Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa : Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
 

 Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

 
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Poddziałanie 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw
Numer umowy: UDA-POKL.02.01.03-00-036/11-00
 
Okres realizacji projektu: 01.10.2012 – 31.03.2015.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie:
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – lider projektu
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - partner.
 
Zespół zarządzający projektu ze strony SGH:
 • dr Łukasz Sienkiewicz – Kierownik Projektu, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH  (lukasz.sienkiewicz@sgh.waw.pl)
 • dr Dariusz Danilewicz – Koordynator organizacyjny, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH (dariusz.danilewicz@sgh.waw.pl).
Celem głównym projektu jest zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki  przedsiębiorstwa poprzez stworzenie narzędzia do pomiaru kapitału ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie do końca okresu realizacji projektu.
 
Cele szczegółowe:
 • 1. Stworzenie do końca III  kwartału 2014 r. produktu finalnego,
 • 2. Testowe wdrożenie NKL w 20 przedsiębiorstwach do końca II kwartału 2014 r.,
 • 3. Nabycie do końca I kwartału 2015 r. wiedzy nt. NKL przez osoby objęte działaniami upowszechniającymi,
 • 4. Nabycie do końca I  kwartału 2015 r. przez HR-owców i księgowych objętych działaniami upowszechniającymi praktycznej wiedzy nt. korzystania z NKL.
 
W ramach niniejszego projektu powstanie innowacyjny produkt (narzędzie do pomiaru kapitału ludzkiego NKL), który bazując na istniejących rozwiązaniach dopasowany będzie do możliwości przedsiębiorstw, uwzględniając przy tym ich wielkość. Będzie uwzględniał zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe, w tym również da możliwość uwzględnienia wyników badań ankietowych przeprowadzonych w firmie wśród pracowników. W swoim założeniu produkt będzie na tyle prosty w obsłudze, aby przedsiębiorstwa mogły i chciały z niego korzystać. Dodatkowo produkt będzie dostosowany do polskich realiów, czyli zakresu działań w obszarze rozwoju zasobów ludzkich stosowanych i będących w zasięgu polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie NKL w odróżnieniu od innych metod pomiaru będzie narzędziem tanim w obsłudze. Tak więc, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, koszt związany z jego stosowaniem nie będzie przewyższać korzyści.
 
Na finalny produkt innowacyjny projektu składają się NKL (narzędzia/wskaźniki pomiaru kapitału ludzkiego) oraz wskazówki jak z nich korzystać.
 
Fizycznie narzędzie do pomiaru kapitału ludzkiego (NKL) ma formę aplikacji komputerowej w ogólnie dostępnym arkuszu kalkulacyjnym. Rozpoczęcie pracy z aplikacją rozpoczyna się wyborem odpowiedniego arkusza startowego przeznaczonego dla przedsiębiorstw dużych, średnich lub małych i mikro. Każdy arkusz startowy składa się z czterech części:
 • Część 1 – Kluczowe informacje o przedsiębiorstwie
 • Część 2 – Pomiar i wycena kapitału ludzkiego
 • Część 3 – Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego
 • Część 4 – Badania ankietowe
 
Część 1. Kluczowe informacje o przedsiębiorstwie -  to moduł aplikacji przeznaczony do gromadzenia podstawowych danych przedsiębiorstwie, zarówno ilościowych jak i jakościowych. Informacje te dotyczą:
 • kluczowych danych kadrowych (np. liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, liczba pracowników zatrudnionych na czas określony/nieokreślony),
 • kluczowych danych o systemie zarządzania kapitałem ludzkim (informacje o obszarach zarządzania kapitałem ludzkim, takich jak: analiza pracy, planowanie, rekrutacja, ocenianie, wynagradzanie, szkolenia czy zarządzanie karierą zawodową),
 • kluczowych danych finansowych (zysk/strata, przychody, koszty ogółem, koszty pracy, amortyzacja),
 • kluczowe wskaźniki finansowe (zbiór kilkudziesięciu wskaźników służących do analizy wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa)
 • kluczowe dane o działalności (opis branży, w jakich działa przedsiębiorstwo, sytuacja ekonomiczna, strategia przedsiębiorstwa itp.)
 • kluczowe dane o zasobach (zasoby finansowe, rzeczowe, rynkowe, relacyjne, organizacyjne)
 
