Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kalkulator kosztów zaniechania : Kalkulator kosztów zaniechania – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kalkulator kosztów zaniechania
 

 Kalkulator kosztów zaniechania

 
 
 
„Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających” to projekt innowacyjny, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej.
 
Lider Projektu:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 
Partnerzy:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
 
Cel Projektu
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego do końca 2014 roku poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu do prowadzenia aktywnej polityki społecznej.
Oczekiwany stan docelowy przedsięwzięcia, to dostępny dla wszystkich samorządów województwa mazowieckiego użytkowy model KKZ - zestaw narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej dla decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej. Model umożliwi samorządom zmianę sposobu prowadzenia lokalnej polityki społecznej, w taki sposób, aby zapewnić efektywność oraz spójność realizowanych działań pomocowych opartych na aktywizacji i integracji, a nie tylko na działaniach interwencyjnych.
 
Użytkownicy Projektu:
 • starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze;
 • radni, skarbnicy gmin i powiatów;
 • przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;
 • przedstawiciele policji, ochrony zdrowia, urzędów pracy, szkół, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych;
 • osoby zaangażowane w realizację polityki społecznej w województwie mazowieckim, w innych województwach i kraju.
 
Odbiorcy Projektu:
 • lokalne społeczności;
 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, wspierane przez publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej.
 
Produkt finalny:
Głównym produktem projektu jest mazowiecki model do prowadzenia aktywnej polityki społecznej pn. „Kalkulator Kosztów Zaniechania” oparty na sześciu narzędziach:
 • Kalkulator Społeczny - narzędzie umożliwiające oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizujących, w odniesieniu do wybranych 10 problemów społecznych (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, sieroctwo, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, trudności w integracji cudzoziemców).
 • Dyfuzor Innowacji Społecznych - system zarządzania wiedzą o nowatorskich programach społecznych realizowanych w gminach i powiatach, ukierunkowanych na rozwiązywanie wybranych 10 problemów społecznych.
 • Katalog Innowacji Społecznych - zbiór nowatorskich programów społecznych, wybranych jako skuteczne w rozwiązywaniu wskazanych 10 problemów społecznych, rekomendowanych jako programy wykonawcze gminnych i powiatowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 • Sieć Liderów Innowacji - sieć animatorów zmiany znających specyfikę danej społeczności lokalnej, którzy będą wspierali proces  zmiany w sposobie prowadzenia aktywnej polityki społecznej "wewnątrz" danej społeczności.
 • Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - opis tworzenia i sposobu realizacji SRPS z wykorzystaniem narzędzi przygotowywanych w projekcie oraz wzór dokumentu.
 • System szkoleń - program edukacyjny w zakresie wprowadzania w praktykę nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ.
 
Rezultaty Projektu:
 • dostęp do narzędzi informatycznych do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym Generatora Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Kalkulatora Społecznego, Dyfuzora Innowacji Społecznych;
 • 25 zaktualizowanych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminach i powiatach województwa mazowieckiego z wykorzystaniem narzędzi modelu KKZ;
 • zwiększenie aktywności samorządów w przekazywaniu do realizacji usług społecznych innym podmiotom poprzez 25 zrealizowanych projektów aktywizująco-wspierających;
 • upowszechnienie wiedzy o modelu KKZ wśród decydentów i realizatorów polityki społecznej w gminach i powiatach województwa mazowieckiego, przedstawicieli innych regionów oraz instytucji centralnych poprzez szkolenia, doradztwo, platformę e-learningową, seminaria, konferencje, zagraniczne wizyty studyjne;
 • stworzenie Sieci Liderów Innowacji Społecznych posiadających umiejętności wykorzystania narzędzi modelu KKZ do przygotowania i realizacji efektywnych projektów aktywizujących oraz pozyskania środków europejskich na ich realizację w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
 
Czas trwania projektu: sierpień 2012 – grudzień 2014
 
Zespół projektowy:
 • dr Paweł Kubicki - koordynator projektu ze strony SGH
 • dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH - główny badacz