzonych zajęć. 

Reasumując, realizowane w ramach projektu studia umożliwią wykształcenie absolwentów przedsiębiorczych i wrażliwych społecznie, wyposażonych w najnowszą wiedzę ekonomiczno-społeczną i praktyczne umiejętności, zapewniające im przygotowanie do: pracy na rynku krajowym i zagranicznym, podejmowanie dalszych studiów, bycia aktywnymi obywatelami. Program studiów dąży do ukształtowania optymalnych relacji pomiędzy wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, zapewniającymi absolwentom wysoką zdolność do funkcjonowania w praktyce gospodarczej. Dodatkowo należy podkreślić wysoki stopień wyszkolenia kadry dydaktycznej, która będzie prowadzić zajęcia w projekcie. Założeniem jest, aby posiedli oni najnowsze metody prowadzenia wykładów, obowiązujące w uczelniach partnerskich SGH. Wyjazd ponad 80 pracowników jest więc ogromną szansą dla uczelni na stworzenie solidnego programu studiów z zakresu zarządzania w języku angielskim.

Kolejny nowy przedmiot na kierunku Management

Oferta dydaktyczna studiów licencjackich na kierunku Management realizowanym w ramach projektu Młodzi Projektują Zarządzanie została poszerzona o nowy przedmiot.

więcej

Nowe przedmioty na kierunku Management

Zapisz się na nowy przedmiot na kierunku Management

więcej

Staże dla nauczycieli akademickich

Nowe przedmioty na kierunku Management. Termin składania aplikacji 01.12.2014 do godz. 10:00

więcej

Kolejny nowy przedmiot na kierunku Management

Oferta dydaktyczna studiów licencjackich na kierunku Management realizowanym w ramach projektu Młodzi Projektują Zarządzanie została poszerzona o nowy przedmiot.

więcej

Nowe przedmioty na kierunku Management

Zapisz się na nowy przedmiot na kierunku Management

więcej

Staże dla nauczycieli akademickich

Nowe przedmioty na kierunku Management. Termin składania aplikacji 01.12.2014 do godz. 10:00

więcej

 
 
 

 Wydarzenia