Część 2. Pomiar i wycena kapitału ludzkiego zawiera odnośniki do wskaźników wykorzystywanych zarówno w pomiarze kapitału ludzkiego, jak i jego wyceny. Wskaźniki te w obszarze pomiaru i wyceny zostały podzielone na dwie kategorie: wskaźniki podstawowe oraz wskaźniki zaawansowane. Podział ten podyktowany został potencjalnym wykorzystaniem tych wskaźników do konstrukcji sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego. Wskaźniki podstawowe z pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego znajdą zastosowanie w sprawozdaniu zewnętrznym, z kolei wskaźniki pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego na poziomie zaawansowanym zostaną użyte do konstrukcji sprawozdania wewnętrznego.
 
Część 3. Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego zawiera odnośniki do automatycznie tworzonych sprawozdań o stanie kapitału ludzkiego. Użytkownik wypełniając poprzednie dwie części aplikacji stosownymi danymi będzie mógł automatycznie generować raporty o stanie kapitału ludzkiego zawierające informacje na temat wyników pomiaru oraz wyceny kapitału ludzkiego. Raporty mogą być generowane w dwóch wersjach: do użytku wewnętrznego (zawierające informacje na poziomie zaawansowanym) oraz zewnętrznego (z informacjami na stopniu podstawowym).
 
Część 4. Badania ankietowe zawiera odnośniki do badań ankietowych zaimplementowanych w aplikacji. Jej użytkownicy będą więc mogli za ich pomocą zbadać poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników, kulturę organizacyjną, poziom kompetencji pracowników, relacje interpersonalne wewnątrz organizacji, system zarządzania wiedzą oraz system zarządzania kapitałem ludzkim. Wyniki przeprowadzonych ankiet posłużą do oceny podstawowych obszarów mających wpływ na poziom kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.
 
Główne grupy docelowe produktu to: (1) odbiorcy: przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw w Polsce (właściciele, kadra zarządzająca przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i dużych) oraz (2) użytkownicy: przedstawiciele wszystkich polskich przedsiębiorstw (HR-owcy, księgowi), konsultanci zzl, przedstawiciele administracji publicznej realizujący zadania dotyczące adaptacyjności.
 
Innowacja wpłynie na świadomość przedsiębiorców - pokaże im realne, biznesowe korzyści z inwestowania w rozwój pracowników i pomoże przekonać ich, że wydatki na szkolenia należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszty oraz pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji w sferze rozwoju kapitału ludzkiego. Wpłynie to na wzrost pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Projekt spowoduje zmianę pozycji HR-wców w firmie – staną się partnerem w prowadzeniu biznesu. Spodziewana jest poprawa sytuacji pracowników, którzy częściej będą mogli korzystać ze szkoleń, przez co podniosą swoje kompetencje i będą mieli lepszą pozycję na rynku pracy. Podjęcie działań w kierunku rozszerzenia obowiązkowej sprawozdawczości o dane dotyczące kapitału ludzkiego, co w przyszłości ma ułatwić dostęp do informacji na temat wykorzystania kapitału ludzkiego. Realizacja projektu wpłynie także, choć pośrednio, na inwestorów. Dostęp do szerszych sprawozdań, z większą ilością danych, a przede wszystkim z danymi o kapitale ludzkim przedsiębiorstwa pozwoli na trafniejsze, ale także i chętniejsze podejmowanie decyzji inwestorskich. Sprzyjać temu może większa ilość dostępnych informacji o firmach i ich kapitale ludzkim.
 
Testowanie wstępnej wersji produktu (NKL) w przedsiębiorstwach będzie opierało się na pogłębionych analizach przeprowadzonych z użyciem metod jakościowych (IDI, obserwacja uczestnicząca). Pogłębione badania jakościowe zostaną zrealizowane w wybranych 20 firmach różnej wielkości, reprezentujących różne branże.