Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie : Innowacyjna SGH – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie
 

 Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie

 
​Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV „Szkolnictwo Wyższe”, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".
 
Projekt realizowany był w latach 2009-2013.
 
Celem głównym projektu było podniesienie jakości poziomu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych. Osiągnąć je należało poprzez:
  • modyfikację programów i sposobu kształcenia na kierunkach: zarządzanie, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, ekonomia;
  • zwiększenie efektywności przyswajania treści przedmiotów ilościowych;
  • wzmocnienie praktycznych elementów nauczania;
  • podniesienie świadomości osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie korzyści płynących ze stosowania analizy przypadków jako alternatywnej lub uzupełniającej metody nauczania w stosunku do tradycyjnych metod;
  • poprawa komunikacji między studentami i absolwentami a rynkiem pracy;
  • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy;
  • wdrażanie kompleksowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Realizacja projektu
W ramach projektu został utworzony, a następnie udostępniony dydaktykom oraz studentom bank studiów przypadku. Aktualnie w banku znajduje się materiał dydaktyczny na 360 kejsogodzin przeznaczony głównie do przedmiotów podstawowych oraz realizowanych na kierunkach zarządzanie, ekonomia i metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Celem stworzenia takiego zasobu było promowanie aspektów praktycznych w procesie dydaktycznym.
W czasie realizowania projektu studenci SGH mieli możliwość uczęszczania na kursy wyrównawcze z matematyki, które miały na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz przygotowanie naszych studentów do lepszego przyswajania treści przedmiotów aplikujących metody ilościowe. W kursach wzięło udział ponad 1000 osób, a ich umiejętności matematyczne wzrosły o ponad 55%.
W celu lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy zorganizowano i przeprowadzono warsztaty podnoszące kompetencje miękkie dla blisko 200 osób. Uczestnicy warsztatów mogli rozwijać swoje kompetencje społeczne i nabierać umiejętności, tak bardzo oczekiwanych przez pracodawców. Ponadto, aby umożliwić studentom nabycie praktycznych umiejętności zawodowych i pracy zespołowej, oraz poznania kultury organizacyjnej zorganizowaliśmy serię 3-miesięcznych płatnych staży dla 200 studentów. Wielu z nich miało rzadką możliwość realizacji płatnego stażu o ciekawym programie, w renomowanej firmie. Zainteresowanych odbyciem stażu było 1455 studentów. Zgłosiło się 557 przedsiębiorstw z 933 programami stażowymi. Spora część stażystów, po zakończeniu praktyki otrzymała propozycję pracy. Kolejnym krokiem mającym na celu poprawę komunikacji między studentami i absolwentami a rynkiem pracy było rozbudowanie serwisu internetowego „Kariera”, o następujące elementy: publikacje ofert pracy, praktyk i staży, generator CV, psychologiczne testy w wersji elektronicznej, diagnozy rynku pracy, porady, planowanie ścieżki kariery, podnoszenie kwalifikacji i rozwoju osobistego.
 
Beneficjentami działań podejmowanych w ramach projektu była także kadra dydaktyczna oraz pracownicy SGH. 136 nauczycieli akademickich wzięło udział w warsztatach rozwijających umiejętności w zakresie pisania kejsów, strategii analizowania studium przypadku oraz zasad przygotowywania raportów prezentujących rozwiązanie kejsu.
 
Rezultaty
W ramach projektu wdrożono kompleksowe rozwiązania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim dostosowano infrastrukturę w Gmachu Głównym poprzez zamontowanie pochylni zewnętrznej, automatycznych drzwi wejściowych do gmachu oraz dwóch platform przyschodowych w Auli Spadochronowej. Ponadto dostosowano toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz oznakowano drzwi w sposób spełniający potrzeby osób niedowidzących i niewidzących. Potrzeby tych ostatnich były brane pod uwagę także w takcie rozbudowy serwisu internetowego „Kariera”. Uzupełnieniem przedsięwzięć infrastrukturalno-technicznych było przeprowadzenie serii szkoleń kształtujących właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział ponad dla 120 pracowników Uczelni.
 
Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte, a na zakończenie w dniu 23.X.2013 r. została zorganizowana konferencja podsumowująca.
 

 Informacje

 

Bank studiów przypadku SGH

Case​Bank studiów przypadku SGH dostępny jest dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów SGH.

więcej

Kreator CV, oferty pracy, staży i praktyk

Szukasz pracy, praktyk lub stażu? Nie wiesz jak przygotować CV? Zaloguj się do serwisu Kariera SGH. Skorzystaj z generatora CV.

więcej

Bank studiów przypadku SGH

Case​Bank studiów przypadku SGH dostępny jest dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów SGH.

więcej

Kreator CV, oferty pracy, staży i praktyk

Szukasz pracy, praktyk lub stażu? Nie wiesz jak przygotować CV? Zaloguj się do serwisu Kariera SGH. Skorzystaj z generatora CV.

więcej

 
 
 

 Wydarzenia